Cyfarwyddyd

Sut i drosglwyddo asedau elusen

Sut i drosglwyddo arian, buddsoddiadau neu eiddo elusen i elusen arall os yw'n cau, yn uno neu'n cael ei disodli gan gwmni elusennol neu SCE.

Am drosglwyddiadau asedau elusen

Gall eich elusen roi grantiau neu roddion i elusennau eraill fel ffordd o gefnogi ei dibenion (oni bai bod eich dogfen lywodraethol yn atal hyn yn benodol). Ond efallai y byddwch yn penderfynu trosglwyddo’r cyfan o asedau’ch elusen yn ffurfiol i elusen arall os ydych chi’n:

Yn aml bydd rhaid i chi gael y Comisiwn Elusennau i gymeradwyo trosglwyddiadau asedau elusen.

Trosglwyddiadau asedau a ganiateir gan ddogfennau llywodraethol

Fel arfer, bydd pŵer gan elusen i drosglwyddo yn ei dogfen lywodraethol, yn yr adran ddiddymu yn aml. Gall hyn ddweud i beth y gallai unrhyw asedau rydych chi’n eu trosglwyddo gael eu defnyddio ar eu cyfer. Er enghraifft, efallai ei bod yn dweud y gellir eu defnyddio gan elusen sydd â dibenion tebyg yn unig.

Rhaid i chi ddilyn unrhyw weithdrefn ar gyfer cytuno a gwneud y trosglwyddiad y mae dogfen lywodraethol eich elusen yn ei nodi’n benodol.

Trosglwyddiadau asedau a ganiateir gan y gyfraith

Mae’r Ddeddf Cwmnïau yn caniatáu i chi drosglwyddo eiddo corfforaethol rhwng cwmnïau elusennol.

Mae’r Ddeddf Elusennau yn caniatáu i chi drosglwyddo rhai mathau o asedau os yw’ch elusen yn SCE, ar yr amod eich bod chi’n dilyn y rheolau isod. Mae hefyd yn caniatáu i chi drosglwyddo’r rhan fwyaf o fathau o asedau os:

 • yw incwm eich elusen o dan £10,000, ac
 • mae’n ‘anghorfforedig’ (nid yw’n gwmni elusennol neu’n SCE)

Sut i drosglwyddo asedau elusen anghorfforedig

Rhaid i chi fodloni’ch hun mai’r trosglwyddiad yw’r ffordd orau i’r asedau barhau i gael eu defnyddio fel y bwriadwyd iddynt gael eu defnyddio. Mae’n rhaid i’r elusen sy’n derbyn yr asedau gael o leiaf un diben sy’n debyg i’ch diben chi. Gall gael dibenion elusennol ehangach na’ch rhai chi oni bai bod hyn yn golygu na fyddai pobl a allai gael budd o’ch elusen ar hyn o bryd yn gallu gwneud hynny.

Mewn cyfarfod elusen, cytunwch ar y trosglwyddiad – gweler ‘sut i basio cynnig trosglwyddo pŵer’ isod.

Ni allwch drosglwyddo tir y mae dogfen lywodraethol eich elusen yn dweud y mae’n rhaid ei ddefnyddio at ddiben penodol (a elwir yn dir ‘dynodedig’ neu ‘specie’). Os ydych chi am wneud hyn, bydd rhaid i chi:

 • ymgynghori â’r cyhoedd am y trosglwyddiad a gynigir
 • gofyn i’r Comisiwn wneud ‘cynllun’, sef dogfen gyfreithiol ffurfiol sy’n cymeradwyo’r trosglwyddiad

Os yw rhai neu’r cyfan o’r asedau rydych yn eu trosglwyddo yn waddol parhaol (arian neu eiddo a oedd wedi’i fwriadu yn wreiddiol i’w ddal gan elusen am byth), byddant yn parhau i fod yn waddol parhaol ar ôl y trosglwyddiad.

Trosglwyddo gwaddol parhaol o elusen anghorfforedig i SCE

Os oes gwaddol parhaol gennych yr hoffech ei drosglwyddo, mae’n rhaid i chi:

 • gofrestru SCE newydd, yna
 • gwneud yr hyn a elwir yn ddatganiad breinio. Dogfen gyfreithiol yw hon sy’n trosglwyddo holl eiddo’r elusen wreiddiol i’r SCE newydd.

