Ein trefn lywodraethu

Y prif bwyllgorau gwneud penderfyniadau a rheoli yn APHA.

Bwrdd APHA

Mae’r bwrdd yn cwrdd 6 gwaith y flwyddyn. Mae’n gyfrifol am y canlynol:

 • gosod cyfeiriad strategol yr asiantaeth
 • sicrhau bod yr asiantaeth yn cyflawni ei thargedau
 • rheoli risg
 • rheoli’r ffordd rydym yn gweithio ac yn cyfathrebu ag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) a llywodraethau Cymru a’r Alban.

Cadeirydd y Bwrdd yw Chris Nicholson, Prif Gyfarwyddwr Anweithredol APHA. Yr aelodau a’r bobl sy’n mynychu yw:

 • Alison White, Cyfarwyddwr Anweithredol
 • Nigel Reader, Cyfarwyddwr Anweithredol
 • Julie Fitzpatrick, Cyfarwyddwr Anweithredol
 • Christine Middlemiss, Prif Swyddog Milfeddygol (DU)
 • Nicola Spence, Prif Swyddog Iechyd Planhigion Defra
 • Chris Hadkiss, Prif Weithredwr APHA
 • Ian Hewett, Cyfarwyddwr Darparu Gwasanaethau APHA
 • Simon Hall, Cyfarwyddwr APHA ar gyfer Gadael yr UE a Masnach
 • Kath Webster, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gwyddonol APHA
 • Andrew Soldan, Cyfarwyddwr Milfeddygol APHA
 • Dave Webster, Cyfarwyddwr Cyllid APHA

Pwyllgor Archwilio a Risg APHA

Mae’r pwyllgor yn cwrdd 4 gwaith y flwyddyn. Mae’n gyfrifol am y canlynol:

 • cefnogi’r bwrdd yn y gwaith o reoli risg
 • asesu perfformiad yr asiantaeth
 • adolygu rheolaeth ariannol yr asiantaeth
 • hysbysu’r bwrdd am ganlyniadau’r archwiliadau mewnol ac allanol

Y cadeirydd yr Alison White, Cyfarwyddwr Anweithredol, ac yr aelodau eraill yw:

 • Nigel Reader, Cyfarwyddwr Anweithredol
 • Chris Hadkiss, Prif Weithredwr APHA

Y bobl sy’n dod i’r cyfarfod yn rheolaidd yw:

 • Dave Webster, Cyfarwyddwr Cyllid APHA
 • Kathy Millatt, Pennaeth Cyllid APHA
 • Nathan Paget, Pennaeth Archwilio Mewnol APHA
 • Swyddfa Archwilio Genedlaethol

Tîm Arwain Cyfarwyddiaeth APHA

Mae Tîm Arwain y Gyfarwyddiaeth yn cwrdd bob pythefnos ac mae’n gyfrifol am:

 • rhedeg APHA o ddydd i ddydd
 • gweithredu gwelliannau
 • monitro cyflawniadau yn erbyn targedau
 • awdurdodi a rheoli rhaglen newid yr asiantaeth

Y cadeirydd yw Chris Hadkiss, Prif Weithredwr APHA. Yr aelodau eraill yw:

 • Dave Webster, Cyfarwyddwr Cyllid
 • Ian Hewett, Cyfarwyddwr Darparu Gwasanaethau
 • Simon Hall, Cyfarwyddwr ar gyfer Gadael yr UE a Masnach
 • Kath Webster, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gwyddonol
 • Andrew Soldan, Cyfarwyddwr Milfeddygol

Bwrdd Cynghori Gwyddoniaeth APHA

Mae’r bwrdd yn cwrdd 4 gwaith y flwyddyn. Mae’n cefnogi Bwrdd APHA a’r Swyddog Cyfrifyddu yn eu cyfrifoldebau o ran goruchwylio a sicrhau gwaith gwyddonol APHA.

Y Cadeirydd yw Julie Fitzpatrick, Cyfarwyddwr Anweithredol. Mae’r aelodau eraill yn cynnwys amrywiaeth o wyddonwyr ac arbenigwyr allanol sy’n gweithio ar wyddoniaeth ac ymchwil milfeddygol a llywodraethol.

Pwyllgor Iechyd a Diogelwch Strategol APHA

Mae’r pwyllgor yn cwrdd bob chwarter. Mae’n cefnogi Bwrdd APHA (ac mae hefyd yn atebol i Dîm Arwain y Gyfarwyddiaeth).

Mae’n goruchwylio’r gwaith o weithredu strategaeth iechyd a diogelwch APHA i sicrhau bod yr asiantaeth yn parhau i geisio codi safonau a gwella’r diwylliant iechyd a diogelwch. Mae’r pwyllgor yn datrys ac yn penderfynu ar faterion o fewn ei gylch gwaith ac mae’n cyfeirio problemau heb eu datrys at Dîm Arwain y Gyfarwyddiaeth.

Y cadeirydd yw Chris Hadkiss, Prif Weithredwr APHA. Cynghorydd Iechyd a Diogelwch Corfforaethol APHA yw’r dirprwy gadeirydd. Mae’r aelodau yn cynnwys uwch reolwyr sy’n cynrychioli ardaloedd gwahanol yr asiantaeth.

Cyfarfodydd Bwrdd a Phwyllgor APHA

Gweler gwybodaeth am aelodau, cyfarfodydd a phresenoldeb bwrdd gweithredol ac anweithredol a phwyllgorau APHA (Saesneg yn unig) (PDF, 194KB, 6 page)