Cyfarwyddyd

Sut i drosglwyddo asedau elusen

Sut i drosglwyddo arian, buddsoddiadau neu eiddo elusen i elusen arall os yw'n cau, yn uno neu'n cael ei disodli gan gwmni elusennol neu SCE.

Am drosglwyddiadau asedau elusen

Gall eich elusen wneud grantiau neu roddion i elusennau eraill fel ffordd o gefnogi ei dibenion (oni bai bod eich dogfen lywodraethol yn atal hyn yn benodol). Ond efallai y byddwch yn penderfynu trosglwyddo’r cyfan o asedau’ch elusen yn ffurfiol i elusen arall os ydych chi’n:

Yn gyffredinol mae’n rhaid i chi gael y Comisiwn Elusennau i gymeradwyo trosglwyddiadau asedau elusen.

Trosglwyddiadau asedau a ganiateir gan ddogfennau llywodraethol

Fel arfer, mae pŵer gan elusen i drosglwyddo yn ei dogfen lywodraethol, yn yr adran ddiddymu yn aml. Gall hyn ddweud i beth y gallai unrhyw asedau rydych chi’n eu trosglwyddo gael eu defnyddio ar eu cyfer. Er enghraifft, efallai ei bod yn dweud y gellir eu defnyddio gan elusen sydd â dibenion tebyg yn unig.

Rhaid i chi ddilyn unrhyw weithdrefn ar gyfer cytuno a gwneud y trosglwyddiad y mae dogfen lywodraethol eich elusen yn ei nodi’n benodol.

Trosglwyddiadau asedau a ganiateir gan y gyfraith

Mae’r Ddeddf Cwmnïau yn caniatáu i chi drosglwyddo eiddo corfforaethol rhwng cwmnïau elusennol.

Mae’r Ddeddf Elusennau yn caniatáu i chi drosglwyddo rhai mathau o asedau os yw’ch elusen yn SCE, ar yr amod eich bod chi’n dilyn y rheolau isod: Mae hefyd yn caniatáu i chi drosglwyddo’r rhan fwyaf o fathau o asedau os:

 • yw incwm eich elusen o dan £10,000, ac
 • mae’n ‘anghorfforedig’ (nid yw’n gwmni elusennol neu’n SCE)

Sut i drosglwyddo asedau elusen anghorfforedig

Rhaid i chi fodloni’ch hun mai’r trosglwyddiad yw’r ffordd orau i’r asedau barhau i gael eu defnyddio fel y bwriadwyd iddynt gael eu defnyddio. Mae’n rhaid i’r elusen sy’n derbyn yr asedau gael o leiaf un pwrpas sy’n debyg i’ch pwrpas chi. Gall gael dibenion elusennol ehangach na’ch rhai chi oni bai bod hyn yn golygu na fyddai pobl sy’n gallu cael budd o’ch elusen ar hyn o bryd yn gallu cael budd.

Mewn cyfarfod elusen, cytunwch ar y trosglwyddiad - gweler ‘sut i basio cynnig trosglwyddo pŵer’ isod.

Ni allwch drosglwyddo tir y mae dogfen lywodraethol eich elusen yn dweud y mae’n rhaid ei ddefnyddio at ddiben penodol (a elwir yn dir ‘dynodedig’ neu ‘specie’). Os ydych chi am wneud hyn, bydd rhaid i chi:

 • ymgynghori â’r cyhoedd am y trosglwyddiad a gynigir
 • gofyn i’r comisiwn wneud ‘cynllun’, sef dogfen gyfreithiol ffurfiol sy’n cymeradwyo’r trosglwyddiad

Os yw rhai neu’r cyfan o’r asedau rydych yn eu trosglwyddo yn waddol parhaol (arian neu eiddo a oedd i’w ddal yn wreiddiol gan elusen am byth), byddant yn parhau i fod yn waddol parhaol ar ôl y trosglwyddiad.

Trosglwyddo gwaddol parhaol o elusen anghorfforedig i SCE

Os oes gwaddol parhaol gennych yr hoffech ei drosglwyddo, mae’n rhaid i chi:

 • gofrestru SCE newydd, yna
 • gwneud yr hyn a elwir yn ddatganiad breinio. Dogfen gyfreithiol yw hon sy’n trosglwyddo holl eiddo’r elusen wreiddiol i’r SCE newydd.

