Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn croesawu strategaeth i fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi croesawu cyhoeddiad Teresa May, yr Ysgrifennydd Cartref, heddiw bod dros £28 miliwn wedi…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi croesawu cyhoeddiad Teresa May, yr Ysgrifennydd Cartref, heddiw bod dros £28 miliwn wedi cael ei neilltuo ar gyfer gwasanaethau arbenigol i fynd i’r afael a thrais yn erbyn menywod a merched yng Nghymru a Lloegr tan 2012, fel rhan o gynlluniau trawslywodraethol newydd.

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Dileu Trais yn erbyn Menywod, bu Mrs Gillan yn ymweld a Chymorth i Fenywod Caerdydd i glywed am eu gwaith yn darparu cefnogaeth a llety diogel i fenywod a phlant sy’n dioddef trais a cham-drin domestig.

Dywedodd Mrs Gillan:  “Mae gan bawb hawl i fyw yn ddiogel heb ofn ac mae rhoi diwedd ar drais yn erbyn menywod a merched yn flaenoriaeth i’r llywodraeth hon.  Dyna pam ein bod wedi cyhoeddi cynlluniau heddiw i fynd i’r afael a’r trosedd cudd annerbyniol hwn drwy ddarparu cyllid sefydlog ar gyfer gwasanaethau arbenigol a hybu atal trais drwy herio agweddau a newid ymddygiad.

“Mae’r Diwrnod Rhyngwladol Dileu Trais yn Erbyn Menywod yn chwarae rhan bwysig o ran tynnu sylw at sefyllfa menywod a phlant ar draws y Byd sy’n dioddef y trosedd erchyll hwn.  Roeddwn yn falch o gael ymweld a Chymorth i Fenywod Caerdydd ar y diwrnod hwn i gwrdd a’r staff a chlywed am y gwasanaethau, y gefnogaeth a’r lloches hanfodol maent yn eu darparu i fenywod a phlant ddau ddeg pedwar awr y dydd, drwy gydol y flwyddyn.

“Drwy eu prosiect eiriolaeth ac addysg hawliau menywod mae Cymorth i Fenywod Caerdydd eisoes yn gweithio’n galed yn y maes hwn i gynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth am drais domestig yn y gymuned leol.  Rhaid i ni gydweithio i roi diwedd ar y troseddau erchyll hyn a gwneud yn siŵr bod pawb mewn cymdeithas yn gweld bod trais domestig yn anghywir ac yn gwbl annerbyniol.”

Nodiadau

Bydd y weledigaeth a’r blaenoriaethau tymor hir trawslywodraethol ar gyfer mynd i’r afael a thrais yn erbyn menywod a merched yn cael ei ddilyn gan gynllun llawn o gamau gweithredu’r gwanwyn nesaf. 

Tynnir sylw at bedwar prif faes ffocws; atal trais gan gynnwys lleihau erlid parhaus, darparu cefnogaeth, dod a grwpiau at ei gilydd i weithio mewn partneriaeth a chamau gweithredu i leihau’r risg drwy sicrhau bod y drwgweithredwyr yn dod gerbron eu gwell.

Am y tro cyntaf mae’r strategaeth hon yn dod a gwaith ynghyd i fynd i’r afael a thrais yn erbyn menywod yn y DU gyda manylion y dull gweithredu rhyngwladol i fynd i’r afael a’r broblem fyd-eang hon.

Published 25 November 2010