Guidance

Canllawiau i gyflenwyr tagiau clust gwartheg, defaid a geifr

Mae'n rhaid i dagiau clust swyddogol ar gyfer gwartheg, defaid a geifr fynd drwy broses gymeradwyo cyn y gellir eu gwerthu; mae'n rhaid i gyflenwyr gofrestru hefyd.

Mae’n rhaid i bob dafad, gafr ac anifail buchol (gwartheg, buail a byfflos, y cyfeirir atynt i gyd fel ‘gwartheg’ isod) yn y DU gael math o dag clust sydd wedi’i gymeradwyo’n swyddogol. Dim ond wrth gyflenwyr cofrestredig y gall ceidwaid anifeiliaid brynu’r tagiau swyddogol hyn.

Cyflenwi tagiau clust swyddogol

Er mwyn cyflenwi tagiau clust swyddogol ar gyfer gwartheg, neu ar gyfer defaid a geifr, mae’n rhaid i chi gael rhif cyflenwr tagiau gan dîm cymorth y System Dyrannu Tagiau Clust (ETAS) o fewn Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (GSGP).

Er mwyn dechrau’r broses gofrestru, rhaid i chi lawrlwytho a chwblhau’r ffurflen gais am rif cyflenwr tagiau clust (PDF, 43.6KB, 1 page) .

Ar y ffurflen hon, rhaid i chi nodi ai ar gyfer gwartheg, defaid a geifr, neu bob un o’r tair rhywogaeth, y byddwch yn cyflenwi tagiau.

Mae’n rhaid i chi hefyd ddarllen:

Anfonwch eich ffurflen gais a’ch cod(au) ymarfer wedi’u llofnodi gyda’i gilydd at:

The Team Leader
BCMS ETAS Support
BCMS
Curwen Road
Workington
CA14 2DD

Cymeradwyo tag newydd

Er mwyn cyflenwi tag clust swyddogol newydd ar gyfer gwartheg, neu ar gyfer defaid a geifr, mae’n rhaid i chi wneud y canlynol:

 • darllen y dogfennau a restrir uchod
 • cael cymeradwyaeth i fynd ati i gynnal profion gan dîm cymorth ETAS
 • trefnu asesiadau lles a phrofion manyldeb
 • rhoi prawf i dîm cymorth ETAS bod eich cynnyrch yn bodloni rheoliadau’r UE

Dechrau cais i gymeradwyo’r tagiau clust newydd

Ni ddylech gyflwyno tagiau i labordy wedi’i achredu yn y DU ar gyfer profion na chynnal profion lles nes bod y tagiau sampl wedi cael eu cymeradwyo gan Dîm Cymorth ETAS.

Er mwyn gwneud cais am y gymeradwyaeth hon i fwrw ymlaen â phrofion, anfonwch gais ysgrifenedig a samplau o bob maint a math o dag i:

BCMS ETAS Support
BCMS
Curwen Road
Workington
CA14 2DD

Bydd angen i chi gynnwys:

 • o leiaf chwe sampl o’r tag, a rhif yn y fformat cywir wedi’i argraffu arno
 • teclyn i osod y tagiau clust
 • eich gweithdrefnau rheoli ansawdd arfaethedig
 • cyfarwyddiadau ar gyfer gosod y tagiau, gan gynnwys delweddau sy’n dangos sut y caiff y tag ei osod
 • eich deunydd marchnata arfaethedig ar gyfer y tagiau

Bydd Tîm Cymorth ETAS yn archwilio’r tagiau ac yn dweud wrthych p’un a allwch fwrw ymlaen â’r asesiad lles.

Asesu lles

Ar eich traul eich hun, rhaid i chi drefnu asesiad lles ar ddwy fferm o dan oruchwyliaeth milfeddyg.

Rhaid i’r asesiadau lles gyflawni’r gofynion canlynol:

