Newid o denantiaid cydradd i gyd-denantiaid

Rhaid ichi gael cytundeb yr holl gydberchnogion eraill i newid o fod yn denantiaid cydradd i gyd-denantiaid.

Gall cyfreithiwr, trawsgludwr neu swyddog gweithredol cyfreithiol wneud y cais ichi hefyd.

Sut i wneud cais

 1. Cwblhewch weithred ymddiried newydd neu wedi’i diweddaru – gall trawsgludwr eich helpu i wneud hyn.

 2. Llwythwch i lawr a llenwch y ffurflen i ddileu cyfyngiad, os yw un wedi cael ei gofrestru.

 3. Paratowch unrhyw ddogfennau cefnogol y mae angen ichi eu cynnwys.

 4. Anfonwch y ffurflen a’r dogfennau i Ganolfan Dinasyddion Cofrestrfa Tir EM. Ni chodir ffi.

Dogfennau cefnogol

Rhaid ichi gynnwys un o’r canlynol:

 • copi gwreiddiol neu ardystiedig o’r weithred ymddiried newydd neu wedi’i diweddaru wedi’i lofnodi gan yr holl berchnogion
 • copi ardystiedig o drosglwyddiad yn dangos bod yr holl berchnogion sydd â chyfrannau unigol o’r eiddo wedi trosglwyddo’r rhain i’r holl gyd-denantiaid llesiannol
 • tystysgrif gan eich trawsgludwr yn cadarnhau bod yr holl berchnogion sydd â chyfrannau o’r eiddo wedi llofnodi gweithred ymddiried newydd
 • datganiad statudol wedi’i baratoi gan eich trawsgludwr
 • ‘datganiad o wirionedd’ – naill ai un rydych wedi’i baratoi eich hun neu gan ddefnyddio ffurflen ST5

Os ydych yn anfon datganiad statudol neu ddatganiad o wirionedd, rhaid cynnwys copi ardystiedig o’r weithred ymddiried newydd neu’r trosglwyddiad.

Rhaid i ddatganiad o wirionedd fod:

 • yn ysgrifenedig a chynnwys y geiriau “Credaf fod y ffeithiau a’r materion sydd wedi’u cynnwys yn y datganiad hwn yn gywir”
 • wedi’i lofnodi gan y sawl sy’n ei wneud

Rhaid i’r dogfennau cefnogol brofi pob un o’r canlynol:

 • nid oes gan unrhyw un arall heblaw’r cydberchnogion a enwir gyfrannau’r eiddo
 • nid oes un o’r cydberchnogion yn mynd yn fethdalwr, nid oes unrhyw un â gorchymyn tâl gan gredydwyr neu’n morgeisio ei gyfran o’r eiddo
 • mae’r holl gydberchnogion yn berchen ar yr eiddo gyda’i gilydd erbyn hyn fel cyd-denantiaid llesiannol

Ble i anfon eich cais

HM Land Registry
Citizen Centre
PO Box 74
Gloucester
GL14 9BB