Eich cyfweliad Lwfans Ceisio Gwaith

Bydd y Ganolfan Byd Gwaith yn cysylltu â chi i drefnu eich apwyntiad ar ôl i chi wneud cais.

Bydd angen i chi ddod â phob un o’r canlynol:

 • eich P45 (os oes gennych un)
 • un ‘prif’ ddogfen hunaniaeth
 • dwy ddogfen hunaniaeth ‘eilaidd’ – un i brofi eich cyfeiriad a’r llall i brofi eich dyddiad geni

Prif ddogfennau hunaniaeth

Mae enghreifftiau yn cynnwys:

 • pasbort cyfredol
 • trwydded yrru
 • trwydded breswylio biometreg
 • tystysgrif frodori fel dinesydd Prydeinig
 • cerdyn preswylio parhaol

Dogfennau hunaniaeth eilaidd

Mae enghreifftiau o dystiolaeth o’ch dyddiad geni yn cynnwys eich:

 • tystysgrif geni
 • tystysgrif priodas

Mae enghreifftiau o dystiolaeth ddiweddar o’ch cyfeiriad yn cynnwys:

 • bil gwasanaethau
 • datganiad banc
 • bil Treth y Cyngor

Efallai y bydd angen i chi ddod â dogfennau eraill gyda chi yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarperir gennych er mwyn i’r Ganolfan Byd Gwaith gwneud penderfyniad ar eich cais.

Cymorth yn eich cyfweliad

Gallwch fynd â rhywun gyda chi i’ch cyfweliad Lwfans Ceisio Gwaith.

Cysylltwch â’ch Canolfan Byd Gwaith cyn y cyfweliad os oes angen cymorth arnoch oherwydd anabledd neu gyflwr iechyd (er enghraifft, os ydych yn fyddar ac angen dehonglydd iaith arwyddion).

Llofnodi cytundeb i chwilio am waith (‘Ymrwymiad Hawlydd’)

Yn eich cyfweliad JSA rhaid i chi lofnodi cytundeb am ba gamau y byddwch yn eu cymryd i chwilio am swydd. Gelwir hyn yn ‘Ymrwymiad Hawlydd’.

Byddwch chi a’ch anogwr gwaith yn cytuno ar beth sy’n cael ei roi yn eich Ymrwymiad Hawlydd. Gallai gynnwys:

 • beth sydd angen i chi ei wneud i chwilio am waith - cofrestru gydag asiantaethau recriwtio, ysgrifennu CV, er enghraifft
 • faint o oriau y mae angen i chi ei dreulio’n chwilio am waith bob wythnos

Bydd beth rydych yn cytuno i’w wneud yn dibynnu ar bethau fel:

 • eich iechyd
 • eich cyfrifoldebau yn y cartref
 • faint o gymorth rydych angen i gael gwaith neu gynyddu eich incwm

Efallai y bydd eich Lwfans Ceisio Gwaith yn cael ei atal os nad ydych yn gwneud yr hyn rydych chi wedi cytuno i’w gwneud yn eich Ymrwymiad Hawlydd ac na allwch roi rheswm da.