Help i dalu ffioedd llysoedd a thribiwnlysoedd

Mae’n bosibl y byddwch yn gallu cael gostyngiad ar eich ffioedd llysoedd a thribiwnlysoedd os oes gennych ychydig neu ddim arian wedi’i gynilo, os ydych yn cael rhai budd-daliadau penodol neu os ydych ar incwm isel.

Mae yna ffyrdd gwahanol o wneud cais am help gyda ffioedd ar gyfer Y Llys Gwarchod a Thribiwnlys Haen Gyntaf Mewnfudo a Lloches.

Mae yna wahanol reolau yng Ngogledd Iwerddon a’r Alban.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Cynnwys

Pwy sy’n gymwys

Cynilion

Mae’n rhaid bod gennych llai na £3,000 wedi’i gynilo ac mewn buddsoddiadau os ydych dan 61 oed.

Gallwch gael hyd at £16,000 wedi’i gynilo os yw eich ffi rhwng £1,000 a £10,000, neu os ydych chi neu eich partner yn 61 oed a throsodd.

Budd-daliadau

Mae’n rhaid eich bod chi ar incwm isel, neu’n cael un o’r budd-daliadau canlynol:

  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm (JSA)
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm (ESA)
  • Cymhorthdal Incwm
  • Credyd Cynhwysol (a’ch bod yn ennill llai na £6,000 y flwyddyn)
  • Credyd Pensiwn (Credyd Gwarant)

Incwm

Os nad ydych yn cael unrhyw un o’r budd-daliadau hynny, mae’n rhaid eich bod chi’n ennill ennill llai na £1,170 y mis cyn talu treth os ydych yn sengl, neu £1,345 os oes gennych bartner.

Gallwch ennill £265 ar ben hynny ar gyfer pob plentyn sydd gennych.

Er enghraifft, os oes gennych bartner a 2 blentyn mae’n rhaid i chi ennill llai na £1,875 i fod yn gymwys i gael cymorth gyda ffioedd llysoedd.

Gwiriwch eich bod yn gymwys i gael help gyda ffioedd llys cyn i chi ymgeisio.

Mae’n bosibl na fydd rhaid i chi ateb yr holl gwestiynau, yn ddibynnol ar eich amgylchiadau.

Gallwch ymgeisio drwy lenwi ffurflen bapur (PDF, 125KB).