Lwfans Priodasol

Skip to contents of guide

Sut y mae'n gweithio

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Mae Lwfans Priodasol yn eich galluogi i drosglwyddo £1,250 o’ch Lwfans Personol i’ch priod neu bartner sifil - os yw’n ennill mwy na chi.

Gall hyn ostwng treth eich priod neu bartner sifil gan hyd at £250 yn ystod y flwyddyn dreth hon (6 Ebrill i 5 Ebrill y flwyddyn nesaf).

Er mwyn elwa fel pâr, mae’n rhaid bod gennych chi (fel yr unigolyn â’r cyflog isaf) incwm o £12,500 neu lai.

Gallwch gyfrifo faint o dreth y byddwch yn ei thalu fel pâr. Dylech ffonio Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM os ydych yn cael unrhyw incwm arall megis difidendau neu gynilion.

Gallwch ôl-ddyddio’ch cais i gynnwys unrhyw flwyddyn dreth pan oeddech yn gymwys i gael Lwfans Priodasol er 5 Ebrill 2016.

Os bu farw eich partner ers 5 Ebrill 2016, gallwch wneud cais o hyd - ffoniwch y Ganolfan Cyswllt Cymraeg. Os mai’ch partner oedd yn ennill yr incwm lleiaf, y person oedd yn gyfrifol am reoli ei faterion treth ddylai ffonio.

Pwy all wneud cais

Gallwch gael Lwfans Priodasol os yw’r canlynol i gyd yn gymwys:

  • rydych yn briod neu mewn partneriaeth sifil
  • nid ydych yn ennill unrhyw beth neu mae gennych incwm o £12,500 neu lai
  • mae incwm eich partner rhwng £12,501 a £50,000 (neu £43,430 os ydych yn yr Alban)

Ni fydd eich cais am Lwfans Priodasol yn cael ei effeithio os ydych chi a’ch partner:

  • yn cael pensiwn
  • yn byw dramor - cyn belled â’ch bod yn cael Lwfans Personol

Os cawsoch chi neu eich partner eich geni cyn 6 Ebrill 1935, efallai y byddwch yn elwa mwy fel pâr drwy wneud cais am Lwfans Pâr Priod yn lle hynny.