Guidance

Cael pasbort gwartheg

Rhaid i'r holl wartheg, byfflos a buail gael pasbortau, sy'n unigryw i'r anifail ac yn aros gyda'r anifail gydol ei oes.

Bydd yr holl wartheg sydd wedi’u cofrestru ar y System Olrhain Gwartheg (SOG) yn cael dogfen adnabod.

Yn dibynnu ar oedran yr anifail, gall fod ganddo un o dri math o basbort gwartheg. Mae dau fath arall o ddogfennau adnabod gwartheg. Caiff y dogfennau hyn eu crynhoi yn y tabl canlynol.

enw’r ddogfen cyfeirnod nodiadau
pasbort un dudalen CPP52 y math diweddaraf o basbort; ar gael ers 1 Awst 2011
hysbysiad cofrestru CPP35 caiff hwn ei roi os caiff cais am basbort gwartheg ei wrthod; mae’n gosod cyfyngiadau penodol ar symudiadau gwartheg
pasbort ar ffurf llyfr sieciau CPP13 dyma’r pasbort a roddwyd cyn i’r pasbort un dudalen gael ei gyflwyno; fe’i rhoddwyd i anifeiliaid a gafodd eu cofrestru rhwng 18 Medi 1998 a 31 Gorffennaf 2011
yr hen basbort glas a gwyrdd CPP1 mae’n rhaid bod gan anifeiliaid sydd â’r math hwn o basbort dystysgrif gofrestru SOG hefyd; fe’i rhoddwyd i anifeiliaid a gafodd eu cofrestru rhwng 1 Gorffennaf 1996 a 27 Medi 1998
tystysgrif gofrestru SOG COR neu CHR3 cafodd anifeiliaid sydd ond â’r math hwn o ddogfen adnabod eu geni neu’u mewnforio i Brydain Fawr cyn 1 Gorffennaf 1996; nid oes ganddynt basbortau ac nid oes disgwyl iddynt eu cael chwaith

Terfynau amser a chostau

Yn ôl y gyfraith, rhaid i chi wneud cais am basbort pan gaiff llo ei eni neu pan fyddwch yn mewnforio anifail (nid oes angen i chi wneud cais am basbortau ar gyfer anifeiliaid wedi’u mewnforio a gaiff eu lladd o fewn 15 diwrnod i gael eu mewnforio). Ar gyfer gwartheg neu fyfflos, rhaid i Wasanaeth Symud Gwartheg Prydain (GSGP) gael eich cais am basbort o fewn 27 diwrnod i enedigaeth yr anifail. Ar gyfer buail, rhaid iddo gael y cais o fewn saith niwrnod i’r enedigaeth.

Os na fyddwch yn gwneud cais mewn pryd, bydd GSGP yn gwrthod rhoi pasbort. Ni all anifail heb basbort adael y daliad, oni bai ei fod yn mynd i’w waredu (ni all ymuno â’r gadwyn fwyd). Os caiff eich cais am basbort ei wrthod, mae’r sail dros apelio yn gyfyngedig, ond efallai y gall GSGP roi pasbort ar sail prawf DNA.

Os ydych yn poeni nad ydych wedi caniatáu digon o amser i wneud cais am basbort, gallwch gysylltu â GSGP i gael cyngor.

Nid oes yn rhaid talu ffi am basbort gwartheg oni bai eich bod yn gwneud cais am basbort newydd yn lle pasbort sydd ar goll, wedi’i ddwyn neu wedi’i ddinistrio.

Sut i wneud cais am basbort gwartheg

Gallwch wneud cais am basbortau gwartheg ar-lein neu dros y ffôn:

 • drwy SOG Ar-lein
 • drwy ddefnyddio meddalwedd fferm gydnaws
 • drwy ffonio llinell hunanwasanaeth SOG

Gallwch hefyd wneud cais drwy’r post

Gallwch wneud cais am basbortau drwy asiant.

Y wybodaeth y bydd ei hangen arnoch

Ni waeth ym mha ffordd y byddwch yn gwneud cais am basbort gwartheg, bydd yn rhaid i chi gael y manylion canlynol am y llo:

 • rhif ei dag clust, sy’n cynnwys ei nod buches, digid gwirio a rhif yr anifail
 • rhyw
 • rhif tag clust y fam enedigol (h.y. yr anifail a roddodd enedigaeth i’r llo)
 • rhif tag clust y fam enetig, os yw’n wahanol i’r fam enedigol (os yw’n hysbys)
 • dyddiad geni
 • brîd
 • rhif tag clust y tad (os yw’n hysbys)

Gwneud cais drwy SOG Ar-lein

Bydd gan SOG Ar-lein rif tag clust yr anifail yn barod, felly bydd rhywfaint o wybodaeth ar gael yn barod i chi ei dewis o restr. Ar gyfer anifeiliaid a gaiff eu geni ar ôl trosglwyddo embryo, os nad oes gennych rif tag clust y fam enetig (y fuwch a gynhyrchodd yr embryo), rhowch ‘trosglwyddo embryo’ yn y blwch ‘ID genetig’.

Ar ôl i chi orffen cofrestru ar gyfer eich pasbort, gallwch argraffu derbynneb.

