Sut i adnewyddu credydau treth

Os ydych yn hawlio credydau treth, anfonir pecyn adnewyddu atoch sy’n rhoi gwybod i chi sut i adnewyddu’ch credydau treth. Os oes llinell goch ar draws y dudalen gyntaf a bod ‘atebwch nawr’ wedi’i nodi arni, bydd angen i chi adnewyddu’ch credydau treth.

Os oes llinell ddu a bod ‘gwiriwch nawr’ wedi’i nodi arni, bydd angen i chi wirio bod eich manylion yn gywir. Os yw’ch manylion yn gywir, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth a bydd eich credydau treth yn cael eu hadnewyddu’n awtomatig.

Rhaid i chi ddweud wrth CThEM os yw’ch amgylchiadau wedi newid neu os oes unrhyw beth yn eich pecyn yn anghywir. 

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Mae’n rhaid i chi adnewyddu’ch credydau treth erbyn y dyddiad a ddangosir ar eich pecyn adnewyddu. Ar gyfer y rhan fwyaf o bobl, y dyddiad yw 31 Gorffennaf 2021.

Os ydych yn methu’r dyddiad cau, bydd eich taliadau credydau treth yn dod i ben. Anfonir datganiad atoch, a bydd yn rhaid i chi ad-dalu’r credydau treth yr ydych wedi’u cael ers 6 Ebrill 2021.

O 6 Ebrill ymlaen, byddwch yn cael taliadau (‘dros dro’) wedi’u hamcangyfrif oddi wrth Gyllid a Thollau EM (CThEM) hyd nes eich bod yn adnewyddu. Efallai y bydd eich taliadau wedi newid, yn seiliedig ar wybodaeth oddi wrth eich cyflogwr neu’ch darparwr pensiwn.

Os ydych yn methu’r dyddiad cau ar gyfer adnewyddu

Anfonir datganiad (TC607) atoch. Os ydych yn cysylltu â CThEM o fewn 30 diwrnod o’r dyddiad ar y datganiad, efallai y bydd eich hawliad credydau treth yn cael ei adfer ac ni fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw beth yn ôl.

Os ydych yn cysylltu â CThEM ar ôl y cyfnod o 30 diwrnod, bydd yn gofyn i chi esbonio’r rhesymau dros yr oedi - hynny yw a oes ‘rheswm da’ gennych - cyn ei fod yn ystyried adfer eich hawliad.

Os caiff eich cais ei adfer, cewch wybod gan CThEM faint y byddwch yn ei gael o fewn 8 wythnos ar ôl i’ch cais i adnewyddu ddod i law.

Os nad ydych yn cysylltu â CThEM o gwbl ar ôl cael y datganiad, bydd eich taliadau credydau treth yn dod i ben a bydd yn rhaid i chi ad-dalu’r credydau treth yr ydych wedi’u cael ers 6 Ebrill 2021.

Os bydd CThEM yn stopio’ch credydau treth, ni allwch wneud hawliad newydd am gredydau treth.

Yn lle hynny, mae’n bosibl y gallwch wneud cais am y naill neu’r llall o’r canlynol:

  • Credyd Cynhwysol, os ydych chi (neu’ch partner) o dan oedran Pensiwn y Wladwriaeth 
  • Credyd Pensiwn, os ydych chi (a’ch partner) dros oedran Pensiwn y Wladwriaeth

Cysylltu â CThEM

Cysylltwch â CThEM dros y ffôn neu drwy’r post os:

  • ydych wedi methu’r dyddiad cau ar gyfer adnewyddu’ch credydau treth
  • ydych wedi adnewyddu’ch credydau treth ac mae camgymeriad ar eich hysbysiad o ddyfarniad

Bydd angen y canlynol arnoch: