Guidance

Rhoi gwybod am farwolaethau gwartheg ar adeg eu lladd a'u cofnodi

Mae'n rhaid i ladd-dai roi gwybod am symudiadau a marwolaethau, a dychwelyd dogfennau.

Mae’n rhaid i ladd-dai wneud y canlynol:

  • rhoi gwybod am achosion o symud gwartheg ar eu safleoedd a’u cofnodi
  • rhoi gwybod am farwolaethau gwartheg a’u cofnodi
  • dychwelyd pasbortau gwartheg a laddwyd i Wasanaeth Symud Gwartheg Prydain (GSGP)

Mae’n rhaid i’r wybodaeth am symudiad gyrraedd GSGP o fewn tri diwrnod i’r symudiad. Mae’n rhaid i’r wybodaeth am farwolaeth gyrraedd GSGP o fewn tri diwrnod i’r farwolaeth.

Sut i roi gwybod am

Anifeiliaid â phasbortau un dudalen

Ar gyfer yr anifeiliaid hyn, gallwch roi gwybod am symudiadau a marwolaethau ar-lein neu dros y ffôn drwy:

Anifeiliaid â phasbortau ar ffurf llyfr sieciau

Ar gyfer anifeiliaid â phasbortau ar ffurf llyfr sieciau, gallwch ddefnyddio’r un dulliau ag a ddefnyddir ar gyfer pasbortau un dudalen. Gallwch hefyd roi gwybod am symudiadau a marwolaethau drwy’r post.

  • rhowch wybod am symudiadau i’ch safle gan ddefnyddio cardiau symud
  • cwblhewch yr adran ‘Manylion y farwolaeth’ yn y pasbort a’i ddychwelyd gydag unrhyw ddogfennau adnabod swyddogol eraill i GSGP

Anifeiliaid â hen basportau gwyrdd a glas a/neu dystysgrifau cofrestru

Dylech stampio pasbortau’r anifeiliaid hyn er mwyn dangos y dyddiad lladd a’r man lladd.

Yr hyn y dylech ei wneud ar ôl rhoi gwybod am farwolaethau ar-lein neu dros y ffôn

Os byddwch yn rhoi gwybod am farwolaethau gan ddefnyddio’r dulliau hyn, ni fydd angen i chi lenwi’r adran ‘Manylion y farwolaeth’ yn y pasbortau cyn i chi eu hanfon i GSGP.

Ar gyfer anifeiliaid â phasbort un dudalen, dylech dicio’r blwch i nodi eich bod wedi rhoi gwybod am y farwolaeth yn electronig.

Pa ddogfennau y dylech eu dychwelyd

Dylech anfon y dogfennau canlynol i GSGP:

  • pasbortau a/neu dystysgrifau cofrestru’r anifeiliaid os yw’n gymwys
  • copi o’r ddalen lladd ar gyfer pob diwrnod.

Dychwelyd pasbortau gwartheg i GSGP o ladd-dy

Mae GSGP yn darparu amlenni rhagdaledig, y dylai lladd-dai eu defnyddio er mwyn dychwelyd pasbortau a chopïau o ddalenni lladd. Ceir rhagor o gyflenwadau drwy gysylltu â GSGP. Mae’n rhaid dychwelyd pasbortau o fewn saith diwrnod i farwolaeth yr anifail.

Y Milfeddyg Swyddogol a phasbortau a gadwyd

Bydd Milfeddyg Swyddogol yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) a’i staff yn archwilio hapsampl o 10% o’r gwartheg sy’n mynd drwy ladd-dai er mwyn sicrhau eich bod yn cadarnhau manylion adnabod yr anifeiliaid yn gywir. Er mwyn gwneud hyn, bydd angen pasbortau’r anifeiliaid arnynt.

Os bydd problemau gyda manylion adnabod anifail, megis tag a gollwyd neu basbort annilys, bydd yr arolygydd yn cadw’r pasbort ac yn dweud wrthych beth fydd yn digwydd i’r anifail. Mae’n bosibl y bydd yn cynnal archwiliadau pellach ar ragor o anifeiliaid.

Pan fydd y Milfeddyg Swyddogol yn cadw pasbort, bydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn ei ddychwelyd i GSGP ac yn ei hysbysu o’r broblem.

Published 8 July 2014