Bydd y datganiad breinio yn:

 • trosglwyddo eiddo sydd heb unrhyw gyfyngiadau i’r SCE i’w ddal fel rhan o’i eiddo corfforaethol
 • breinio teitl cyfreithiol i’r eiddo a waddolwyd yn barhaol yn y SCE, i’w ddal ar ei ymddiriedolaethau gwreiddiol
 • penodi’r SCE fel ymddiriedolwr ar gyfer yr ymddiriedolaeth gwaddol parhaol a rhoi pwerau corfforaeth ymddiriedolaeth iddo ar gyfer yr ymddiriedolaeth honno
 • golygu bod y SCE a’r ymddiriedolaeth gwaddol parhaol yn cael eu trin fel un elusen at ddibenion cofrestru a chyfrifyddu, felly ni fydd rhaid iddynt gofrestru ar wahân neu gynhyrchu cyfrifon ar wahân

Model vesting declaration

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at usability@charitycommission.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Model vesting declaration").

Efallai y bydd angen i chi geisio cyngor proffesiynol.

Cael hyd i gyfreithiwr – Cymdeithas y Gyfraith

Sut i drosglwyddo asedau’r SCE i SCE arall

Efallai y bydd rhaid i chi drosglwyddo asedau un SCE i un arall os ydych yn:

Gallwch chi naill ai:

 • basio cynnig yr aelodau sy’n cytuno ar y trosglwyddiad mewn cyfarfod cyffredinol (mae’n rhaid i dri chwarter o’r rhai sy’n pleidleisio fod o blaid y cynnig)
 • cael cymorth unfrydol ar gyfer y cynnig i drosglwyddo gan bob aelod drwy ddulliau eraill

Os ydych chi’n trosglwyddo asedau SCE i SCE arall, mae’n rhaid i’w aelodau dderbyn y trosglwyddiad drwy basio penderfyniad yn yr un ffordd. Mae’n rhaid i chi gael copi PDF o’r cynnig hwn a chysylltu â’r Comisiwn i ofyn am gymeradwyaeth.

Mae’n rhaid i’r SCE sy’n derbyn fod â:

 • dibenion elusennol tebyg
 • rheolau tebyg ar yr hyn sy’n digwydd i’w eiddo os yw’n cau
 • rheolau tebyg ar fuddion i ymddiriedolwyr, aelodau ac unigolion cysylltiedig

Sut i drosglwyddo buddsoddiadau

Cwblhewch ffurflen trosglwyddo stoc (mae templedi amrywiol ar gael i’w lawrlwytho o safleoedd allanol) a’i hanfon i’r cofrestrydd a enwir ar y dystysgrif stoc. Mae’n rhaid i chi gael enw corfforaethol llawn a chyfeiriad swyddfa gofrestredig unrhyw SCE neu gwmni elusennol sy’n derbyn (enwau a chyfeiriadau ymddiriedolwyr os yw’n anghorfforedig).

Fel arall, gofynnwch i frocer stoc neu asiant arall i werthu’r stoc a rhyddhau cronfeydd i’r elusen sy’n derbyn.

Ceisiwch gyngor gan rywun sydd â chymwysterau addas i weithredu ar ran eich elusen, yn enwedig os yw’r sefyllfa yn gymhleth. Er enghraifft, trosglwyddo cyfranddaliadau mewn Cronfeydd Buddsoddi Cyffredin neu os yw deiliaid stoc a enwir wedi marw.

Sut i basio cynnig i drosglwyddo

Defnyddio darpariaethau’r Ddeddf Elusennau

Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr bod yr elusen rydych chi’n trosglwyddo iddi:

 • wedi cytuno i dderbyn yr asedau
 • yn gwybod y bydd unrhyw asedau a waddolwyd yn barhaol yn parhau i fod yn waddol parhaol
 • yn bwriadu defnyddio’r asedau a drosglwyddwyd at ddibenion tebyg, os yw’n rhesymol ymarferol i wneud hynny

Yna mae’n rhaid i’ch cynnig trosglwyddo pŵer nodi:

 1. pa elusen neu elusennau fydd yn derbyn yr asedau
 2. sut a phryd y caiff yr asedau eu trosglwyddo (yn enwedig os yw’n trosglwyddo i fwy nag un elusen)
 3. sut y byddwch chi’n sicrhau y caiff yr asedau eu defnyddio at ddibenion tebyg gan yr elusen neu’r elusennau sy’n derbyn

Cytunwch ar y cynnig trosglwyddo pŵer yng nghyfarfod yr ymddiriedolwyr gyda digon o ymddiriedolwyr yn bresennol i wneud penderfyniad. Mae’n rhaid i o leiaf dwy ran o dair o’r ymddiriedolwyr sy’n pleidleisio fod o blaid y trosglwyddiad. Peidiwch â chyfrif pobl sy’n ymatal rhag pleidleisio.

