Anghytuno â phenderfyniad treth

Os nad yw CThEM yn gweithredu yn ôl gwybodaeth

Gallwch ofyn i CThEM ganslo’ch ôl-ddyledion treth os ydych o’r farn ei fod wedi gwneud camgymeriad drwy beidio â gweithredu yn ôl gwybodaeth a gafodd.

Gallwch wneud hyn drwy ofyn am ‘gonsesiwn all-statudol’ (‘ESC A19’) os yw’r canlynol arnoch:

 • Treth Incwm (er enghraifft, roeddech ar y cod treth anghywir)
 • Treth Enillion Cyfalaf
 • Cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 4

Cymhwysedd

Gallwch wneud cais os yw’r holl amodau isod yn berthnasol:

 • nid yw CThEM wedi defnyddio gwybodaeth am dreth a roddwyd iddo (er enghraifft, am newid mewn incwm neu swydd)
 • rhoddodd CThEM wybod i chi am yr ôl-ddyledion mwy na 12 mis ar ôl diwedd y flwyddyn dreth pan ddaeth eich gwybodaeth i law
 • rydych yn credu’n rhesymol fod eich materion treth wedi’u diweddaru

Gallai gwybodaeth am dreth ddod o’r ffynonellau canlynol:

 • chi
 • eich cyflogwr
 • yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)

Hunanasesiad

Fel arfer, ni allwch ganslo treth sydd arnoch drwy Hunanasesiad, oni bai bod amgylchiadau eithriadol wedi codi. Mae enghreifftiau’n cynnwys pan fo CThEM wedi gwneud y canlynol:

 • rhoi gwybod i chi am ddwy flynedd neu fwy o TWE sydd arnoch
 • peidio â gweithredu yn ôl gwybodaeth a roesoch iddo fwy nag unwaith

Sut i wneud cais

Dylech ffonio CThEM cyn i chi dalu unrhyw un o’r ôl-ddyledion treth.

Osgwnewch daliad cyn gwneud cais o dan ESC A19, gall CThEM ad-dalu’r dreth o hyd.

Ffoniwch neu ysgrifennwch at CThEM i wneud cais o dan ESC A19.

Mae’n rhaid i chi roi gwybod i CThEM am y canlynol:

 • y flwyddyn dreth a’r tandaliad dan sylw
 • pa wybodaeth a roddwyd, a pha bryd
 • pam yr oeddech o’r farn bod eich treth wedi’i ddiweddaru

Mae’n bosibl y gallwch oedi cyn talu cosb hyd nes bod eich apêl wedi’i setlo.

Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad CThEM

Gallwch ofyn am adolygiad o’r penderfyniad os nad ydych yn cytuno â’r canlyniad.