Helpwch ffrindiau neu aelodau o'ch teulu gyda'u treth

Cofrestrwch ar-lein fel ‘cynorthwy-ydd y gellir ymddiried ynddo’ er mwyn helpu ffrind neu aelod o’ch teulu:

  • gwirio ei bod yn talu’r swm cywir o Dreth Incwm
  • gwirio neu ddiweddaru ei gyfrif treth personol
  • gwneud cais am ad-daliad o dreth
  • gwirio neu ddiweddaru ei dreth car cwmni

Rhaid i’r person yr ydych yn ei helpu ddefnyddio’r gwasanaeth i dderbyn eich cofrestriad. Os na all fynd ar-lein, mae’n bosibl y byddwch yn gallu ffonio Cyllid a Thollau EM (CThEM) ar ei ran.

Gallwch fod yn gynorthwy-ydd y gellir ymddiried ynddo ar gyfer hyd at 5 person.

Bydd y person rydych yn ei helpu yn parhau i fod yn gyfrifol yn ôl y gyfraith am ei dreth ei hunan.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Bydd arnoch angen y manylion canlynol ar eich cyfer chi a’r person rydych yn ei helpu:

  • enw cyntaf ac enw olaf
  • rhif Yswiriant Gwladol
  • dyddiad geni

Mae’r gwasanaeth hwn yn defnyddio GOV.UK Verify. Os nad ydych wedi defnyddio GOV.UK Verify o’r blaen, mae’n cymryd tua 15 munud i chi ddechrau arni.

Dechrau nawr

Ffonio CThEM ar ran rhywun arall

Os nad yw’r person rydych yn ei helpu yn gallu mynd ar-lein, gallwch ffonio CThEM ar ei ran a thrafod unrhyw faterion treth.

Mae’n rhaid i chi fod yn yr un ystafell a’r person yr ydych yn ei helpu. Bydd CThEM yn cadarnhau pwy ydyw ac yn gwirio’i fod yn hapus i chi’i gynrychioli.

Rhaid fod gennych ei rif Yswiriant Gwladol neu gyfeirnod treth wrth law pan fyddwch yn ffonio.

Rhaid i chi fod dros 16 oed os ydych yn cyfieithu ar y pryd ar gyfer rhywun nad yw’n siarad Cymraeg na Saesneg. Mae gan linellau cymorth CThEM gwasanaethau ieithoedd tramor hefyd.

Darllenwch yr arweiniad ar wasanaethau CThEM os oes gennych chi, neu’r person rydych yn ei helpu, anabledd.