Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn croesawu cyhoeddi’r Mesur Ynni

Heddiw mae David Jones, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi croesawu cyhoeddi’r Mesur Ynni sy’n cynnwys diwygiadau i gadw biliau ynni defnyddwyr…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw mae David Jones, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi croesawu cyhoeddi’r Mesur Ynni sy’n cynnwys diwygiadau i gadw biliau ynni defnyddwyr i lawr a chreu trydan glanach i helpu i fynd i’r afael a newid hinsawdd.

Nod y Mesur, a gyhoeddwyd heddiw gan yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd, yw diwygio’r farchnad drydan i alluogi buddsoddiad ar raddfa fawr mewn capasiti cynhyrchu carbon isel yn y DU a sicrhau cyflenwadau diogel mewn ffordd gost-effeithiol.

Bydd y diwygiadau hyn yn sicrhau bod digon o gymhelliant ar gyfer cynhyrchu ynni carbon isel i sicrhau bod gorsafoedd newydd yn cael eu hadeiladu, er mwyn galluogi’r DU i ddiwallu ei dyletswyddau i leihau allyriadau carbon a chynyddu faint o ynni adnewyddadwy sy’n cael ei ddefnyddio.

Gan gydnabod y rhan bwysig y mae diwydiannau ynni-ddwys yn ei chwarae yn economi’r DU, mae Mr Jones hefyd wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd diwydiannau ynni-ddwys yn cael eu heithrio o gostau Contractau Gwahaniaeth o dan Ddiwygio’r Marchnadoedd Trydan. Mae Contractau Gwahaniaeth yn gontractau tymor hir sy’n rhoi refeniw sefydlog i fuddsoddwyr mewn prosiectau ynni carbon isel ar lefel sefydlog o’r enw pris taro.

Dywedodd Mr Jones:

“Rwyf yn croesawu cyhoeddi’r Mesur hwn a fydd yn caniatau i’r Llywodraeth ddiwallu ei dyletswyddau cyfreithiol i leihau carbon ac o ran ynni adnewyddadwy, a chyflwyno’r buddsoddiad sydd ei angen i greu cymysgedd ynni sy’n fwy amrywiol a gwneud biliau’n fforddiadwy i ddefnyddwyr.

“Bydd Diwygio’r Farchnad Drydan yn sicrhau bod y DU yn aros yn gyrchfan ddeniadol ar gyfer buddsoddi mewn trydan carbon isel, gan roi hwb i’r economi a hybu buddsoddiad mewn trydan diogel, fforddiadwy a charbon isel.  Mae angen hyn i ddenu’r buddsoddiad sydd ei angen i ddisodli’r seilwaith ynni sy’n heneiddio a diwallu’r cynnydd a ddisgwylir yn y dyfodol yn y galw am drydan drwy drydaneiddio sectorau fel trafnidiaeth a gwres.

“Mewn cyfnod economaidd mor heriol, mae’n hanfodol bod y Llywodraeth yn gwneud popeth o fewn ei gallu i helpu i annog ein busnesau i dyfu, ac i sicrhau bod Cymru - a’r DU i gyd - yn lleoliad deniadol i’r diwydiant fuddsoddi ynddo.

“Dyna pam rwyf yn croesawu’r ffaith bod y Llywodraeth yn ceisio eithrio diwydiannau ynni-ddwys, fel y diwydiant dur, o gostau Contractau Gwahaniaeth. Wrth i ni ddechrau symud at economi Carbon Isel, mae angen i ni sicrhau hefyd ein bod yn creu’r amodau priodol i wneud yn siŵr nad yw’r diwydiannau mwyaf ynni-ddwys yn cael eu rhoi o dan anfantais, a’u bod yn gallu cystadlu yn y farchnad fyd-eang.

“Bydd y diwygiadau sydd yn y Mesur Ynni hwn yn well i’r amgylchedd, yn well i ddefnyddwyr ac yn well i’n diogelwch ynni. Yn hanfodol, byddant hefyd yn well i’r economi ac yn gweddnewid darparu ynni effeithlon a chynhyrchu yn y DU.”

 

NODIADAU I OLYGYDDION

  1. Nod y Mesur Ynni yw cyflwyno newid unwaith mewn cenhedlaeth o’r farchnad ynni o fod yn ddibynnol ar danwydd ffosil i symud at gymysgedd sy’n fwy amrywiol gan gynnwys ffynonellau carbon isel a gynhyrchir gartref, a drwy wneud hynny helpu i ddiogelu economi’r DU rhag prisiau nwy byd-eang yn y dyfodol.
  2. Cytunir ar gontractau tymor hir gyda datblygwyr seilwaith newydd, gan ddarparu cyfradd sefydlog o enillion sydd wedi’i dylunio i roi sicrwydd a chefnogi technolegau sy’n bellach o’r farchnad. Bydd y costau’n cael eu rhoi i’r cyflenwyr ynni, a bydd disgwyl i’r rhain gael eu trosglwyddo ymlaen i’r defnyddwyr. Bydd eithrio Diwydiannau Ynni-ddwys o’r costau hyn yn helpu diwydiant Prydain i gystadlu’n rhyngwladol, a fydd o fantais i economi’r DU ac yn cefnogi lleihau allyriadau yn fyd-eang.
  3. Wrth gyflwyno’r eithriad ar gyfer Diwydiannau Ynni-ddwys, bydd y Llywodraeth yn sefydlu fframwaith i sicrhau bod y costau i ddefnyddwyr eraill yn cael eu lleihau.

  4. Mae Adran yr Amgylchedd a Newid Hinsawdd a’r Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau yn ystyried hyd a lled yr eithriad ar gyfer diwydiannau ynni-ddwys ar hyn o bryd, a byddant yn cynnal ymgynghoriad yn 2013 ar ol i’r eithriad arfaethedig gael ei ddatblygu ymhellach. Bydd yr eithriad yn gofyn am ganiatad gan y Comisiwn Ewropeaidd yng nghyswllt cymorth gwladwriaethol.

  5. Mae cynllun ar wahan gwerth £250m i wneud iawn i ddiwydiannau ynni-ddwys penodol am y costau ychwanegol sydd ynghlwm wrth y Llawr Pris Carbon a System Masnachu Allyriadau’r UE eisoes yn destun ymgynghoriad ar hyn o bryd.
Published 29 November 2012