Ffurflen

Yswiriant Gwladol: ffurflen gais ar gyfer Diogelwch Cyfrifoldebau Cartref (CF411)

Defnyddiwch y ffurflen CF411 er mwyn gwneud cais ar gyfer Diogelwch Cyfrifoldebau Cartref.

Dogfennau

Gwneud cais (mewngofnodi drwy ddefnyddio Porth y Llywodraeth)

Ffurflen gais ar gyfer Diogelwch Cyfrifoldebau Cartref (CF411)

Nodiadau i'ch helpu i lenwi'r ffurflen gais ar gyfer Diogelwch Cyfrifoldebau Cartref (CF411 Nodiadau)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Nodiadau i'ch helpu i lenwi'r ffurflen gais ar gyfer Diogelwch Cyfrifoldebau Cartref (CF411 Nodiadau)"), and its reference (Unique reference: CF411 Nodiadau (Cymraeg)).

Manylion

I wneud cais am Ddiogelwch Cyfrifoldebau Cartref (Home Responsibilities Protection - HRP), gallwch ddefnyddio naill ai:

  • y gwasanaeth ar-lein
  • y ffurflen bost CF411

Er mwyn gwneud cais ar-lein, bydd angen Dynodydd Defnyddiwr (ID) a chyfrinair Porth y Llywodraeth arnoch. Os nad oes gennych Ddynodydd Defnyddiwr, gallwch greu un pan fyddwch yn gwneud cais.

Os ydych yn gwneud cais ar gyfer Diogelwch Cyfrifoldebau Cartref fel gofalwr maeth, bydd yn rhaid i chi anfon copi diweddar o lythyr cadarnhau gan yr awdurdod lleol neu asiantaeth faethu, i Cyllid a Thollau EM (CThEM.)

Os ydych yn gwneud cais ar gyfer Diogelwch Cyfrifoldebau Cartref am gyfnod pan wnaethoch ofalu am berson sâl neu anabl oedd yn cael budd-daliadau, bydd yn rhaid i chi anfon tystiolaeth i CThEM sy’n dangos bod y lwfans neu’r budd-daliadau wedi’u talu ac yn cwmpasu o leiaf 48 wythnos ar gyfer bob blwyddyn yr ydych yn hawlio Diogelwch Cyfrifoldebau Cartref.

Os ydych yn defnyddio’r gwasanaeth ar-lein

Gallwch gyflwyno’r llythyr cadarnhauneu dystiolaeth ategol arall sydd angen i chi ei ddarparu drwy ei atodi i’r ffurflen ar-lein. Os ydych yn ei gyflwyno drwy ddefnyddio’r ffurflen ar-lein, ni ddylai’r cynllun fod yn fwy na 5MB mewn ffurf PDF neu JPEG.

Os ydych yn anfon ffurflen bost

Os ydych am gyflwyno eich llythyr cadarnhau neu dystiolaeth ategol drwy’r post, anfonwch ynghyd â’r Ffurflen Gais, i’r cyfeiriad a ddangosir isod.

Anfonwch y ffurflen ynghyd â thystiolaeth ategol sydd angen i chi ei ddarparu i:

Swyddfa Cyfraniadau Yswiriant Gwladol a Chyflogwyr
Cyllid a Thollau EM
Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM
Tŷ Thedford
Stryd Fawr
PORTHMADOG
LL49 9BF

Bydd yn rhaid i chi lenwi’r ffurflen ar y sgrîn cyn i chi allu ei hargraffu a’i hanfon drwy’r post. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i llenwi’n rhannol, felly dylech gasglu’ch holl wybodaeth at ei gilydd cyn i chi ddechrau ei llenwi.

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn defnyddio hen borwr, e.e. Internet Explorer 8, bydd angen i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol. Rhagor o wybodaeth am borwyr.

Ffurflenni ac arweiniad cysylltiedig

Budd-dal Plant: ffurflen gais (CH2)

Defnyddiwch y ffurflen CH2 ar y sgrin i wneud cais am Fudd-dal Plant. Os na allwch agor y ffurflen defnyddiwch y fersiwn ‘argraffu ac yna llenwi’.

Yswiriant Gwladol: credydau ar gyfer rhieni a gofalwyr (CF411A)

Defnyddiwch y ffurflen CF411A er mwyn gwneud cais ar gyfer credydau Yswiriant Gwladol os ydych yn rhiant neu’n ofalwr i blentyn o dan 12 oed.

Published 26 Chwefror 2014
Last updated 27 Mehefin 2016 + show all updates
  1. Address to send the postal form CF411 has changed.
  2. An online form service is now available.
  3. First published.