Trosolwg

Gallwch gael eich galw i dribiwnlys cyflogaeth gan gyflogai neu gan rywun arall (er enghraifft ymgeisydd am swydd neu undeb lafur) am amryw faterion, gan gynnwys:

  • cyflog
  • diswyddo
  • gwahaniaethu

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Mae’r tribiwnlys yn annibynnol o’r llywodraeth a bydd yn gwrando arnoch chi (yr ‘atebydd) a’r parti arall (yr ‘hawlydd’) cyn gwneud penderfyniad.

Os byddwch yn colli’r achos, efallai y bydd rhaid ichi dalu iawndal neu ailbenodi’r hawlydd i’w swydd.

Datrys yr anghydfod heb wrandawiad

Bydd y Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (Acas) yn cysylltu â chi os bydd rhywun eisiau cyflwyno hawliad yn eich erbyn. Byddant yn cynnig gweithio gyda chi a’r hawlydd i geisio datrys y broblem heb fynd i dribiwnlys - gelwir hyn yn ‘cymodi’.

Ffoniwch Acas i gael cymorth a chyngor.

Acas
Rhif ffôn: 0300 123 11 00
Ffôn testun: 18001 0300 123 1100
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 8pm.
Dydd Sadwrn, 9am i 1pm
Gwybodaeth am brisiau galwadau

Ymateb i hawliad

Bydd y tribiwnlys yn anfon llythyr atoch (a elwir yn ‘pecyn ymateb’) os bydd hawliad wedi’i gyflwyno yn eich erbyn ac nid yw cymodi wedi gweithio. Gallwch ymateb un ai:

Darllenwch y canllaw ar ymateb cyn llenwi’r ffurflen.

Rhaid i chi ymateb i’r hawliad o fewn 28 diwrnod.

Efallai byddwch yn gallu cael rhagor o amser i ymateb - holwch gyda’r tribiwnlys. Os ydych yn hwyr yn ymateb heu heb ymateb o gwbl, gall y tribiwnlys wneud penderfyniad yn eich erbyn heb gynnal gwrandawiad.

Cynnig iawndal i’r hawlydd

Gallwch geisio setlo’r achos unrhyw adeg trwy gynnig talu iawndal i’r hawlydd (a elwir yn ‘cytundeb setlo’).

Cael cymorth neu gyngor cyfreithiol

Efallai byddwch eisiau cael cyngor cyfreithiol os bydd hawliad yn cael ei gyflwyno yn eich erbyn.

Ffoniwch linell ymholiadau’r tribiwnlys cyflogaeth i gael arweiniad cyffredinol ar sut mae’r broses yn gweithio. Ni allant roi cyngor cyfreithiol i chi.

Canolfan gyswllt cwsmeriaid y Tribiwnlys Cyflogaeth
Rhif ffôn: 0300 123 1024 (Cymru a Lloegr)
Rhif ffôn: 0300 303 5176 (Llinell Iaith Gymraeg)
Rhif ffôn: 0300 790 6234 (Yr Alban)
Ffôn testun: 18001 0300 123 1024 (Cymru a Lloegr)
Ffôn testun: 18001 0300 790 6234 (Yr Alban)
Gwybodaeth am brisiau galwadau

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon

Bydd Office of Industrial Tribunals and the Fair Employment Tribunal yn delio â’ch achos.