Hysbysu twyll budd-daliadau

Hysbysu am rhywun rydych yn credu sy’n cyflawni twyll budd-daliadau.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Rhowch cyn gymaint o wybodaeth ag y gallwch am y person rydych yn hysbysu amdanynt. Gallai hyn gynnwys:

  • eu henw
  • eu cyfeiriad
  • y math o dwyll rydych yn credu maent yn ei gyflawni

Gallwch wneud hysbysiad yn anhysbys - nid oes angen i chi roi eich enw neu fanylion cyswllt os nad ydych yn dymuno.

Dechrau nawr

Beth mae angen i chi wybod

Beth sy’n digwydd ar ôl i chi hysbysu am rywun

Bydd Gwasanaeth Twyll a Gwallau yr Adran Gwaith a Phensiynau yn edrych ar y wybodaeth a roddwch. Ni fyddant yn gallu dweud wrthych beth fydd canlyniad eu hymchwiliad.

Bydd y Gwasanaeth Twyll a Gwallau ond yn gweithredu os ydynt yn darganfod bod y person wedi cyflawni twyll budd-daliadau. Gall camau gynnwys diddymu budd-daliadau unigolyn a mynd â hwy i’r llys.

Weithiau ni fydd unrhyw gamau yn cael eu cymryd. Efallai byddai’r person wedi datgan newid yn eu hamgylchiadau neu efallai na chaiff eu budd-dal ei effeithio gan yr hyn rydych yn ei hysbysu.

Ffyrdd eraill o hysbysu am rywun

Gallwch hefyd hysbysu twyll budd-daliadau dros y ffôn neu drwy’r post.

Llinell Frys Twyll Budd-daliadau Cenedlaethol (NBFH)
Ffôn: 0800 678 3722
Ffôn testun: 0800 328 0512
Gwasanaeth cyfnewid fideo ar gyfer defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL) - gwiriwch os gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn
Llinell Saesneg: 0800 854 440
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
Darganfyddwch am gostau galwadau

National Benefit Fraud Hotline 
Mail Handling Site A 
Wolverhampton 
WV98 2BP