Defnyddiwch y dudalen hon i dalu’r canlynol i 
Gyllid a Thollau EM (CThEM):

  • Hunanasesiad
  • TWE ac Yswiriant Gwladol y cyflogwr
  • TAW
  • Treth Gorfforaeth
  • Treth Dir y Tollau Stamp
  • Treth Incwm (oherwydd eich bod 
wedi ei thandalu’n flaenorol)
  • taliadau amrywiol (os yw cyfeirnod eich 
taliad yn dechrau gydag ‘X’)

Bydd ffi yn cael ei chodi os talwch â cherdyn 
credyd.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Yr hyn mae angen i chi ei wybod

Gall gwasanaethau ar-lein fod yn araf yn ystod
adegau prysur. Holwch a oes unrhyw
 broblemau gyda’r gwasanaeth hwn ar hyn o bryd, 
neu am adegau pan na fydd y
gwasanaethau ar gael.

Gwneud mwy nag un taliad â cherdyn

Mae CThEM yn cyfyngu ar sawl gwaith y gallwch 
ddefnyddio cerdyn debyd neu gerdyn credyd o 
fewn amser penodol i dalu’ch bil treth.

Nid yw CThEM wedi gosod terfyn penodol – mae’n 
dibynnu ar ei farn o’r hyn sy’n rhesymol ar sail 
safonau a chanllawiau diwydiant y cardiau talu.

Mae’r rheolau’n berthnasol i daliadau lluosog â 
cherdyn yn erbyn yr un dreth – gallwch wneud 
taliadau ychwanegol â cherdyn, cyn belled â’u bod 
ar gyfer trethi gwahanol (e.e. Treth Gorfforaeth a 
TWE y cyflogwr).

Os na allwch dalu eich bil treth yn llawn â cherdyn, dylech ddefnyddio dull talu aral megis 
trosglwyddiad o’r banc.