Cyfarwyddyd

Paratoi ffurflen flynyddol elusen

Mae'n rhaid i chi anfon ffurflen flynyddol (neu ddiweddaru eich manylion) bob blwyddyn os yw'ch elusen wedi cofrestru yng Nghymru neu Loegr.

Beth mae ffurflen flynyddol elusen yn ei gynnwys

Cyn dechrau arni, bydd angen y canlynol arnoch:

 • cyfrinair gwasanaethau ar-lein eich elusen, gallwch wneud cais am gyfrinair newydd os oes angen
 • eich rhif elusen gofrestredig
 • rhifau cofrestru ar gyfer unrhyw elusennau cysylltiedig (os yw’n gymwys)

Mae gwasanaeth y ffurflen flynyddol ar gyfer 2016 a 2017 ar gael.

Bydd rhaid i chi anfon eich ffurflen flynyddol ar gyfer 2016 cyn y gallwch gwblhau’r ffurflen ar gyfer 2017.

Bydd galw mawr am y gwasanaeth hwn. Defnyddiwch y gwasanaeth y tu allan i oriau brig (10am - 3pm) os oes modd i osgoi problemau mewngofnodi.

Gwybodaeth ariannol

O gyfrifon diweddaraf eich elusen, rhowch yr wybodaeth ganlynol:

 • dyddiadau dechrau a diwedd y cyfnod ariannol rydych yn adrodd arno (er enghraifft 01/04/2013 hyd at 31/03/2014)
 • cyfanswm incwm a chyfanswm gwariant ar gyfer y cyfnod adrodd hwn
 • cyfanswm gwariant y tu allan i Gymru a Lloegr (os yw’n gymwys)

Os yw incwm eich elusen yn fwy na £25,000, bydd rhaid i chi anfon copi PDF o’i chyfrifon - nid oes rhaid iddynt gael eu llofnodi. Rhaid i sefydliadau corfforedig elusennol (SCEau) anfon cyfrifon waeth beth fo’u hincwm. Mae’n rhaid i’r cyfrifon hyn gael eu cytuno gan yr ymddiriedolwyr a dylech chi gynnwys copi PDF o adroddiad eich archwiliwr annibynnol neu archwiliwr ariannol hefyd.

Os yw incwm eich elusen yn fwy na £25,000, bydd rhaid i chi anfon adroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr hefyd. Mae’n rhaid i SCEau anfon Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr waeth beth fo’u hincwm.

Os yw incwm eich elusen yn fwy na £500,000, bydd rhaid i chi gynnwys gwybodaeth ariannol ychwanegol o’i chyfrifon ar y ffurflen flynyddol.

Adrodd am ddigwyddiadau difrifol

Os yw incwm eich elusen yn fwy na £25,000, gwnewch yn siŵr eich bod wedi adrodd am yr holl ddigwyddiadau difrifol i’r Comisiwn cyn anfon ffurflen flynyddol eich elusen.

Fel rhan o’r ffurflen flynyddol bydd rhaid i chi ddatgan bod dim digwyddiadau difrifol neu faterion eraill y dylai’r ymddiriedolwyr fod wedi’u hadrodd i’r Comisiwn ond nid ydynt wedi gwneud hynny.

Os nad ydych yn siŵr beth yw digwyddiad difrifol neu a ddylech fod wedi adrodd amdano, darllenwch y canllawiau ar adrodd am ddigwyddiadau difrifol.

Pryd i gwblhau eich ffurflen flynyddol

Cwblhewch ffurflen flynyddol eich elusen pan fyddwch wedi cymeradwyo ei chyfrifon diweddaraf ac adroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr.

Os yw incwm eich elusen yn fwy na £10,000, yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i chi gwblhau ffurflen flynyddol o fewn 10 mis o ddiwedd y cyfnod adrodd ariannol. Rhaid i sefydliadau corfforedig elusennol (SCEau) gwblhau ffurflen flynyddol waeth beth fo’u hincwm.

Fel ymddiriedolwyr, rydych chi’n gyfrifol am sicrhau bod ffurflen flynyddol eich elusen yn cael ei chwblhau mewn pryd. Os ydych chi’n dirprwyo’r dasg hon i aelod o staff, gwnewch yn siŵr ei fod yn gwybod beth i’w wneud ac erbyn pryd.