Bydd y datganiad breinio yn:

 • trosglwyddo eiddo sydd heb unrhyw gyfyngiadau i’r SCE i’w ddal fel rhan o’i eiddo corfforaethol
 • breinio teitl cyfreithiol i’r eiddo a waddolwyd yn barhaol yn y SCE, i’w ddal ar ei ymddiriedolaethau gwreiddiol
 • penodi’r SCE fel ymddiriedolwr ar gyfer yr ymddiriedolaeth gwaddol parhaol a rhoi pwerau corfforaeth ymddiriedolaeth iddo ar gyfer yr ymddiriedolaeth honno
 • mae’n golygu bod y SCE a’r ymddiriedolaeth gwaddol parhaol yn cael eu trin fel un elusen at ddibenion cofrestru a chyfrifyddu, felly ni fydd rhaid iddynt gofrestru ar wahân neu gynhyrchu cyfrifon ar wahân

Model vesting declaration

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at usability@charitycommission.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Model vesting declaration").

Efallai y bydd angen i chi geisio cyngor proffesiynol.

Canfod cyfreithiwr – Cymdeithas y Gyfraith

Sut i drosglwyddo asedau’r SCE i SCE arall

Efallai y bydd rhaid i chi drosglwyddo asedau un SCE i un arall os ydych yn:

Gallwch chi naill ai:

 • basio cynnig yr aelodau sy’n cytuno ar y trosglwyddiad mewn cyfarfod cyffredinol (mae’n rhaid i dri chwarter o’r rhai sy’n pleidleisio fod o blaid y cynnig)
 • cael cymorth unfrydol ar gyfer y cynnig i drosglwyddo gan bob aelod drwy ddulliau eraill

Os ydych chi’n trosglwyddo asedau SCE i SCE arall, mae’n rhaid i’w aelodau dderbyn y trosglwyddiad drwy basio penderfyniad yn yr un ffordd. Mae’n rhaid i chi gael copi PDF o’r cynnig hwn a chysylltu â’r comisiwn i ofyn am gymeradwyaeth.

Mae’n rhaid i’r SCE sy’n derbyn gael:

 • dibenion elusennol tebyg
 • rheolau tebyg ar yr hyn sy’n digwydd i’w heiddo os yw’n cau
 • rheolau tebyg ar fuddion i ymddiriedolwyr, aelodau ac unigolion cysylltiedig

Sut i drosglwyddo buddsoddiadau

Cwblhewch ffurflen trosglwyddo stoc (mae templedi amrywiol ar gael i’w lawrlwytho o safleoedd allanol) a’i hanfon i’r cofrestrydd a enwir ar y dystysgrif stoc. Mae’n rhaid i chi gael enw corfforaethol llawn a chyfeiriad swyddfa gofrestredig unrhyw SCE neu gwmni elusennol sy’n derbyn (enwau a chyfeiriadau ymddiriedolwyr os yw’n anghorfforedig).

Fel arall, gofynnwch i frocer stoc neu asiant arall i werthu’r stoc a rhyddhau cronfeydd i’r elusen sy’n derbyn.

Ceisiwch gyngor gan rywun sydd â chymwysterau addas i weithredu ar ran eich elusen, yn enwedig os yw’r sefyllfa yn gymhleth. Er enghraifft, trosglwyddo cyfranddaliadau mewn Cronfeydd Buddsoddi Cyffredin neu os yw deiliaid stoc a enwir wedi marw.

Sut i basio cynnig i drosglwyddo

Defnyddio darpariaethau’r Ddeddf Elusennau

Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr bod yr elusen rydych chi’n trosglwyddo iddi:

 • yn barod i dderbyn yr asedau
 • yn gwybod y bydd unrhyw asedau a waddolwyd yn barhaol yn parhau i fod yn waddol parhaol
 • yn golygu defnyddio’r asedau a drosglwyddwyd at ddibenion tebyg, os yw’n rhesymol ymarferol i wneud hynny

Yna mae’n rhaid i’ch cynnig trosglwyddo pŵer nodi:

 1. pa elusen neu elusennau fydd yn derbyn yr asedau
 2. sut a phryd y caiff yr asedau eu trosglwyddo (yn enwedig os yw’n trosglwyddo i fwy nag un elusen)
 3. sut y byddwch chi’n sicrhau y caiff yr asedau eu defnyddio at ddibenion tebyg gan yr elusen neu’r elusennau sy’n derbyn

Cytunwch ar y cynnig trosglwyddo pŵer yng nghyfarfod yr ymddiriedolwyr gyda digon o ymddiriedolwyr yn bresennol i wneud penderfyniad. Mae’n rhaid i o leiaf dwy ran o dair o’r ymddiriedolwyr sy’n pleidleisio fod o blaid y trosglwyddiad. Peidiwch â chyfrif pobl sy’n ymatal rhag pleidleisio.

Gwnewch yn siŵr bod cofnodion y cyfarfod yn datgan eich bod chi’n dibynnu ar y trosglwyddo pŵer yn narpariaethau’r Ddeddf Elusennau. Gofynnwch i’r comisiwn gymeradwyo trosglwyddo asedau (gweler isod) cyn gwneud hynny.

