Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Gweithgaredd diweddaraf gan Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Mae Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn cefnogi Ysgrifennydd Cymru ac Is-Ysgrifenyddion Gwladol Seneddol i hyrwyddo buddiannau gorau Cymru o fewn Teyrnas Unedig gryfach. Mae’n sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu cynrychioli wrth galon Llywodraeth y DU, a bod cyfrifoldebau Llywodraeth y DU yn cael eu cynrychioli yng Nghymru.

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Dogfennau

Ein gweinidogion

Ein rheolaeth

Glynne Jones
Glynne Jones
Director, Office of the Secretary of State for Wales
Michael Dynan-Oakley
Michael Dynan-Oakley
Principal Private Secretary to the Secretary of State
Geth Williams
Geth Williams
Deputy Director, Constitution and Policy

Cyswllt SC

Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Caerdydd

Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru
1 Pwynt Caspian
Ffordd Caspian
Caerdydd
Cymru
CF10 4DQ
United Kingdom

Neu ffoniwch

02920 924216

Am ymholiadau wasg, cysylltwch â

029 2092 4212. Am ymholiadau allan o oriau swyddfa 079 7330 3984

Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Llundain

Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Tŷ Gwydyr,
Whitehall
Llundain
SW1A 2NP
United Kingdom

Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru

020 7270 0575

Yr ymgyrch GREAT Britain

Mae Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn falch o gefnogi'r ymgyrch GREAT Britain.
United Kingdom

Mae'r symudiad GREAT Britain yn ymgyrch fwyaf uchelgeisiol rhyngwladol Llywodraeth y DU erioed. Mae’r ymgyrch yn arddangos y gorau o’r hyn sydd gan y DU cyfan i gynnig, ac mae masnach, twristiaeth ac addysg Cymraeg yn rhan hanfodol ohoni, er mwyn annog y byd i ymweld â, astudio yn, a gwneud busnes gyda’r DU. Mae’r ymgyrch yn weithredol mewn dros 144 o wledydd ac wedi cynhyrchu dros £3 biliwn mewn enillion economaidd ar gyfer Prydain hyd yn hyn.

Mae Llywodraeth y DU ym Mhrydain yn un o fwy na 21 o bartneriaid cyflawni allweddol ar gyfer yr ymgyrch. Wrth weithio gyda’r ymgyrch GREAT Britain, rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cryfder busnes ac ehangder y cyfle sydd gan Gymru i’w gynnig i gynulleidfa ryngwladol.

Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais.
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar.

Gwneud cais DRhG

Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Tŷ Gwydyr
Whitehall
Llundain
SW1A 2NP
United Kingdom

Cofiwch gynnwys eich enw, eich cyfeiriad ac esboniad manwl o’r wybodaeth rydych chi’n chwilio amdani. Fe wnawn ein gorau i ymateb i’ch cais mewn 20 niwrnod. Os na fydd hyn yn bosibl, byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod pam fod angen rhagor o amser arnom a pha bryd y byddwch yn cael y wybodaeth.

Mae’r wybodaeth hon am ddim, ond efallai y byddwn yn gwrthod y cais os yw’n debygol o gostio dros £600 i ni, neu gallwn ofyn i chi fod yn fwy penodol am y wybodaeth rydych chi’n chwilio amdani. Bydd gwybodaeth sy’n cael ei rhyddhau gan Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru mewn ymateb i geisiadau Rhyddid am Wybodaeth yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon.

Gwybodaeth gorfforaethol

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i gyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol.