Mae’n bosibl y byddwch yn gallu cael gostyngiad ar eich ffioedd llysoedd a thribiwnlysoedd os oes gennych ychydig neu ddim arian wedi’i gynilo, os ydych yn cael rhai budd-daliadau penodol neu os ydych ar incwm isel.

Mae yna ffyrdd gwahanol o wneud cais am help gyda ffioedd ar gyfer Y Llys Gwarchod a Thribiwnlys Haen Gyntaf Mewnfudo a Lloches.

Mae yna wahanol reolau yng Ngogledd Iwerddon a’r Alban.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Pwy sy’n gymwys

Cynilion

Mae’n rhaid bod gennych llai na £3,000 wedi’i gynilo ac mewn buddsoddiadau os ydych dan 61 oed.

Gallwch gael hyd at £16,000 wedi’i gynilo os yw eich ffi rhwng £1,000 a £10,000, neu os ydych chi neu eich partner yn 61 oed a throsodd.

Budd-daliadau

Mae’n rhaid eich bod chi ar incwm isel, neu’n cael un o’r budd-daliadau canlynol:

  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm (JSA)
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm (ESA)
  • Cymhorthdal Incwm
  • Credyd Cynhwysol (a’ch bod yn ennill llai na £6,000 y flwyddyn)
  • Credyd Pensiwn (Credyd Gwarant)
  • Cymorth Cyfreithiol Sifil yr Alban (nid Cyngor a Chymorth neu Gymorth drwy Gynrychiolaeth)

Incwm

Os nad ydych yn cael unrhyw un o’r budd-daliadau hynny, mae’n rhaid eich bod chi’n ennill ennill llai na £1,085 y mis cyn talu treth os ydych yn sengl, neu £1,245 os oes gennych bartner.

Gallwch ennill £245 ar ben hynny ar gyfer pob plentyn sydd gennych.

Er enghraifft, os oes gennych bartner a 2 blentyn mae’n rhaid i chi ennill llai na £1,735 i fod yn gymwys i gael cymorth gyda ffioedd llysoedd.

Gwiriwch eich bod yn gymwys i gael help gyda ffioedd llys cyn i chi ymgeisio.

Mae’n bosibl na fydd rhaid i chi ateb yr holl gwestiynau, yn ddibynnol ar eich amgylchiadau.

Dechrau nawr

Ffyrdd eraill o wneud cais

Gallwch ymgeisio drwy lenwi ffurflen bapur (PDF, 125KB).