Gwnewch yn siŵr bod cofnodion y cyfarfod yn datgan eich bod chi’n dibynnu ar y trosglwyddo pŵer yn narpariaethau’r Ddeddf Elusennau. Gofynnwch i’r Comisiwn gymeradwyo trosglwyddo asedau (gweler isod) cyn gwneud hynny.

Defnyddio pŵer yn nogfen lywodraethol yr elusen

Gwnewch yn siŵr bod y cyfarfod yn cael ei alw yn unol â’r ddogfen lywodraethol a bod digon o ymddiriedolwyr yn bresennol i ffurfio cworwm.

Dilynwch y gofynion yn yr adran trosglwyddo pŵer/diddymu a gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cydymffurfio ag unrhyw amodau arbennig.

Gofyn i’r Comisiwn gymeradwyo trosglwyddiad asedau

Trosglwyddiadau asedau o elusen anghorfforedig i SCE neu gwmni elusennol

Oni bai nad oes unrhyw orgyffwrdd rhwng yr elusen sy’n trosglwyddo a’r elusen sy’n derbyn, fel arfer bydd angen cymeradwyaeth y Comisiwn ar un neu’r ddwy elusen er mwyn trosglwyddo ased os ydych yn cau elusen anghorfforedig i sefydlu SCE neu gwmni elusennol.

Esbonnir hyn yn fwy manwl yn y siart lif.

Mae angen i chi:

 • enwi’r ddwy elusen (enwau a rhif cofrestredig)
 • rhoi manylion am yr asedau (ac unrhyw atebolrwydd) sydd i’w trosglwyddo ac yn arbennig (yn achos cwmni) a ydynt yn cynnwys asedau sylweddol anariannol neu unrhyw waddol parhaol
 • cadarnhau eich bod wedi dilyn y rheolau yn y gyfraith elusennau a’ch dogfen lywodraethol (gan ddatgan pa bŵer rydych yn bwriadu ei ddefnyddio, os ydych wedi’ch awdurdodi i symud ymlaen)
 • esbonio sut mae’r trosglwyddiad er lles gorau pob elusen
 • amlinellu faint o ymddiriedolwyr yr elusen sy’n trosglwyddo sydd hefyd yn ymddiriedolwyr yr elusen sy’n derbyn
 • nodi a yw ymddiriedolwyr yr elusen sy’n trosglwyddo yn ceisio indemniad gan ymddiriedolwyr yr elusen sy’n derbyn
 • gwneud yn siŵr bod cyfrifon diweddaraf yr elusen anghorfforedig gan y Comisiwn ac, os nad ydynt, darparu copi o’r rhain
 • dweud wrthym a oes dyddiad cau ar gyfer trosglwyddo (a pham)

Os ydych yn credu, ar ôl i chi ystyried y siart lif, bod angen cymeradwyaeth y Comisiwn arnoch, cysylltwch â ni a rhowch y wybodaeth a nodir yn y pwyntiau bwled uchod.

Sut i drosglwyddo asedau elusen

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at usability@charitycommission.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Sut i drosglwyddo asedau elusen").

Cysylltu â’r Comisiwn i gael cymeradwyaeth

Beth os ydym eisoes wedi symud ymlaen gyda throsglwyddo a/neu roi indemniad heb gael cymeradwyaeth y Comisiwn yn gyntaf?

Nid yw trosglwyddo (neu roi indemniad) a ddylai fod wedi cael cymeradwyaeth y Comisiwn ond sydd wedi mynd rhagddo hebddo yn gofyn am unrhyw weithredu pellach yn awtomatig.

Mewn rhai amgylchiadau, gall y Comisiwn gymryd camau i helpu elusen i gadarnhau ei phenderfyniadau blaenorol. Fodd bynnag, byddem yn ystyried gwneud hyn dim ond os yw trydydd parti wedi dweud wrth yr ymddiriedolwyr ei fod yn bwriadu herio trosglwyddo neu roi indemniad. Gall fod angen sefydlu a chadarnhau bod penderfyniad yr ymddiriedolwyr er lles yr elusen.

