Cyfarwyddyd

Coronafeirws (COVID-19): Gwybodaeth i unigolion ac i fusnesau yng Nghymru

Defnyddiwch y dudalen hon i gyrraedd y canllawiau diweddaraf am y feirws ar gyfer pobl yng Nghymru

Unigolion a theuluoedd

Iechyd

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Gweler y cyngor diweddaraf gan Galw Iechyd Cymru a defnyddio’r Gwiriwr Symptomau Coronafeirws COVID-19.

Darllenwch y canllaw llawn ar aros gartref ac i ffwrdd oddi wrth eraill i bawb yn y DU.

Darllenwch ganllaw ar aros yn y cartref i gartrefi sydd â haint coronafeirws posib (COVID-19).

Hefyd gwelwch wybodaeth ar warchod a diogelu pobl a ddiffinnir fel rhai hynod o fregus rhag COVID-19.

Canllawiau i weithwyr

Darllenwch y canllawiau diweddaraf i weithwyr a chwestiynau a ofynnir yn aml yn cynnwys manylion am Dâl Salwch Statudol, cael mynediad i gynllun Cadw Swyddi Coronafirus i dalu am 80% o’ch cyflog a Chredyd Cynhwysol.

Budd-daliadau salwch ac anabledd

Bydd asesiadau wyneb yn wyneb ar gyfer pob budd-daliadau salwch ac anabledd yn cael eu gohirio dros y 3 mis nesaf o ddydd Mawrth 17 Mawrth.

Nid oes angen i unrhyw hawlydd weithredu ymhellach o ganlyniad i’r newid hwn. Cysylltir â hwy gyda chyngor am y camau nesaf.

Teithio

Dysgwch am y cyngor teithio diweddaraf a chofrestrwch am y diweddariadau teithio drwy Wefan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad (Foreign and Commonwealth (FCO)).

Addysg

Dysgwch am y wybodaeth ddiweddaraf ar ysgolion a‘r lleoliadau addysgol drwy wefan Llywodraeth Cymru.

Tai

Mae Llywodraeth y DU wedi cytuno â benthycwyr morgeisi y byddant yn cynnig gwyliau rhag ad-dalu o 3 mis i gartrefi mewn anhawster ariannol oherwydd COVID-19. Dylai cwsmeriaid sy’n pryderu am eu sefyllfa ariannol bresennol gysylltu â’u benthyciwr ar y cyfle cyntaf posibl i drafod os yw hyn yn opsiwn addas iddynt.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno y bydd y mesur sy’n cael ei ddatblygu gan Lywodraeth y DU i atal achosion o droi allan o lety cymdeithasol neu gartref wedi’i rentu’n breifat yn gymwys i denantiaid Cymru. Bydd y cynnig i ohirio taliadau morgais am dri mis hefyd yn cael ei ymestyn i forgeisi Prynu i Osod er mwyn diogelu landlordiaid.

Cefnogaeth Gymunedol

Busnesau

Canllaw cyffredinol i gyflogwyr

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi canllaw cynhwysfawr i gyflogwyr o bob maint a math, gan gynnwys manylion ar sut i atal lledaeniad COVID-19 a beth i wneud os oes rhywun yn cael ei amau neu ei gadarnhau o gael y feirws.

Cefnogaeth Llywodraeth y DU i fusnesau

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno pecyn o fesurau i amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus yn ystod y cyfnod hwn o darfu ag achosir gan COVID-19.

Gall busnesau yng Nghymru fanteisio ar y cynlluniau canlynol:

Cefnogaeth Llywodraeth Cymru i fusnesau

Gan fod rhai agweddau o gefnogaeth busnes wedi’u datganoli, mae Llywodraeth Cymru wedi gosod allan ystod o fesurau cymorth:

Pecyn cymorth i fusnesau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi manylion ei phecyn cymorth busnes gwerth £1.4 biliwn i helpu busnesau ledled Cymru.

Gwyliau ad-daliad cyfalaf

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bydd Banc Datblygu Cymru yn cynnig gwyliau ad-daliad cyfalaf o dri mis i’w chwsmeriaid busnes i’w helpu rheoli effaith y feirws.

Cronfa Cadernid Economaidd

Bydd y gronfa gwerth £500 miliwn yn cefnogi cwmnïau o bob maint yng Nghymru, gan gynnwys mentrau cymdeithasol, gyda ffocws ar y rhai nad ydynt wedi elwa eisoes o grantiau coronafeirws.

Cymorth i fusnesau a rhifau ffôn

Llinell gymorth treth CThEM

Mae’r CthEM wedi sefydlu llinell gymorth i fusnesau a phobl hunangyflogedig sy’n poeni am dalu eu treth o ganlyniad i’r COVID-19.

Ffoniwch 08000 241222 am help a chyngor.

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8yb i 4yp

Dysgwch am y costau ffonio

Cymorth gan Busnes Cymru

Gellir cael help gyda’ch busnes arlein drwy gysylltu â Busnes Cymru.

Sut gallwch chi helpu

Published 17 March 2020
Last updated 2 April 2020 + show all updates
 1. Updated community support information including details on volunteering, support for victims of domestic abuse and protecting yourself from fraud and scams.

 2. Updated information about Welsh Government's new Economic Resilience Fund

 3. Updated with latest links from the Business Support website

 4. Updated with information about the new Self-Employed Income Support Scheme.

 5. Updated the HMRC helpline number.

 6. Updated with information for businesses and details of schemes to support the UK Government tackle COVID-19.

 7. Updated with the latest guidance on staying at home and away from others.

 8. Updated information about healthcare guidance, housing guidance and support for businesses.

 9. Updated information about support for employees and details of the call to support the supply of ventilators and components.

 10. Added information about business support following the Chancellor's announcement

 11. Updated information about Welsh Government business support

 12. Included information about NHS Direct Wales and changes to Public Health Wales' website.

 13. Updated guidance

 14. Added translation