Papur polisi

Adolygu rheolaethau ar fewnforio anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid: Ebrill 2014 i Fawrth 2016

Hwn yw'r 12eg adolygiad o reolaethau ar fewnforio anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid (Ebrill 2014 i Fawrth 2016).

Dogfennau

Disgrifiad o system reolaeth y DU ar fewnforio anifeiliaid byw a chynnyrch anifeiliaid a gwerthuso perfformiad hynny (Ebrill 2014 - Mawrth 2016): fersiwn print

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at defra.helpline@defra.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Disgrifiad o system reolaeth y DU ar fewnforio anifeiliaid byw a chynnyrch anifeiliaid a gwerthuso perfformiad hynny (Ebrill 2014 - Mawrth 2016): fersiwn print"), and its reference (Unique reference: CCS0817844040 09/17).

Manylion

Dyma’r deuddegfed adolygiad o reolaethau’r Deyrnas Unedig (y DU) ar fewnforio anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid yn unol ag adran 10A o Ddeddf Iechyd Anifeiliaid 1981 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Iechyd Anifeiliaid 2002). Mae’r adroddiad yn esbonio’r canlyniadau penodol, datblygiadau polisi a gweithredol. Mae hefyd yn disgrifio’r camau a gymerir gan y llywodraeth ac eraill er mwyn atal clefyd rhag cael ei gyflwyno drwy fewnforio anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid. Mae’n:

  • rhoi trosolwg o effeithiolrwydd rheolaethau’r DU ar fewnforio
  • esbonio’r ffordd y mae’r system rheolaethau mewnforio a mesurau diogelu eraill yn gweithio

A hefyd yn rhoi manylion am y canlynol:

  • cadw golwg ar glefydau byd eang a chwilio’r gorwelion
  • effeithiolrwydd rheolaethau ar y ffin
  • mesurau a gymerir yn fewndirol
  • cydweithredu rhwng asiantaethau
Published 7 Medi 2017