Talu’ch bil treth Asesiad Syml

Rhaid i chi dalu’ch bil treth Asesiad Syml os ydych wedi cael llythyr oddi wrth Gyllid a Thollau EM (CThEM).

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg.

Ffordd o dalu Treth Incwm nad oedd modd ei didynnu’n awtomatig o’ch incwm yw Asesiad Syml. Gall hon fod yn dreth sydd arnoch o flwyddyn dreth flaenorol neu ar eich Pensiwn y Wladwriaeth.

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i wneud y canlynol:

  • gwneud taliad llawn, neu randaliad gyda cherdyn debyd neu gerdyn credyd corfforaethol - ni allwch ddefnyddio cerdyn credyd personol
  • gweld taliadau rydych eisoes wedi eu gwneud
  • cael gwybod faint sydd ar ôl gennych i’w dalu
  • gwirio’ch dyddiad cau ar gyfer talu
  • gweld unrhyw newidiadau i’ch cyfrifiad Asesiad Syml
  • cysylltu â CThEM os oes gennych broblem gyda’ch bil

Bydd ffi yn cael ei chodi os talwch â cherdyn credyd corfforaethol neu gerdyn debyd corfforaethol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Nid oes ffi yn cael ei chodi os ydych yn talu â cherdyn credyd personol.

Os ydych o’r farn bod unrhyw wybodaeth yn y llythyr yn anghywir, neu ni allwch dalu’ch bil mewn pryd, rhaid i chi gysylltu â CThEM cyn pen 60 diwrnod.

Dechrau nawr

Dulliau eraill o dalu

Os ydych yn gwybod y swm sydd angen i chi ei dalu neu os nad ydych eisiau mewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein CThEM, gallwch dalu drwy’r dulliau canlynol:

  • bancio ar-lein neu dros y ffôn
  • cerdyn debyd neu gerdyn credyd corfforaethol ar-lein
  • siec

Bydd angen eich Rhif Cyfeirnod y Tâl arnoch pan fyddwch yn talu. Bydd hwn i’w weld ar eich llythyr Asesiad Syml.

Talu drwy wasanaeth bancio ar-lein neu dros y ffôn

Gallwch dalu drwy ddefnyddio gwasanaethau bancio ar-lein neu dros y ffôn, Taliadau Cyflymach, CHAPS neu Bacs.

Fel arfer, mae’n cymryd hyd at 3 diwrnod gwaith i’ch taliad ddod i law CThEM. Gwiriwch derfynau trosglwyddo ac amserau prosesu’ch banc cyn i chi wneud eich taliad.

Cod didoli Rhif y cyfrif Enw’r cyfrif
08 32 10 12001020 HMRC Shipley

Os ydych yn talu o gyfrif tramor

Defnyddiwch Rif Cyfrif Banc Rhyngwladol CThEM (IBAN):

Cod Adnabod Banc (BIC) Rhif y cyfrif (IBAN) Enw’r cyfrif
BARCGB22 GB03BARC20114783977692 HMRC Shipley

Talu drwy gerdyn debyd neu gerdyn credyd corfforaethol

Gallwch dalu ar-lein â cherdyn debyd neu gerdyn credyd corfforaethol.

Bydd CThEM yn derbyn eich taliad ar y dyddiad pan wnewch y taliad, nid y dyddiad y mae’n cyrraedd ei gyfrif-gan gynnwys ar benwythnosau a gwyliau banc.

Ni allwch dalu â cherdyn credyd personol.

Bydd ffi yn cael ei chodi os talwch â cherdyn credyd corfforaethol neu gerdyn debyd corfforaethol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Nid oes ffi yn cael ei chodi os ydych yn talu â cherdyn debyd personol.

Talu â siec

Gallwch dalu â siec drwy’r post. Gwnewch eich siec yn daladwy i ‘Cyllid a Thollau EM yn unig’ a’i hanfon i:

CThEM/HMRC
Direct
BX5 5BD

Ysgrifennwch eich Rhif Cyfeirnod y Tâl ar gefn y siec – bydd hwn i’w weld ar eich llythyr Asesiad Syml.

Fel arfer, mae’n cymryd hyd at 3 diwrnod gwaith i’ch taliad ddod i law CThEM.