Trefn gwyno

Gwneud cwyn amdanom ni.

Gwybodaeth am hygyrchedd (Saesneg yn unig)

Y broses gwyno

Mae 3 cham i’n proses gwyno:

Cam 1 – Y tîm neu ein canolfan gysylltu.

Cam 2 – Ymateb oddi wrth y tîm gwasanaeth cwsmeriaid.

Cam 3 - Codi’r gŵyn i’r Pennaeth Cyflenwi Gwasanaethau.

Y mathau o gwynion y gallwn helpu gyda nhw

Mae’r broses hon yn ymdrin â chwynion ynghylch:

  • cywirdeb y wybodaeth ar y gofrestr gwmnïau
  • lefel y gwasanaeth yr ydym wedi’i ddarparu

Mae gweithdrefnau ar wahân os ydych eisiau:

Sut i gwyno

Ffoniwch y Ganolfan Gysylltu ar 0303 1234 500 neu anfon e-bost at enquiries@companieshouse.gov.uk. Gallwch hefyd gysylltu â rheolwr y tîm yr ydych am gwyno amdano.

Dylech esbonio beth yw’r broblem, rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch, a dweudwch wrthym beth yr hoffech iddo ddigwydd.

Os na allwn ddatrys eich cwyn, anfon e-bost at complaints@companieshouse.gov.uk. Gallwch hefyd ffonio ar 0303 1234 500 a gofyn i siarad â gwasanaethau cwsmeriaid.

Beth sy’n digwydd nesaf

Bydd aelod o’n tîm gwasanaethau cwsmeriaid yn rhoi ateb naill ai yn ysgrifenedig neu dros y ffôn cyn pen 5 diwrnod gwaith.

Os nad oes modd rhoi ateb llawn o fewn y cyfnod hwn byddwn yn dweud wrthych chi beth sy’n cael ei wneud a phryd y gallwch ddisgwyl cael ateb llawn. Gallai hyn ddigwydd os oes angen ymchwiliad manylach i’ch cwyn. Rhoddir enw cyswllt a rhif cyfeirnod i’ch cwyn.

Os nad ydych yn fodlon

Gofynnwch am i’ch cwyn gael ei hadolygu ar y cam nesaf yn y broses. Gallwch ofyn i’r tîm gwasanaeth cwsmeriaid godi’ch cwyn i lefel uwch.

Bydd uwch reolwyr gwasanaethau cwsmeriaid yn adolygu’ch cwyn.

Mewn rhai sefyllfaoedd, efallai na fyddwn yn gallu eich helpu chi. Er enghraifft, gallai hyn fod lle rydych yn anfodlon ar ofyniad deddfwriaethol ac na fydd codi’ch cwyn i lefel uwch yn newid y canlyniad.

Ar gam 3, caiff eich cwyn ei chodi i’r Pennaeth Cyflenwi Gwasanaethau iddo ymchwilio iddi.

Dyma’r cam olaf a diwedd ein proses gwyno fewnol.

Os nad yw’ch cwyn wedi cael ei datrys, gallwch ofyn am i’ch cwyn gael ei hatgyfeirio at y dyfarnwyr cwynion annibynnol. Ni allwch ofyn am i hyn gael ei wneud nes eich bod wedi gorffen y broses gwyno fewnol.

Gall ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid atgyfeirio’r gŵyn ar eich rhan. Rhoddir mwy o fanylion ichi am y broses hon os byddwch yn cyrraedd y cam hwn.

Dyfarnwyr cwynion annibynnol

Bydd y dyfarnwyr yn ymchwilio i gwynion am y pethau canlynol yn unig:

  • lefel gwasanaeth
  • camgymeriadau
  • y ffordd mae Tŷ’r Cwmnïau wedi ymdrin â chwynion
  • apeliadau yn erbyn gosod cosbau ffeilio hwyr

Rhaid i’ch cwyn fod yn llai na 6 mis oed.

Rhagor o wybodaeth am y dyfarnwyr annibynnol

Os ydych chi’n dal i fod yn anfodlon gyda phenderfyniad y dyfarnwr, gallwch ofyn i’ch Aelod Seneddol fynd â’ch cwyn at yr Ombwdsmon Seneddol a’r Gwasanaeth Iechyd.