FOI release

Fishing quota distribution

Fishing quota distribution.