Gwneud cais drwy ddefnyddio meddalwedd fferm gydnaws

Gallwch wneud cais am basbort gwartheg drwy Wasanaeth Ar-lein SOG gan ddefnyddio dolen rhyngrwyd o becynnau meddalwedd fferm cydnaws. Ni fydd y system yn rhoi derbynneb oni bai eich bod yn gofyn am un.

Gwneud cais drwy ffonio llinell hunanwasanaeth SOG

Gallwch ffonio llinell hunanwasanaeth awtomatig SOG i wneud cais am basbortau. Mae’r gwasanaeth ar gael 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos, a byddwch yn cael rhif cyfeirnod ar ddiwedd yr alwad.

Bydd yn rhaid i chi ddefnyddio dull arall i gofrestru’r enedigaeth os oes gan yr anifail:

 • fam neu dad maeth
 • mam â thag clust rhif alffa

Gwneud cais drwy’r post

Pan fyddwch yn archebu tagiau clust, cewch ffurflenni cais cyfatebol ar gyfer pasbortau gwartheg (ffurflen CPP12), os ydych wedi dweud wrthym eich bod yn bwriadu gwneud cais ar ffurflenni papur.

Bydd angen i chi ddefnyddio dull postio sy’n ddigon cyflym i gyrraedd GSGP erbyn y dyddiad cau, sef o fewn 27 diwrnod i’r enedigaeth. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi talu’r tâl postio cywir neu bydd eich cais yn hwyr.

Dylech ystyried cael prawf postio neu anfon eich cais drwy wasanaeth cofnodedig gan ei fod yn ddogfen bwysig.

Pryd y byddwch yn cael eich pasbort gwartheg

Os byddwch yn gwneud cais ar-lein neu dros y ffôn, bydd GSGP yn ceisio anfon eich pasbort o fewn tri diwrnod i gael eich cais. Ar gyfer ceisiadau post, bydd GSGP yn ceisio anfon eich pasbort o fewn saith niwrnod i’r dyddiad y cafodd eich cais.

Beth y dylech ei wneud pan fydd eich pasbort gwartheg yn cyrraedd

Pan fyddwch yn cael eich pasbort gwartheg, eich cyfrifoldeb chi yw gwneud yn siŵr bod y manylion yn gywir.

Mae’n rhaid i chi wneud y canlynol:

 • gosod label cyfeiriad y daliad (label cod bar) yn yr adran ‘I’w chwblhau gan y ceidwad ar ôl cael y pasbort’
 • llofnodi’r adran honno
 • cadw’r pasbort yn ddiogel

Mae’r llun siâp diemwnt yng nghornel dde isaf y pasbort yn sensitif i wres a bydd yn pylu os byddwch yn ei ddal rhwng y bys a’r bawd. Nodwedd ddiogelwch yw hon, fel y gall ceidwaid yr anifail yn y dyfodol wneud yn siŵr bod y ddogfen yn ddilys.

Os bydd y pasbort gwartheg yn anghywir

Os byddwch yn gweld bod rhywbeth yn anghywir, dylech ddychwelyd y pasbort ar unwaith i GSGP gan roi manylion y camgymeriadau naill drwy ysgrifennu’r newidiadau’n glir ar y pasbort neu gynnwys llythyr eglurhaol gyda’r pasbort sy’n esbonio pa newidiadau y mae angen eu gwneud.

Ni allwch symud yr anifail nes y byddwch wedi cael pasbort cywir.

Beth y dylech ei wneud ar ôl i chi wirio’r pasbort

Rhaid i chi gwblhau’r adran o’r pasbort gwartheg sydd â’r pennawd ‘I’w chwblhau gan y ceidwad ar ôl cael y pasbort’. Mae’n rhaid i chi lofnodi’r adran a gosod label cyfeiriad y daliad (label cod bar).

Gallwch ddefnyddio ‘Lle i wybodaeth arall’ ar gyfer pethau fel sticeri gwarant fferm neu wybodaeth am TB os dymunwch.

Mae’r slip ar y gwaelod sydd â’r pennawd ‘Ar gyfer profion TSE’ yn gymwys i anifeiliaid sy’n 48 mis oed neu drosodd, sy’n marw ar y daliad ac sy’n mynd i gael profion TSE (enseffalopathi sbyngffurf trosglwyddadwy, sy’n cynnwys BSE). Dylid tynnu’r slip a’i hanfon gyda’r anifail pan gaiff ei gasglu ar ôl iddo farw.

Pwy sy’n cadw’r pasbort gwartheg

Rhaid i’r ceidwad (nid o reidrwydd y perchennog) gadw’r holl ddogfennau adnabod ar gyfer yr anifeiliaid y mae’n gyfrifol amdanynt, gan gynnwys y pasbortau. Os bydd y ceidwad yn newid, rhaid rhoi’r pasbort i’r ceidwad newydd.

Cysylltu

Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain

BCMS
Curwen Road
Workington
Cumbria
CA14 2DD

Oriau agor arferol llinell gymorth GSGP: rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ar gau ar y penwythnosau a gwyliau banc. Codir y gyfradd leol am bob galwad.

Published 8 July 2014