Amnewid trwydded yrru os yw ar goll, wedi'i dwyn, ei difetha neu ei dinistrio

Gallwch amnewid eich:

  • trwydded yrru lawn
  • trwydded yrru dros dro

Os gwnaethoch gais am eich trwydded yrru dros dro ddiwethaf cyn 1 Mawrth 1973, bydd angen ichi ddilyn y broses i wneud cais am eich trwydded yrru dros dro gyntaf yn lle.

Mae’r gwasanaeth hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Ni fydd angen gwrthddalen bapur eich trwydded yrru o 8 Mehefin 2015.

Dechrau nawr

Cynnwys

Dylech gysylltu â’r heddlu os yw’ch trwydded yrru wedi cael ei dwyn.

I amnewid eich trwydded bydd angen ichi:

  • fod yn breswylydd ym Mhrydain Fawr (mae gwasanaeth gwahanol i gael yng Ngogledd Iwerddon)
  • peidio â bod wedi’ch gwahardd rhag gyrru am unrhyw reswm
  • talu £20 gyda cherdyn debyd neu gredyd Mastercard, Visa, Electron neu Delta
  • rhoi eich cyfeiriadau lle rydych wedi byw yn y 3 mlynedd diwethaf

Rhowch eich rhif trwydded yrru, rhif Yswiriant Gwladol a rhif pasbort os ydych yn eu gwybod.

Eich ffotograff

Bydd DVLA yn defnyddio eich ffotograff pasbort ar gyfer eich trwydded newydd os yw pob un o’r canlynol yn wir:

  • mae eich trwydded yrru yn dod i ben o fewn 2 flynedd
  • mae gennych basbort y DU dilys - bydd angen ichi ddarparu eich rhif pasbort
  • rydych yn rhoi caniatâd i DVLA ddefnyddio eich ffotograff

Bydd DVLA yn rhoi gwybod ichi os nad oes ffotograff electronig addas ar gael. Byddant yn anfon ffurflen atoch fel y gallwch roi ffotograff newydd iddynt.

Gallwch sicrhau bod y ffotograff ar eich trwydded yn cael ei ddiweddaru drwy ddefnyddio’r gwasanaeth adnewyddu ffotograff trwydded yrru.

Beth i’w wneud os ydych yn dod o hyd i’ch hen drwydded yn ddiweddarach

Mae’n rhaid ichi ddychwelyd eich hen drwydded i DVLA yn esbonio beth sydd wedi digwydd os ydych yn dod o hyd iddi ar ôl gwneud cais am un amnewid neu’n derbyn un amnewid.

Anfonwch eich hen drwydded yrru i:

DVLA
Abertawe
SA99 1AB

Eich cyfeiriad e-bost

Bydd DVLA yn anfon e-bost cadarnhau atoch unwaith eich bod wedi gwneud cais. Efallai y gofynnir ichi gymryd rhan mewn ymchwil drwy e-bost, ond gallwch optio allan.

Os oes gennych drwydded yrru cerdyn-llun

Gwneud cais dros y ffôn

Gallwch gysylltu â DVLA i wneud cais dros y ffôn os yw’ch manylion i gyd yr un peth.

Mae llinellau ffôn yn brysurach na’r arfer oherwydd coronafeirws (COVID-19).

Ni allwch wneud cais dros y ffôn os yw’ch trwydded wedi’i difetha, neu os yw’n dod i ben mewn llai na 56 diwrnod (90 diwrnod os yw’n dod i ben am resymau meddygol).

Gwneud cais drwy’r post

Mae’n cymryd yn hirach na’r arfer i brosesu ceisiadau a anfonir drwy’r post oherwydd coronafeirws (COVID-19).

Ar gyfer trwydded gar neu feic modur, llenwch ffurflen D1W ‘Cais am drwydded yrru’, ar gael o’r gwasanaeth archebu ffurflenni DVLA neu’r rhan fwyaf o’r Swyddfeydd Post.

Ar gyfer trwydded yrru lori neu fws, llenwch ffurflen D2 ‘Cais am drwydded yrru lori/bws’, ar gael o’r gwasanaeth archebu ffurflenni DVLA.

Yna bydd angen ichi anfon eich cais i’r cyfeiriad ar y ffurflen ynghyd â’r ffi gywir (a ddangosir hefyd ar y ffurflen).

Os yw’ch enw wedi newid bydd hefyd angen ichi anfon dogfennau gwreiddiol yn cadarnhau hyn.

Os oes gennych drwydded yrru bapur

Gallwch wneud cais drwy’r post os oes gennych drwydded yrru bapur.

Mae’n cymryd yn hirach na’r arfer i brosesu ceisiadau a anfonir drwy’r post oherwydd coronafeirws (COVID-19).

Ar gyfer trwydded gar neu feic modur, llenwch ffurflen D1W ‘Cais am drwydded yrru’, ar gael o’r gwasanaeth archebu ffurflenni DVLA neu’r rhan fwyaf o’r Swyddfeydd Post.

Ar gyfer trwydded yrru lori neu fws, llenwch ffurflen D2 ‘Cais am drwydded yrru lori/bws’, ar gael o’r gwasanaeth archebu ffurflenni DVLA.

Yna bydd angen ichi: