Help y gallwch ei gael

Gall Cyllid a Thollau EM (CThEM) eich helpu os oes angen cymorth ychwanegol arnoch oherwydd eich cyflwr neu’ch amgylchiadau. Efallai y bydd angen cymorth ychwanegol arnoch os yw’r canlynol yn wir:

  • mae gennych ddyslecsia, awtistiaeth neu anawsterau gwybyddol
  • mae gennych anawsterau symud neu anableddau corfforol
  • mae gennych anableddau synhwyraidd, megis nam ar y golwg, clyw neu leferydd
  • mae gennych gyflwr iechyd meddwl, megis iselder, straen neu orbryder
  • rydych yn profi caledi ariannol – er enghraifft, ni allwch fforddio hanfodion megis bwyd, biliau neu rent
  • rydych yn dioddef cam-drin domestig, gan gynnwys cam-drin economaidd
  • rydych yn yr ysbyty

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Mae gwahanol ffyrdd o gysylltu â CThEM os oes angen:

Os ydych wedi trefnu apwyntiad wyneb yn wyneb, ni ddylech fynd iddo ar hyn o bryd oherwydd coronafeirws (COVID-19). Bydd CThEM yn cysylltu â chi yn lle hynny.