Guidance

Cofrestru gwartheg a fewnforir

Pan fyddwch yn mewnforio gwartheg, buail neu fyfflos mae'n rhaid i chi eu cofrestru o fewn terfynau amser penodol oni bai eu bod yn mynd yn syth i'r lladd-dy.

Os bydd anifail a fewnforir yn cael ei ladd o fewn 15 diwrnod ar ôl iddo gyrraedd, nid oes angen i chi wneud cais am basbort Prydain Fawr.

Os na fydd hynny’n digwydd, mae’n rhaid i chi anfon cais am basbort gwartheg i Wasanaeth Symud Gwartheg Prydain (GSGP) gyda’r ddogfennaeth ategol ofynnol.

Os na fyddwch yn gwneud cais mewn pryd gan gyflwyno’r ddogfennaeth ategol gywir, bydd GSGP yn gweithredu ei weithdrefn ar gyfer ceisiadau hwyr ac efallai na fyddwch yn gallu cael pasbortau ar gyfer eich anifeiliaid.

Dylech gael eich pasbort o fewn 14 diwrnod i GSGP dderbyn y cais. Os na fyddwch yn ei gael, bydd yn rhaid i chi ddweud wrth GSGP.

Cael pasbortau ar gyfer gwartheg a fewnforir

Dim ond drwy’r post y gallwch wneud cais am basbort ac ni allwch wneud cais ar-lein na dros y ffôn. Y rheswm dros hyn yw y bydd angen i chi anfon dogfennau papur i Wasanaeth Symud Gwartheg Prydain (GSGP).

Mae’n rhaid i chi wneud cais gan ddefnyddio ffurflen CPP16 ‘Anifeiliaid sy’n cael eu mewnforio i Brydain Fawr: cais am basport gwartheg’. Gallwch naill ai:

Bydd y wybodaeth y mae’n rhaid i chi ei hanfon gyda’r ffurflen yn amrywio gan ddibynnu ar y wlad y mewnforir yr anifail ohoni.

Gwartheg a fewnforir o wledydd y tu mewn i’r UE

O fewn 15 diwrnod ar ôl i’r anifail gyrraedd eich daliad, anfonwch y dogfennau hyn i GSGP:

  • cwblewch ffurflen CPP16 neu CPP16W
  • unrhyw basbort UE gwreiddiol a ddaeth gyda’r anifail
  • tystysgrif iechyd allforio

Os ydych yn mewnforio’r anifail o Ogledd Iwerddon, bydd yr anifail yn cyrraedd gydag allbrintiad o gronfa ddata’r Adran Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig. Dylech anfon yr allbrintiad hwn yn lle’r pasbort gwreiddiol.

Gwartheg a fewnforir o wledydd y tu allan i’r UE

O fewn 20 diwrnod ar ôl i’r anifail adael y man archwilio ar y ffin, mae’n rhaid i chi dynnu unrhyw dagiau clust gwreiddiol a rhoi tagiau clust cymeradwy’r DU yn eu lle.

O fewn 15 diwrnod i dagio’r anifail mae’n rhaid i chi wneud cais am basbort drwy anfon ffurflen CPP16 neu CPP16W wedi’i chwblhau a thystysgrif iechyd i GSGP.

Cysylltwch â GSGP

Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain

BCMS
Curwen Road
Workington
Cumbria
CA14 2DD

Oriau agor arferol llinell gymorth GSGP: rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ar gau ar y penwythnosau a gwyliau banc. Codir y gyfradd leol am bob galwad.

Published 8 July 2014
Last updated 28 March 2017 + show all updates
  1. Version 6 of the form added
  2. New version of application for cattle passports form (CPP16) published
  3. New version of application for cattle passports form (CPP16) published
  4. First published.