Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Mae Swyddfa Cymru yn cefnogi Ysgrifennydd Gwladol Cymru i hyrwyddo buddiannau gorau Cymru yn y Deyrnas Unedig. Mae'n sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu cynrychioli’n llawn ac yn effeithiol wrth galon Llywodraeth y DU, a bod cyfrifoldebau Llywodraeth y DU yn cael eu cynrychioli'n llawn ac yn effeithiol yng Nghymru.

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Dogfennau

Ein cyhoeddiadau

Ein cyhoeddiadau

  1. Bargen Ddinesig: Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

    • Papur polisi
  2. Swyddfa Cymru 2015 hyd at 2020

    • Adroddiad corfforaethol

Gweld ein holl cyhoeddiadau

Cyswllt SC

Swyddfa Cymru, Caerdydd

Swyddfa Cymru
1 Pwynt Caspian
Ffordd Caspian
Caerdydd
Cymru
CF10 4DQ

Swyddfa Cymru, Llundain

Swyddfa Cymru
Tŷ Gwydyr,
Whitehall

Llundain
SW1A 2NP

Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar:

Gwneud cais DRhG

Swyddfa Cymru
Tŷ Gwydyr
Whitehall

Llundain
SW1A 2NP

Cofiwch gynnwys eich enw, eich cyfeiriad ac esboniad manwl o’r wybodaeth rydych chi’n chwilio amdani. Fe wnawn ein gorau i ymateb i’ch cais mewn 20 niwrnod. Os na fydd hyn yn bosibl, byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod pam fod angen rhagor o amser arnom a pha bryd y byddwch yn cael y wybodaeth.

Mae’r wybodaeth hon am ddim, ond efallai y byddwn yn gwrthod y cais os yw’n debygol o gostio dros £600 i ni, neu gallwn ofyn i chi fod yn fwy penodol am y wybodaeth rydych chi’n chwilio amdani. Bydd gwybodaeth sy’n cael ei rhyddhau gan Swyddfa Cymru mewn ymateb i geisiadau Rhyddid am Wybodaeth yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon.

Gwybodaeth gorfforaethol

Swyddi a chontractau

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i gyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol.