Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn croesawu lansio’r Contract Ieuenctid

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Croesawodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan lansio Contract Ieuenctid Llywodraeth y DU heddiw (dydd Llun 2 Ebrill) a chymeradwyodd…

Croesawodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan lansio Contract Ieuenctid Llywodraeth y DU heddiw (dydd Llun 2 Ebrill) a chymeradwyodd ymrwymiad darparwyr i gefnogi’r Cymry di-waith tymor hir i gael cyflogaeth gynaliadwy.

Mae’r rhaglen Contract Ieuenctid yn becyn uchelgeisiol o fesurau a gynlluniwyd gan Lywodraeth y DU i fynd i’r afael a diweithdra ymysg pobl ifanc.

Bydd y cynllun £1biliwn yn darparu bron i hanner miliwn o gyfleoedd newydd i bobl ifanc 18-24 oed, gan gynnwys prentisiaethau a lleoliadau profiad gwaith gwirfoddol.

Ymwelodd Mrs Gillan a BTCV JobFit yng Nghaerdydd i ddathlu’r cyhoeddiad - rhan o Wasanaethau Cyflogaeth BTCV sydd wedi bod yn cyflwyno’r Rhaglen Waith yn y ddinas er mis Mehefin 2011. Mae’r rhaglen yn helpu cyflogwyr i lenwi swyddi gwag a datblygu eu gweithlu, yn ogystal a helpu pobl i gyflogaeth a’r rheini sy’n dymuno dychwelyd i waith.

Yma, bu iddi gyfarfod a Gill Owens, Rheolwr Cyflenwi Rehab JobFit ar gyfer De Cymru, a’i cyflwynodd i’r staff a’r gwirfoddolwyr sy’n treulio eu hamser yn cael pobl yn ol i fyd gwaith. Cyfarfu hefyd a phobl ifanc sy’n elwa o BTCV JobFit ac sy’n cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i wneud eu ffordd i gyflogaeth gynaliadwy.

Yn ystod ei hymweliad a De Cymru, aeth Mrs Gillan i gangen Canolfan Byd Gwaith yng Nghwmbran, lle bu iddi gyfarfod a rheolwr rhanbarth De Ddwyrain Cymru, Bernadette Jones (i’w gadarnhau) a drafododd y materion a oedd yn wynebu’r ardal a sut y mae’r gwasanaeth yn helpu i gefnogi pobl yn ol i gyflogaeth gynaliadwy.

Yn dilyn ei hymweliadau, dywedodd Mrs Gillan:

“Roeddwn wrth fy modd yn cael y cyfle i weld y Rhaglen Waith yn cael ei gweithredu, ac roedd agwedd gadarnhaol y ceiswyr gwaith y bu i mi gyfarfod a nhw yn galonogol. Mae’n dangos bod y Rhaglen Waith newydd yn dechrau cael effaith wirioneddol ar ragolygon gwaith miloedd o bobl hyd a lled Cymru - yn arbennig ymysg pobl ifanc di-waith.

“Rydyn ni’n gwybod bod gwahanol bobl ifanc angen gwahanol fathau o gefnogaeth, felly bydd lansio’r Contract Ieuenctid heddiw yn helpu i wneud yn siŵr bod pob person ifanc rhwng 18 a 24 oed sy’n ddi-waith yn cael y gefnogaeth iawn, ar yr adeg iawn, i’w helpu i ganfod swydd a symud i fyd cyflogaeth.

“Yn wir, rydyn ni eisoes yn gwneud cyfraniad sylweddol i’r mater fel Llywodraeth. Yn ystod tair blynedd ar ddeg y llywodraeth ddiwethaf, cynyddodd diweithdra ymysg pobl ifanc yng Nghymru 9%, gyda chynnydd o 73% yn ystod Senedd olaf y Llywodraeth flaenorol.

“Roedd ffigurau o fis Mai 2010 a mis Mai 2011 yn dangos bod y dirywiad hwnnw’n gwrthdroi gyda diweithdra ymysg pobl ifanc yn disgyn dros 2% rhwng mis Mai 2010 a mis Mai 2011. Rydyn ni am wneud yn siŵr bod yn duedd hon yn parhau a bydd lansio’r Contract Ieuenctid heddiw yn siŵr o atgyfnerthu ein hymdrechion.”

Dywedodd Martin Brown, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gwaith Cymru a Chyflogwyr yr Adran Gwaith a Phensiynau:

“Mae’r Contract Ieuenctid yn hwb derbyniol i bobl ifanc a chyflogwyr yng Nghymru. Drwy gymryd rhan mewn pethau fel profiad gwaith, treialon gwaith neu wirfoddoli, maent yn cael cyfle gwych i ddangos eu sgiliau i gyflogwyr posibl, a all roi gwir fantais iddynt ar ymgeiswyr eraill mewn marchnad lafur gystadleuol.”

**Nodyn i Olygyddion **

  • Mae’r Rhaglen Waith yn darparu cefnogaeth wedi’i theilwra i hawlwyr sydd angen mwy o help i chwilio am waith yn ddygn ac yn effeithiol.
  • Mae cyfranogwyr yn cael cefnogaeth i oresgyn rhwystrau sy’n eu hatal rhag dod o hyd i waith ac aros mewn gwaith. Darparwyr gwasanaeth dan gontract gan yr Adran Gwaith a Phensiynau sy’n cyflwyno’r rhaglen, a nhw sy’n llwyr gyfrifol am benderfynu sut orau i gefnogi’r cyfranogwyr a bodloni eu safonau darparu gwasanaethau gofynnol ar yr un pryd.
  • Mae’r Contract Ieuenctid yn becyn o gefnogaeth sy’n werth bron i £1biliwn i helpu pobl ifanc di-waith i baratoi ar gyfer gwaith a dod o hyd i swydd. Dros dair blynedd o fis Ebrill 2012, bydd y Contract Ieuenctid yn darparu bron i hanner miliwn o gyfleoedd newydd i bobl ifanc ac yn gwella mesurau Cael Prydain i Weithio gyda mwy o ffocws ar bobl ifanc.
  • Bydd arian ar gael i Lywodraeth Cymru ar agweddau o’r rhaglen sydd yn Lloegr yn unig, ond bydd llawer o’r rhaglen hon yn cael ei chyflwyno ar draws y DU.