Datganiad i'r wasg

Rhagor o arian ym mhocedi defnyddwyr Pontydd Hafren yn 2018

Ysgrifennydd Gwladol Cymru'n cyhoeddi y bydd tollau pontydd Hafren yn gostwng o 8 Ionawr ymlaen

Second Severn Crossing

Bydd gan yrwyr sy’n defnyddio Pontydd Hafren ragor o arian yn eu pocedi o fis Ionawr y flwyddyn nesaf ymlaen, pan fydd y tollau i bob cerbyd yn cael ei gostwng, fel y cyhoeddodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns, heddiw (15 Medi 2017).

Yn dilyn dychwelyd Pontydd Hafren i berchnogaeth gyhoeddus ar 8 Ionawr y flwyddyn nesaf, bydd y gyfradd dollau yn cael ei lleihau i bob gyrrwr yn unol ag ymrwymiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig yng Nghyllideb 2015.

Dyma fydd y tro cyntaf i’r tollau leihau ers eu cyflwyno ym 1966. Yn ogystal, ni fydd cynnydd yn y tollau ar 1 Ionawr 2018.

O 8 Ionawr 2018 ymlaen:

 • Bydd gyrwyr ceir yn talu £5.60 yn lle £6.70.
 • Bydd gyrwyr bysiau bach neu faniau yn talu £11.20, i lawr o £13.40
 • Bydd gyrwyr lorïau a bysiau mawr yn talu £16.70 yn lle £20

Daw’r cyhoeddiad yn dynn ar sodlau’r cadarnhad y bydd Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn dileu’r tollau’n gyfan gwbl ar ddiwedd 2018, gan gryfhau cysylltiadau economaidd a rhagolygon de Cymru a de orllewin Lloegr. Mae’r newyddion yn anfon negeseuon clir bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cyflawni’r addewid a wnaed gan y Prif Weinidog i bobl Cymru dri mis yn ôl i ddiddymu’r tollau.

Bydd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns, yn cyhoeddi’r newyddion i gynulleidfa o gynrychiolwyr busnes yng nghyfarfod Cyngor Rhanbarthol CBI Cymru yng Nghasnewydd, lle bydd hefyd yn amlinellu sut mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn gweithio i ymadael â’r Undeb Ewropeaidd mewn ffordd sy’n gweithio i’r Deyrnas Unedig gyfan.

Dywedodd Alun Cairns, Ysgrifennydd Gwladol Cymru:

Am gymaint o flynyddoedd, mae’r tollau ar bontydd Hafren wedi cael eu gweld fel rhwystr economaidd a symbolaidd i ffyniant Cymru yn y dyfodol. Bydd ein penderfyniad i leihau’r tollau - cyn eu diddymu’n gyfan gwbl - yn torri costau i fusnesau, ac i gymudwyr a thwristiaid fel ei gilydd - gan helpu i roi hwb i swyddi a masnach yng Nghymru ac ar draws de orllewin Lloegr.

Mae hyn unwaith eto’n dangos yn amlwg bod Cymru yn agored i fusnes, ac yn dangos ymrwymiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig i wneud y penderfyniadau cywir ar gyfer dyfodol Cymru fel rhan o Deyrnas Unedig gref.

Amcangyfrifir y bydd diddymu’r tollau yn rhoi hwb o tua £100 miliwn y flwyddyn* i economi De Cymru, a gallai’r modurwr cyffredin arbed dros £1,400 y flwyddyn**.

Yn ogystal, mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cyhoeddi heddiw ei hymateb i’r ymgynghoriad (DOLEN) ar ei chynigion i ostwng tollau Pontydd Hafren, a lansiwyd yn gynharach eleni. O ystyried yr ymatebion a gafwyd, mae’r Llywodraeth yn cadarnhau na fydd yn bwrw ymlaen â haneru’r tollau, ond yn hytrach yn ymrwymo i ddiddymu’r tollau’n llwyr erbyn diwedd 2018.

Nodiadau i Olygyddion

 1. *Llywodraeth Cymru: Effaith Tollau Pontydd Hafren ar Economi Cymru, 30 Mai 2012
 2. **Yn seiliedig ar gost tagio misol o £117.92 dros 12 mis
 3. Ar 13 Ionawr, lansiodd y Llywodraeth ymgynghoriad, yn nodi cyfres o gynigion gyda’r bwriad o gyflawni gwelliannau ar y pontydd. Bu’r ymgynghoriad hwn yn agored am wyth wythnos tan 10 Mawrth.
 4. Gellir gweld yr ymateb i’r ymgynghoriad yma – ychwanegu dolen

 5. Cafodd Pont Hafren ei hadeiladu ym 1966 a chafodd ail groesfan ei chwblhau 30 mlynedd wedyn.

 6. Pan ddaw’r pontydd dan berchnogaeth gyhoeddus, byddant yn cael eu rhedeg gan Highways England. Yn flaenorol roeddent yn cael eu rhedeg gan Severn River Crossing plc.

 7. Agorwyd y Bont Hafren gyntaf ym mis Medi 1966, gan ddarparu cysylltiad uniongyrchol o draffordd yr M4 i Gymru, gyda tholl mewn lle i ddefnyddio’r bont er mwyn talu am gost y gwaith adeiladu. Roedd yn gyson weithredu dros ei chapasiti ac ym 1986 dywedodd y Llywodraeth bryd hynny y byddai ail bont yn cael ei hadeiladu.

 8. Ym 1988 cyhoeddwyd y byddai tendrau’n cael eu gwahodd gan gonsortia preifat er mwyn ariannu, adeiladu a gweithredu’r ail bont a bod yn gyfrifol am weithredu’r bont gyntaf. Ym 1990 dyfarnwyd y consesiwn i Severn River Crossing PLC (“SRC”). Dechreuodd y gwaith adeiladu ym mis Ebrill 1992 ac agorwyd yr ail bont ym mis Mehefin 1996.
Published 15 Medi 2017