Cyfarwyddyd

Paratoi ffurflen flynyddol elusen

Mae'n rhaid i chi anfon ffurflen flynyddol (neu ddiweddaru eich manylion) bob blwyddyn os yw'ch elusen wedi cofrestru yng Nghymru neu Loegr.

Beth mae ffurflen flynyddol elusen yn ei gynnwys

Erbyn hyn gallwch anfon eich ffurflen flynyddol 2018 ar-lein. Gellir defnyddio’r gwasanaeth hwn ar gyfer ffurflen flynyddol 2017 a 2018.

I fewngofnodi ac anfon ffurflen flynyddol eich elusen bydd angen y canlynol arnoch:

 • eich rhif elusen gofrestredig
 • rhifau cofrestru ar gyfer unrhyw elusennau cysylltiedig (os yw’n gymwys)
 • cyfrinair gwasanaethau ar-lein eich elusen, gallwch ofyn am gyfrinair newydd os oes angen

Mae’r cyfrinair hwn yn golygu y gall pobl yn eich elusen gael mynediad i’r wybodaeth fanwl am eich elusen a’r unigolion sy’n gysylltiedig â hi. Drwy roi mynediad i’r cyfrinair hwn mae’n rhaid i chi gael mesurau yn eu lle i sicrhau bod y system yn cael ei defnyddio at ddibenion priodol yn unig, ac y caiff yr wybodaeth a gyrchir trwy wasanaethau’r Comisiwn ei thrin yn ofalus a gyda sensitifrwydd ac yn unol â’r gofynion cyfreithiol gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).

Bydd rhaid i chi anfon eich ffurflen flynyddol ar gyfer 2017 cyn y gallwch anfon y ffurflen ar gyfer 2018. Rhaid i elusennau anfon ffurflen ddim hwyrach na 10 mis ar ôl diwedd eu blwyddyn ariannol. Darllenwch hysbysiad preifatrwydd y ffurflen flynyddol cyn defnyddio’r gwasanaeth.

Mae’r canllaw hwn yn esbonio beth sydd wedi’i gynnwys fel rhan o’r ffurflen flynyddol a sut i’w pharatoi.

Cwestiynau newydd ar gyfer 2018

Mae’r gwasanaeth ffurflen flynyddol diweddaraf yn cynnwys cwestiynau newydd.

I gael gwybod pam ein bod yn gofyn y cwestiynau newydd hyn darllenwch ein stori newyddion y ffurflen flynyddol.

Gwybodaeth ariannol

Os oes angen i chi anfon ffurflen flynyddol, rhowch yr wybodaeth ganlynol o gyfrifon diweddaraf eich elusen.

 • dyddiadau dechrau a diwedd y cyfnod ariannol rydych yn adrodd arno (er enghraifft 01/04/17 hyd at 31/03/18)
 • cyfanswm incwm a chyfanswm gwariant ar gyfer y cyfnod adrodd hwn
 • cyfanswm gwariant y tu allan i Gymru a Lloegr (os yw’n gymwys)

Adrodd am ddigwyddiadau difrifol

Os yw incwm eich elusen yn fwy na £25,000, gwnewch yn siŵr eich bod wedi adrodd am yr holl ddigwyddiadau difrifol i’r Comisiwn cyn anfon ffurflen flynyddol eich elusen.

Fel rhan o’r ffurflen flynyddol bydd rhaid i chi ddatgan bod dim digwyddiadau difrifol neu faterion eraill y dylai’r ymddiriedolwyr fod wedi’u hadrodd i’r Comisiwn amdanynt ond nid ydynt wedi gwneud hynny. Os nad ydych yn siŵr beth yw digwyddiad difrifol neu a ddylech adrodd amdano neu beidio, darllenwch y canllawiau ar adrodd am ddigwyddiadau difrifol.

Beth mae angen i chi ei anfon yn ôl math o sefydliad

Gallwch ddefnyddio ein teclyn ar-lein i wybod sut i baratoi’r cyfrifon blynyddol cywir ar gyfer strwythur ac incwm eich elusen.

Bydd ein canllaw ar hanfodion cyfrifyddu ar gyfer elusennau yn eich helpu i ddeall y math o gyfrifon y mae’n rhaid i’ch elusen eu paratoi, ac a oes angen cynnal archwiliad ariannol neu archwiliad annibynnol.