Ni fyddai’r Comisiwn yn gallu rhoi awdurdod ôl-weithredol, ond gallai gadarnhau bod y sefyllfa yn parhau.

Fodd bynnag, ni allai’r cadarnhad hwn:

 • gael ei roi i elusen sydd wedi dod i ben ar ôl y trosglwyddiad; neu
 • awdurdodi ymddiriedolwyr i gadw’r taliadau a dderbyniwyd o ganlyniad i indemniad yn cael ei sbarduno

Os nad yw her i drosglwyddo neu roi indemniad yn debygol, nid oes angen cysylltu â ni.

Os yw ymddiriedolwyr naill ai elusen sy’n trosglwyddo (ac sy’n parhau i fodoli) neu elusen sy’n derbyn yn wynebu her i drosglwyddo neu roi indemniad a fyddai wedi gofyn am gymeradwyaeth y Comisiwn ond ni chafodd y gymeradwyaeth honno, cysylltwch â ni . Dylech esbonio’r sefyllfa gan ddarparu gwybodaeth am y gymeradwyaeth y credwch a ddylai fod wedi cael ei darparu a pham, a’r her.

Trosglwyddiadau asedau o un SCE i’r llall

Gofynnwch i’r Comisiwn gymeradwyo trosglwyddiad asedau SCE drwy gwblhau ei ffurflen ar-lein, gan atodi copïau PDF o ffurflen cynnig aelodau:

 • y SCE sy’n trosglwyddo, sy’n cytuno i drosglwyddo’r asedau
 • y SCE sy’n derbyn, sy’n cytuno i dderbyn yr asedau

Gall y Comisiwn gyfeirio’r SCE sy’n trosglwyddo i roi rhybudd cyhoeddus o’r trosglwyddiad. Mae’n rhaid iddo ystyried unrhyw sylwadau sy’n cael eu rhoi iddo o fewn 28 diwrnod.

Mae’n rhaid i’r Comisiwn benderfynu cadarnhau neu wrthod y trosglwyddiad o fewn 6 mis o naill ai:

 • dyddiad y mae’r penderfyniad yn cael ei dderbyn, neu
 • dechrau’r cyfnod hysbysiad cyhoeddus (os oes angen)

Gall y Comisiwn estyn yr amserlen hon gan 6 mis arall os oes angen.

Os ydych chi’n trosglwyddo holl asedau, hawliau a rhwymedigaethau’r SCE i SCE arall oherwydd ei fod yn cau, bydd y Comisiwn yn diddymu’n awtomatig y SCE sy’n trosglwyddo pan fydd wedi cymeradwyo’r SCE newydd sy’n derbyn. Yna mae holl eiddo, hawliau a rhwymedigaethau y SCE gwreiddiol yn perthyn i’r SCE sy’n derbyn.

Sut i gwblhau trosglwyddiad asedau

Pan fydd y penderfyniad trosglwyddo pŵer yn cael ei basio ac mae unrhyw gymeradwyaeth angenrheidiol wedi’i rhoi, gwnewch drefniadau i’r holl asedau gael eu trosglwyddo i’r elusen/elusennau sy’n derbyn ar ddyddiad a gytunwyd. Rhowch i unrhyw elusen sy’n derbyn:

 • gopi o’r cynnig trosglwyddo pŵer
 • llythyr yn cadarnhau’r dyddiad y mae’r trosglwyddiad yn weithredol
 • gweithredoedd teitl a dogfennau perthnasol eraill os yw’n trosglwyddo tir neu eiddo

Os ydych chi’n cau eich elusen, mae’n rhaid i chi drefnu i gadw cofnodion ei chyfarfod diwethaf, cyfrifon, adroddiadau blynyddoedd yr ymddiriedolwyr ac unrhyw ddogfennau o leiaf saith mlynedd ar ôl i chi ei chau. Gall yr elusen sy’n derbyn gytuno i wneud hyn i chi.

Os ydych chi’n trosglwyddo asedau oherwydd bod eich elusen yn cau, gallwch chi ei dileu o’r gofrestr elusennau dim ond ar ôl i’r cynnig gael ei basio, ar ôl i’r gwaith papur gael ei gwblhau ac ar ôl i’r holl asedau gael eu trosglwyddo.

Ceisiwch gyngor cyfreithiol os oes ei angen arnoch, er enghraifft, os yw’r trosglwyddiad yn gymhleth oherwydd ei fod yn cynnwys tir neu fuddsoddiadau a waddolwyd yn barhaol.

Published 2 Rhagfyr 2014