gofyniad gwartheg defaid a geifr
cyfnod asesu 21 diwrnod 3 mis
nifer yr anifeiliaid fesul swp o dagiau ar bob fferm o leiaf 25 o loi o leiaf 50 o ddefaid
lleoliad lloi wedi’u cau i mewn (ddim yn pori) ar y naill fferm ac yn gallu pori ar y llall defaid ar dir isel ar y naill fferm ac ar dir uchel ar y llall
oedran anifeiliaid ar ddechrau’r asesiad llai nag 20 diwrnod llai na 6 mis
rhifau tagiau clust Bydd ETAS yn dyrannu rhifau cyfresol ac yn eu cofnodi yn y system ar eich rhan Bydd ETAS yn dyrannu’r rhifau cyfresol i’w defnyddio a dylech ddefnyddio ETAS i gael rhif cyfresol unigryw fel arfer a hysbysu Tîm Cymorth ETAS.
colli tagiau a gosod rhai newydd bydd y tagiau asesu yn cymryd lle’r tagiau swyddogol am barhad yr asesiad a chaniateir eu cadw os caiff y tag ei gymeradwyo; dim ond tagiau cymeradwy sydd â’r un rhif unigryw y dylid eu gosod yn lle tagiau sy’n dod yn rhydd yn ystod yr asesiad bydd y tagiau asesu yn cymryd lle’r tagiau swyddogol am hyd yr asesiad a chaniateir eu cadw os caiff y tag ei gymeradwyo; dim ond tagiau cymeradwy y dylid eu gosod yn lle tagiau sy’n dod yn rhydd yn ystod yr asesiad ac nid tagiau i’w hasesu.
asesiad milfeddygol gan yr un milfeddyg wrth osod y tagiau, 7 niwrnod ar ôl eu gosod a 21 diwrnod ar ôl eu gosod wrth osod y tagiau, 3 wythnos ar ôl eu gosod a 3 mis ar ôl eu gosod

Ar ddiwedd yr asesiad, bydd y milfeddyg yn anfon adroddiad atoch a bydd yn rhoi gwybod i chi a allwch gyflwyno’r tagiau ar gyfer profion manyleb.

Profion manyleb

Ar eich traul eich hun, rhaid i chi drefnu i labordy wedi’i achredu o dan ISO17025 brofi’r tagiau newydd yn erbyn Manylebau sydd ar Gael yn Gyhoeddus (PAS):

Gallwch ddod o hyd i labordy drwy wefan Gwasanaeth Achredu’r DU.

Pan gewch yr adroddiad gan y labordy, rhaid i chi anfon copi at Dîm Cymorth ETAS, a fydd yn eich hysbysu’n ysgrifenedig o fewn mis os yw’ch tagiau wedi’u cymeradwyo.

Cymeradwyo tag wedi’i addasu

Os byddwch yn addasu tag clust ar gyfer gwartheg, defaid neu eifr a gymeradwywyd yn flaenorol yn y DU, rhaid i chi drefnu i dîm cymorth ETAS gymeradwyo’r tag cyn y gallwch ei gyflenwi’n fasnachol.

Anfon tagiau sampl at dîm cymorth ETAS

Bydd tîm cymorth ETAS yn archwilio’ch tag clust wedi’i addasu er mwyn penderfynu a oes angen ei brofi ymhellach cyn ei gymeradwyo.

Anfonwch gais ysgrifenedig a sampl o dagiau wedi’u haddasu, ynghyd â theclynnau i’w gosod, at:

BCMS ETAS Support
BCMS
Curwen Road
Workington
CA14 2DD

Nid oes uchafswm nac isafswm penodedig o dagiau y mae angen i chi eu hanfon. Bydd tîm cymorth ETAS yn cysylltu â chi os bydd angen rhagor.

Os caiff y tag ei gymeradwyo

Os bydd tîm cymorth ETAS yn fodlon ar y tag, bydd yn:

 • ysgrifennu i’ch hysbysu bod eich tag wedi’i gymeradwyo
 • rhoi cod newydd i chi ar gyfer y tag wedi’i addasu
 • trafod gyda chi sut y caiff y tag ei enwi yn y gronfa ddata

Os na chaiff y tag ei gymeradwyo

Os nad yw tîm cymorth ETAS yn fodlon bod eich tag wedi’i addasu yn briodol, bydd yn cysylltu â chi i ddweud wrthych ym mha ffordd y bydd angen i chi ei newid. Efallai y bydd angen i chi drefnu i brofion labordy a/neu les gael eu cynnal cyn y cymeradwyir y tag.

Dyfeisiau adnabod electronig ar gyfer defaid a geifr

Mae gofynion profi ychwanegol i ardystio perfformiad dyfeisiau adnabod electronig a ddefnyddir i adnabod defaid neu eifr. Cysylltwch â thîm cymorth ETAS i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gwybodaeth am dagio i geidwaid anifeiliaid

Gall ceidwaid ddod o hyd i wybodaeth am y rheolau ar gyfer adnabod eu hanifeiliaid drwy ddilyn y dolenni canlynol:

Cysylltu

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am gyflenwi tagiau clust, gan gynnwys ffurflenni i ddefnyddio ETAS a chanllawiau technegol i ddefnyddwyr, gallwch wneud y canlynol:

 • cysylltu â llinell gymorth GSGP ar 0345 050 3456 (Llinell Saesneg: 0345 050 1234) a gofyn am dîm cymorth ETAS
 • e-bostio tîm cymorth ETAS ar bcms-enquiries@bcms.rpa.gsi.gov.uk
Published 31 July 2014
Last updated 21 April 2016 + show all updates
 1. Updated Annex C guidance for sheep goat cattle
 2. First published.