Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru’n cefnogi lansiad ymgyrch diogelwch ar-lein

Heddiw (22 Hydref 2012), mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones, wedi cefnogi lansiad ymgyrch ‘Get Safe Online’ yng nghanol dinas Caerdydd…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw (22 Hydref 2012), mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones, wedi cefnogi lansiad ymgyrch ‘Get Safe Online’ yng nghanol dinas Caerdydd.

Menter yn y DU yw Get Safe Online (www.getsafeonline.org), ac mae yn ei seithfed blwyddyn bellach. Mae’n fenter genedlaethol i greu ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y rhyngrwyd.

Mae’n bartneriaeth ar y cyd rhwng y Llywodraeth, yr Asiantaeth Troseddau Cyfundrefnol Difrifol (SOCA), Ofcom a noddwyr o’r sector preifat o faes technoleg, cyfathrebu, adwerthu a chyllid. Nod y fenter yw addysgu a chyflwyno gwybodaeth am faterion diogelwch ar y rhyngrwyd, a chreu ymwybyddiaeth ohonynt, er mwyn annog defnydd hyderus a diogel o’r rhyngrwyd.

Eleni mae Get Safe Online yn galw ar i bawb ‘Glicio a Dweud’ - hynny yw, darllen y cynghorion diogelwch ar-lein yng ngwefan y fenter a’u rhannu gydag eraill a all elwa o’r cyngor, yn ffrindiau, teulu, cydweithwyr, cymdogion neu ddieithriaid hyd yn oed.

Mae arolwg a gynhaliwyd gan dim yr ymgyrch wedi datgelu bod 55% o drigolion Caerdydd wedi cael eu targedu gan droseddwyr ar-lein, gydag ymosodiad llwyddiannus yn costio £158 y person ar gyfartaledd. Mae       o drigolion Caerdydd wedi dioddef o droseddu ar-lein ond eto maent dal yn ddidaro am ddiogelwch ar-lein.

Er gwaethaf nifer yr ymosodiadau ar drigolion Caerdydd, datgelodd yr arolwg nad yw hynny wedi newid ymddygiad pobl. O blith y rhai a oedd wedi profi ymosodiad, roedd 67% yn dal i ddefnyddio eu gliniaduron, 76% yn dal i ddefnyddio eu teclynnau tabled ac 83% yn dal i ddefnyddio eu ffonau clyfar yn yr un ffordd. 

Hefyd, er gwaetha’r ffaith bod cyfrifon cyfryngau cymdeithasol mwy nag un o bob deg o bobl yng Nghaerdydd wedi cael eu hacio, mae llai na hanner yr ymatebwyr (48%) yn defnyddio’r gosodiadau diogelwch uchaf ar safle rhwydweithio cymdeithasol Facebook ac nid yw un o bob deg (10%) yn ymwybodol bod modd i chi newid eich gosodiadau diogelwch. 

Wrth siarad yn lansiad ymgyrch 2012 Get Safe Online yng Nghaerdydd, dywedodd Mr Jones:

“Mae gan bob un ohonom ni ran bwysig i’w chwarae mewn gwneud yn siŵr bod ein bywyd ni ar-lein yn ddiogel. Mae’r ymgyrch Get Safe Online yn rhoi’r wybodaeth y mae arnom ei hangen i ni i’n gwarchod ein hunain a’n teuluoedd rhag bygythiadau ar-lein, ac mae’n bleser gen i gefnogi’r ymgyrch wrth iddi gael ei sefydlu yng Nghaerdydd. Rydyn ni i gyd yn rhannu’r cyfrifoldeb ac mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae mewn diogelwch seibr.”

Dywedodd Tony Neate, Prif Swyddog Gweithredol Get Safe Online:  “Mae troseddu ar-lein yn gallu bod yn fygythiad i bob un ohonom ni yn y DU. Ond cofiwch, mae’r rhyngrwyd yn lle gwych sy’n galluogi i ni wneud pethau gret, felly ni ddylai pobl deimlo na allant fwynhau ei holl fanteision.  Mae cadw’n ddiogel yn gallu bod yn syml iawn a phan fydda’ i’n edrych ar y pum bygythiad mwyaf ar-lein, rydw i’n cael fy nghalonogi mai dim ond newid ychydig ar ein hymddygiad sydd raid i ni er mwyn sicrhau bod y rhyngrwyd yn lle diogel.

“Cynhaliwyd yr arolwg hwn gennym ni er mwyn tynnu sylw at yr angen am fwy o ymwybyddiaeth o gadw’n ddiogel ar-lein ac mae wedi llwyddo i wneud hynny.  Hefyd, rhwng yr 22ain a’r 26ain Hydref, bydd getsafeonline.org yn ymweld a dinasoedd ar hyd a lled y DU i ledaenu’r gair am fod yn ddiogel ar-lein. Ac nid dim ond y ni all sbarduno newid. Ni ddylai pobl deimlo cywilydd am brofi ymosodiad neu fod angen rhagor o wybodaeth a dyna pam rydyn ni’n annog pobl i ‘Glicio a Dweud’ - ewch i wefan Get Safe Online, darllenwch y cynghorion diogelwch ar lein ac yna’u rhannu gyda ffrindiau, teulu. cydweithwyr, cymdogion neu hyd yn oed ddieithriaid a all elwa o’r cyngor.”

I bobl sydd eisiau rhagor o wybodaeth am fod yn ddiogel ar-lein, bydd bws teithiol Get Safe Online yn ymweld a Chaerdydd ddydd Llun 22ain Hydref gan aros yng Ngorsaf Drenau Canol Caerdydd, Stryd Working, Arced y Frenhines ac ysgolion a cholegau lleol yn yr ardal.

Cyhoeddwyd ar 22 October 2012