Ffurflen

Cael datganiad o'ch cyfraniadau Yswiriant Gwladol

Gofynnwch am ddatganiad o'ch cyfraniadau Yswiriant Gwladol DU os ydych wedi byw neu weithio yn y DU, ac yn gwneud cais am fudd-dal mewn gwlad yn yr UE neu yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Dogfennau

Send your request online (sign in using Government Gateway)

Yr wybodaeth sydd ei hangen arnom i anfon datganiad o gyfraniadau Yswiriant Gwladol

Manylion

Gallwch ofyn i Gyllid a Thollau EM (CThEM) anfon datganiad o’ch cofnod Yswiriant Gwladol atoch os ydych wedi byw neu weithio yn y DU ac yn gwneud cais am fudd-dal mewn gwlad yn yr UE neu yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA).

Gallwch wneud y naill neu’r llall o’r canlynol:

 • defnyddio’r gwasanaeth ffurflen ar-lein (bydd angen i chi fewngofnodi i gyfrif Porth y Llywodraeth, neu agor un o’r newydd)
 • llenwi’r ffurflen CA3916 ar y sgrin, ei hargraffu a’i hanfon drwy’r post i CThEM

Os ydych yn defnyddio’r ffurflen ar-lein, byddwch yn cael cyfeirnod y gallwch ei ddefnyddio i ddilyn hynt eich ffurflen.

Gwybodaeth y bydd ei hangen arnoch

I anfon eich cais, bydd angen yr wybodaeth ganlynol arnoch:

 • dyddiadau pan oeddech yn byw yn y DU
 • dyddiadau unrhyw gyfnodau o hunangyflogaeth yn y DU y cawsoch yn y 3 blynedd ddiwethaf
 • manylion unrhyw gyfnodau o gyflogaeth y cawsoch yn y DU yn y 3 blynedd ddiwethaf, gan gynnwys:
  • cyfeiriadau’r cyflogwr
  • dyddiadau pan yr oeddech yn gyflogedig
 • dyddiad eich cyfnod diwethaf o Lwfans Ceisio Gwaith (JSA), os cawsoch ef rhwng eich cyfnod diwethaf o waith a nawr

Bydd angen i chi hefyd anfon yr wybodaeth ganlynol:

 • tystiolaeth o’ch enillion o’ch swydd fwyaf diweddar (er enghraifft, slip cyflog terfynol neu ffurflen P60)
 • Os na wnaethoch ymddiswyddo o’ch swydd, dogfen yn dangos y rheswm pam y gadawoch (er enghraifft, llythyr sy’n dweud bod eich cytundeb yn dod i ben)

Sut i ddefnyddio’r ffurflen bost

Os ydych am ddefnyddio’r ffurflen bost bydd rhaid i chi ei llenwi cyn y gallwch ei hargraffu. Ni allwch gadw ffurflen sydd wedi’i llenwi’n rhannol, felly gwnewch yn siŵr fod gennych yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch, cyn i chi ddechrau’i llenwi.

Os ydych yn defnyddio hen borwr, porwr gwe (er enghraifft Internet Explorer 8), bydd angen i chi ei ddiweddaru neu ddefnyddio porwr gwahanol i ddefnyddio’r ffurflen bost.

Ffurflenni ac arweiniad cysylltiedig

Cyfraniadau Yswiriant Gwladol pan fyddwch yn gweithio y tu allan i’r DU
Cewch wybod os p’un a yw’n bosibl i chi dalu Yswiriant Gwladol DU tra’ch bod yn gweithio dramor, yn ddibynnol ar ble rydych yn gweithio ac am ba mor hir.

Nawdd cymdeithasol dramor: NI38
Mae’r daflen hon yn trafod talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol i’r DU a chael buddiannau tra yr ydych dramor.

Published 2 Mehefin 2014
Last updated 7 Medi 2017 + show all updates
 1. An online forms service is now available.
 2. The online form is temporarily withdrawn for functional updates.
 3. Welsh translation added to the page.
 4. An online service is now available.
 5. Related forms and guidance added.
 6. First published.