Datganiad i'r wasg

Wythnos ar ôl i drethdalwyr Hunanasesiad gyflwyno’u Ffurflenni Treth

Mae’n rhaid i fwy na 3.5 miliwn o gwsmeriaid gyflwyno’u Ffurflenni Treth a thalu unrhyw dreth sy’n ddyledus ar gyfer blwyddyn dreth 2017 i 2018 erbyn y dyddiad cau, sef 31 Ionawr 2019.

Image of ducks with caption 'Do it by 31 Jan'.

Don't let your tax return peck away at you - do it by 31 January/Peidiwch â gadael i’ch Ffurflen Dreth eich pigo – cyflwynwch hi erbyn 31 Ionawr.

Mae gan fwy na 3.5 miliwn o gwsmeriaid wythnos ar ôl i gyflwyno’u Ffurflenni Treth Hunanasesiad a thalu unrhyw dreth sydd arnynt, yn ôl cyngor Cyllid a Thollau EM (CThEM).

Y dyddiad cau i gyflwyno Ffurflen Dreth ar-lein ar gyfer 2017/18 yw 11.59pm ar 31 Ionawr, a’r llynedd gwnaeth dros 93% o gwsmeriaid gyflwyno eu Ffurflenni Treth erbyn y dyddiad hwnnw.

Mae 25,000 yn fwy o gwsmeriaid eisoes wedi cyflwyno’u Hunanasesiad o’i chymharu â’r adeg hon y llynedd. Mae CThEM yn atgoffa cwsmeriaid y byddant yn cael dirwy o £100 os caiff eu Ffurflenni Treth eu cyflwyno’n hwyr - hyd yn oed os nad oes arnyn nhw unrhyw dreth. Po fwyaf yr oedi po fwyaf y bydd gennych i’w dalu.

Meddai’r Ysgrifennydd Ariannol i’r Trysorlys, Mel Stride:

Bydd y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Ffurflenni Treth Hunanasesiad yma cyn pen dim. Er hynny, mae dal i fod amser i’r 3.5 miliwn o gwsmeriaid sydd heb gyflwyno’u Ffurflenni Treth wneud hynny erbyn 31 Ionawr. Gyda dim ond saith diwrnod i fynd tan y dyddiad cau, mae’n bwysig bod cwsmeriaid yn cael eu hatgoffa o’r dyddiad cau er mwyn osgoi talu cosbau.

Dywedodd Angela MacDonald, Cyfarwyddwr Cyffredinol ar gyfer Gwasanaethau i Gwsmeriaid CThEM:

Rydym yn annog pawb sy’n cyflwyno Ffurflenni Treth Hunanasesiad i’w cyflwyno erbyn 31 Ionawr, ac mae cymorth ar gael bob cam o’r ffordd. Gall trethdalwyr ddefnyddio gwasanaethau, gweminarau a fideos CThEM, y llinell gymorth, sgwrs dros y we neu ein sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol. Rydym wrth law i gynnig cymorth a chyngor i’ch helpu i lenwi a chyflwyno’ch Ffurflen Dreth.

Os yw cwsmeriaid yn meddwl na fyddant yn gallu cyflwyno’r Ffurflen Dreth erbyn 31 Ionawr, cysylltwch â CThEM. Mae help ar gael ar wefan GOV.UK, gan Wasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM ar 0300 200 1900, neu ar y cyfryngau cymdeithasol.

Rhagor o wybodaeth

Crynodeb o ffeithiau ynghylch Hunanasesiad:

 • 11,564,363 - cyfanswm y Ffurflenni Treth Hunanasesiad sydd i’w cyflwyno
 • erbyn 22 Ionawr 2019, roedd 8,063,550 o Ffurflenni Treth wedi dod i law (70%)
 • erbyn 23 Ionawr 2019, roedd 3,500,813 o Ffurflenni Treth ar ôl i’w cyflwyno (o’i chymharu â’r 3,524,798 erbyn 23 Ionawr 2018 oedd ar ôl i’w cyflwyno)
 • erbyn 22 Ionawr 2019, roedd 7,359,607 o Ffurflenni Treth wedi’u cyflwyno ar-lein (91% o’r cyfanswm sydd wedi’u cyflwyno)
 • mae 703,943 o Ffurflenni Treth wedi’u cyflwyno ar bapur (9% o’r cyfanswm sydd wedi’u cyflwyno)

Y cosbau ar gyfer Ffurflenni Treth hwyr yw:

 • cosb benodol gychwynnol o £100, sy’n gymwys hyd yn oed os nad oes treth i’w thalu, neu os yw’r dreth sy’n ddyledus yn cael ei thalu mewn pryd
 • ar ôl 3 mis, cosbau ychwanegol o £10 y dydd, hyd at uchafswm o £900
 • ar ôl 6 mis, cosb bellach o 5% o’r dreth sy’n ddyledus neu £300, p’un bynnag o’r rhain sydd fwyaf
 • ar ôl 12 mis, cosb bellach o 5% neu £300, p’un bynnag o’r rhain sydd fwyaf

Mae yna gosbau ychwanegol am dalu’n hwyr hefyd sef 5% o’r dreth sydd heb ei thalu ar ôl 30 diwrnod, 6 mis a 12 mis.

Mae treth yn cael ei didynnu’n awtomatig o gyflogau, pensiynau neu gynilion y rhan fwyaf o drethdalwyr yn y DU. Ond, mae’n rhaid i Ffurflen Dreth Hunanasesiad gael ei llenwi bob blwyddyn gan bobl neu fusnesau sydd ddim yn cael treth wedi’i didynnu’n awtomatig, neu sydd o bosibl wedi ennill incwm ychwanegol heb ei drethu.

Published 24 January 2019
Last updated 24 January 2019 + show all updates
 1. Added Welsh language translation.
 2. First published.