Defnyddio pŵer yn nogfen lywodraethol yr elusen

Gwnewch yn siŵr bod y cyfarfod yn cael ei alw yn unol â’r ddogfen lywodraethol a bod digon o ymddiriedolwyr yn bresennol i ffurfio cworwm.

Dilynwch ofynion yn yr adran trosglwyddo pŵer/diddymu a gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cydymffurfio ag unrhyw amodau arbennig.

Gofyn i’r comisiwn gymeradwyo trosglwyddiad ased

Trosglwyddiadau asedau o elusen anghorfforedig i SCE neu gwmni elusennol

Mae angen cymeradwyaeth y comisiwn bron bob amser i drosglwyddo ased os ydych chi’n cau elusen anghorfforedig i sefydlu SCE neu gwmni elusennol.

Mae angen i chi:

 • roi manylion am yr asedau (ac unrhyw rwymedigaethau) i’w trosglwyddo
 • cadarnhau eich bod chi wedi dilyn y rheolau yn y gyfraith elusennau a’ch dogfen lywodraethol
 • esbonio sut mae’r trosglwyddiad er lles gorau eich elusen
 • amlinellu faint o ymddiriedolwyr yr elusen sy’n trosglwyddo sydd hefyd yn ymddiriedolwyr yr elusen sy’n derbyn
 • gwneud yn siŵr bod cyfrifon diweddaraf yr elusen anghorfforedig gan y comisiwn ac, os nad ydynt, rhoi copi o’r rhain

Cysylltwch â’r comisiwn i gael cymeradwyaeth

Trosglwyddiadau asedau o un SCE i’r llall

Gofynnwch i’r comisiwn gymeradwyo trosglwyddiad ased SCE drwy gwblhau ei ffurflen ar-lein, gan atodi copïau PDF o ffurflen cynnig aelodau:

 • y SCE sy’n trosglwyddo, sy’n cytuno ar drosglwyddo’r asedau
 • y SCE sy’n derbyn, sy’n cytuno ar drosglwyddo’r asedau

Gall y comisiwn gyfeirio’r SCE sy’n trosglwyddo i roi rhybudd cyhoeddus o’r trosglwyddiad. Mae’n rhaid iddo ystyried unrhyw sylwadau sy’n cael eu rhoi iddo o fewn 28 diwrnod.

Mae’n rhaid i’r comisiwn benderfynu cadarnhau neu wrthod y trosglwyddiad o fewn 6 mis o naill ai:

 • dyddiad y mae’r penderfyniad yn cael ei dderbyn, neu
 • dechrau’r cyfnod hysbysiad cyhoeddus (os oes angen)

Gall y comisiwn estyn yr amserlen gan 6 mis arall os oes angen.

Os ydych chi’n trosglwyddo holl asedau, hawliau a rhwymedigaethau SCE i SCE arall oherwydd ei fod yn cau, bydd y comisiwn yn diddymu’n awtomatig y SCE sy’n trosglwyddo pan fydd yn cymeradwyo’r SCE newydd sy’n derbyn. Yna mae holl eiddo, hawliau a rhwymedigaethau y SCE gwreiddiol yn perthyn i’r SCE sy’n derbyn.

Sut i gwblhau trosglwyddiad ased

Pan fydd y penderfyniad trosglwyddo pŵer yn cael ei basio ac mae unrhyw gymeradwyaeth angenrheidiol wedi’i roi, gwnewch drefniadau i’r holl asedau gael eu trosglwyddo i’r elusen/elusennau sy’n derbyn ar ddyddiad a gytunwyd. Rhowch i unrhyw elusen sy’n derbyn:

 • gopi o’r cynnig trosglwyddo pŵer
 • llythyr yn cadarnhau’r dyddiad y mae’r trosglwyddiad yn weithredol
 • gweithredoedd teitl a dogfennau perthnasol eraill os yw’n trosglwyddo tir neu eiddo

Os ydych chi’n cau eich elusen, mae’n rhaid i chi drefnu i gadw cofnodion ei chyfarfod diwethaf, cyfrifon, adroddiadau blynyddoedd yr ymddiriedolwyr ac unrhyw ddogfennau o leiaf saith mlynedd ar ôl i chi ei chau. Gall yr elusen sy’n derbyn gytuno i wneud hyn i chi.

Os ydych chi’n trosglwyddo asedau oherwydd bod eich elusen yn cau, gallwch chi ei dileu o’r gofrestr elusennau dim ond ar ôl i’r cynnig gael ei basio, ar ôl i’r gwaith papur gael ei gwblhau ac ar ôl i’r holl asedau gael eu trosglwyddo.

Ceisiwch gyngor cyfreithiol os oes ei angen arnoch, er enghraifft, os yw’r trosglwyddiad yn gymhleth oherwydd ei fod yn cynnwys tir neu fuddsoddiadau a waddolwyd yn barhaol.

Published 2 Rhagfyr 2014