Mae’r tablau isod yn rhoi crynodeb cyflym o’r hyn y mae’n rhaid i chi ei anfon ar gyfer eich ffurflen flynyddol yn ôl math o sefydliad.

Sefydliad anghorfforedig

Incwm Beth y mae angen i chi ei anfon
£0 i £10,000 Diweddaru manylion yr elusen ar-lein trwy’r gwasanaeth ffurflen flynyddol
£10,001 i £25,000 Eich ffurflen flynyddol ar-lein
£25,001 i £250,000 Eich ffurflen flynyddol ar-lein, copi PDF o’r cyfrifon ac adroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr (craffu allanol yn ofynnol)
£250,001 i £1 miliwn a chyfanswm asedau yn llai na £3.26 miliwn Eich ffurflen flynyddol ar-lein, copi PDF o’r cyfrifon ac adroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr (craffu allanol yn ofynnol)
dros £1 miliwn neu asedau gros dros £3.26 miliwn ac incwm gros dros £250,000 Eich ffurflen flynyddol ar-lein, copi PDF o’r cyfrifon ac adroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr (gyda chraffu allanol ac archwiliad ariannol llawn)

Ar gyfer cyfrifon sydd ag incwm yn llai na £25,000 nid oes rhaid i chi fynd trwy graffu allanol oni bai bod hyn wedi’i nodi fel gofyniad yn eich dogfen lywodraethol.

Cwmni elusennol

Incwm Beth y mae angen i chi ei anfon
£0 i £10,000 Diweddaru manylion yr elusen ar-lein trwy’r gwasanaeth ffurflen flynyddol
£10,001 i £25,000 Eich ffurflen flynyddol ar-lein
£25,001 i £250,000 Eich ffurflen flynyddol ar-lein, copi PDF o’r cyfrifon ac adroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr (craffu allanol yn ofynnol)
£250,001 i £1 miliwn a chyfanswm asedau yn llai na £3.26 miliwn Eich ffurflen flynyddol ar-lein, copi PDF o’r cyfrifon ac adroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr (craffu allanol yn ofynnol)
dros £1 miliwn neu asedau gros dros £3.26 miliwn ac incwm gros dros £250,000 Eich ffurflen flynyddol ar-lein, copi PDF o’r cyfrifon ac adroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr (gyda chraffu allanol ac archwiliad ariannol llawn)

Ar gyfer cyfrifon sydd ag incwm yn llai na £25,000 nid oes rhaid i chi fynd trwy graffu allanol oni bai bod hyn wedi’i nodi fel gofyniad yn eich dogfen lywodraethol.

Sefydliad corfforedig elusennol (SCE)

Incwm Beth y mae angen i chi ei anfon
£0 i £10,000 Eich ffurflen flynyddol ar-lein, copi PDF o’r cyfrifon ac adroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr
£10,001 i £25,000 Eich ffurflen flynyddol ar-lein, copi PDF o’r cyfrifon ac adroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr
£25,001 i £250,000 Eich ffurflen flynyddol ar-lein, copi PDF o’r cyfrifon ac adroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr (craffu allanol yn ofynnol)
£250,001 i £1 miliwn a chyfanswm asedau yn llai na £3.26 miliwn Eich ffurflen flynyddol ar-lein, copi PDF o’r cyfrifon ac adroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr (craffu allanol yn ofynnol)
dros £1 miliwn neu asedau gros dros £3.26 miliwn ac incwm gros dros £250,000 Eich ffurflen flynyddol ar-lein, copi PDF o’r cyfrifon ac adroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr (gyda chraffu allanol ac archwiliad ariannol llawn)

Ar gyfer cyfrifon sydd ag incwm yn llai na £25,000 nid oes rhaid i chi fynd trwy graffu allanol oni bai bod hyn wedi’i nodi fel gofyniad yn eich dogfen lywodraethol.

Pryd i gwblhau eich ffurflen flynyddol

Cwblhewch ffurflen flynyddol eich elusen pan fyddwch wedi cymeradwyo ei chyfrifon diweddaraf ac adroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr.

Os yw incwm eich elusen yn fwy na £10,000, yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i chi gwblhau ffurflen flynyddol o fewn 10 mis o ddiwedd y cyfnod adrodd ariannol. Rhaid i sefydliadau corfforedig elusennol (SCEau) gwblhau ffurflen flynyddol waeth beth fo’u hincwm.