Cynlluniwch ymlaen llaw i sicrhau bod eich elusen yn cwblhau ei ffurflen flynyddol mewn pryd. Dylech hefyd:

 • ddiweddaru manylion yr elusen pan fydd rhywbeth yn newid, fel ymddiriedolwr yn cymryd lle ymddiriedolwr arall
 • cadw cyfrinair eich elusen yn ddiogel, yn enwedig os yw rhywun sydd â’r cyfrinair yn gadael yr elusen
 • trefnu hyfforddiant trosglwyddo os yw rhywun yn cymryd cyfrifoldeb dros gwblhau’r ffurflen flynyddol
 • trefnu cyfarfod yr ymddiriedolwyr i gytuno ar y cyfrifon ac adroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr o fewn dau fis o ddiwedd y cyfnod ariannol.

Cwblhau ffurflenni blynyddol - y gyfraith

Fel ymddiriedolwr elusen, yn ôl y gyfraith mae’n rhaid i chi gadw manylion cofrestredig eich elusen yn gyfoes. Mae’n rhaid i chi ddiweddaru manylion eich elusen cyn cwblhau ei ffurflen flynyddol.

Os yw incwm eich elusen yn fwy na £10,000, mae’n rhaid i chi gwblhau ffurflen flynyddol o fewn 10 mis o ddiwedd pob cyfnod adrodd ariannol. Rhaid i sefydliadau corfforedig elusennol (SCEau) gwblhau ffurflen flynyddol waeth beth fo’u hincwm.

Os nad ydych chi’n bodloni’r gofyniad cyfreithiol hwn, bydd manylion eich elusen yn cael eu marcio’n ‘hwyr’. Gallai hyn beri i ddarpar roddwyr, gyllidwyr neu wirfoddolwyr beidio â gweithredu.

Os na anfonwch eich ffurflen flynyddol gall fod yn arwydd nad yw’r elusen yn gweithredu mwyach, neu nid yw’n bodoli. Os ydym yn cael gwybod nad yw elusen gofrestredig yn gweithredu neu’n bodoli mwyach, gallwn ei dileu o’r gofrestr elusennau .

Os nad yw’ch elusen yn SCE ac mae ei hincwm yn llai na £10,000, cwblhewch y ffurflen flynyddol i fodloni eich rhwymedigaeth gyfreithiol i gadw eich manylion cofrestredig yn gyfoes.

Ffurflenni blynyddol elusennau a’r gofrestr

Mae dros 6 miliwn o bobl yn chwilio’r gofrestr elusennau bob blwyddyn. Mae’r ffurflen flynyddol rydych yn ei chwblhau yn dweud wrth ddarpar roddwyr, cyllidwyr, gwirfoddolwyr a buddiolwyr posibl am eich elusen. Er enghraifft:

 • sut y gall pobl gysylltu â’ch elusen
 • beth y mae wedi’i sefydlu i’w wneud
 • sut mae’n bodloni ei nodau
 • faint o arian y mae’n ei wneud ac yn ei wario
 • ble y mae’n gweithredu

Cewch hyd i’r rhan fwyaf o’r wybodaeth y mae ei hangen arnoch yng nghyfrifon eich elusen a’i hadroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr.

Blynyddoedd ariannol cynharach

 • Ffurflen flynyddol ar gyfer blynyddoedd ariannol yn diweddu rhwng 1 Ionawr 2015 a 1 Ionawr 2016: Ffurflen Flynyddol 2015 (PDF, 1.26MB, 25 page)

 • Ffurflen flynyddol ar gyfer blynyddoedd ariannol yn diweddu rhwng 1 Ionawr 2014 a 1 Ionawr 2015: Ffurflen Flynyddol 2014 (PDF, 502KB, 25 page)

Published 23 Mai 2013
Last updated 20 Awst 2018 + show all updates
 1. The 2018 annual return service is now available.
 2. Updated the link to accounting essentials for charities. This is for accounting periods beginning on or after 1 November 2016.
 3. You can now submit your 2017 annual return. You will need to submit your annual return for 2016 before you can do the return for 2017.
 4. Added a link to Charity reporting and accounting (CC15c) and quick summary tables showing what you need to submit.
 5. Added Welsh translation.
 6. The annual return service for 2017 is now available. You will need to submit your annual return for 2016 before you can do the return for 2017.
 7. First published.