Fel ymddiriedolwyr, rydych chi’n gyfrifol am sicrhau bod ffurflen flynyddol eich elusen yn cael ei chwblhau mewn pryd. Os ydych chi’n dirprwyo’r dasg hon i aelod o staff, gwnewch yn siŵr ei fod yn gwybod beth i’w wneud ac erbyn pryd.

Cynlluniwch ymlaen llaw i sicrhau bod eich elusen yn cwblhau ei ffurflen flynyddol mewn pryd. Dylech hefyd:

 • ddiweddaru manylion yr elusen pan fydd rhywbeth yn newid, fel ymddiriedolwr yn cymryd lle ymddiriedolwr arall
 • cadw cyfrinair eich elusen yn ddiogel, yn enwedig os yw rhywun sydd â’r cyfrinair yn gadael yr elusen
 • trefnu hyfforddiant trosglwyddo os yw rhywun yn cymryd cyfrifoldeb dros gwblhau’r ffurflen flynyddol
 • trefnu cyfarfod yr ymddiriedolwyr i gytuno ar y cyfrifon ac adroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr o fewn dau fis o ddiwedd y cyfnod ariannol

Cwblhau ffurflenni blynyddol – y gyfraith

Fel ymddiriedolwr elusen, yn ôl y gyfraith mae’n rhaid i chi gadw manylion cofrestredig eich elusen yn gyfoes. Mae’n rhaid i chi ddiweddaru manylion eich elusen cyn cwblhau ei ffurflen flynyddol.

Os yw incwm eich elusen yn fwy na £10,000, mae’n rhaid i chi gwblhau ffurflen flynyddol o fewn 10 mis o ddiwedd pob cyfnod adrodd ariannol. Rhaid i sefydliadau corfforedig elusennol (SCEau) gwblhau ffurflen flynyddol waeth beth fo’u hincwm.

Os nad ydych chi’n bodloni’r gofyniad cyfreithiol hwn, bydd manylion eich elusen yn cael eu marcio’n ‘hwyr’. Gallai hyn beri i ddarpar roddwyr, gyllidwyr neu wirfoddolwyr beidio â gweithredu.

Os na anfonwch eich ffurflen flynyddol gall fod yn arwydd nad yw’r elusen yn gweithredu mwyach, neu nid yw’n bodoli. Os ydym yn gweld nad yw elusen gofrestredig yn gweithredu neu’n bodoli mwyach, gallwn ei dileu o’r gofrestr elusennau.

Os nad yw’ch elusen yn SCE ac mae ei hincwm yn llai na £10,000, cwblhewch y ffurflen flynyddol i fodloni eich rhwymedigaeth gyfreithiol i gadw eich manylion cofrestredig yn gyfoes.

Ffurflenni blynyddol elusennau a’r gofrestr

Mae dros 6 miliwn o bobl yn chwilio’r gofrestr elusennau bob blwyddyn. Mae’r ffurflen flynyddol rydych yn ei chwblhau yn dweud wrth ddarpar roddwyr, cyllidwyr, gwirfoddolwyr a buddiolwyr posibl am eich elusen. Er enghraifft:

 • sut y gall pobl gysylltu â’ch elusen
 • beth y mae wedi’i sefydlu i’w wneud
 • sut mae’n bodloni ei nodau
 • faint o arian y mae’n ei wneud ac yn ei wario
 • ble y mae’n gweithredu

Cewch hyd i’r rhan fwyaf o’r wybodaeth y mae ei hangen arnoch yng nghyfrifon eich elusen a’i hadroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr.

Published 23 Mai 2013
Last updated 29 Hydref 2018 + show all updates
 1. The deadline for submitting the 2017 annual return is the 31 October. Also added information about changes to updating your charity details and all new questions for the 2018 annual return.
 2. Added the annual return deadline for 2017 and updated links to the new questions for the 2018 return.
 3. Added translation
 4. The 2018 annual return service is now available.
 5. Updated the link to accounting essentials for charities. This is for accounting periods beginning on or after 1 November 2016.
 6. You can now submit your 2017 annual return. You will need to submit your annual return for 2016 before you can do the return for 2017.
 7. Added a link to Charity reporting and accounting (CC15c) and quick summary tables showing what you need to submit.
 8. Added Welsh translation.
 9. The annual return service for 2017 is now available. You will need to submit your annual return for 2016 before you can do the return for 2017.
 10. First published.