Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn ymateb i Ystadegau’r Farchnad Lafur

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones, wedi croesawu’r gostyngiad parhaus mewn diweithdra wrth i ystadegau diweddaraf y farchnad lafur…

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones, wedi croesawu’r gostyngiad parhaus mewn diweithdra wrth i ystadegau diweddaraf y farchnad lafur gael eu cyhoeddi heddiw [23 Ionawr]. 

Mae ystadegau diweddaraf y farchnad lafur a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos bod diweithdra wedi disgyn 1,000 yng Nghymru dros y chwarter diwethaf, gyda diweithdra ymysg pobl ifanc yn dal i ddisgyn.  

Fodd bynnag, yn ystod yr un cyfnod, roedd nifer y bobl mewn cyflogaeth wedi disgyn 28,000 o’r chwarter diwethaf ac roedd anweithgarwch economaidd wedi cynyddu 24,000.  

Dywedodd Mr Jones: 

“Mae hi wedi bod yn anodd osgoi’r sialensiau mae busnesau wedi’u hwynebu’n ddiweddar. Fodd bynnag, croesewir y gostyngiad parhaus mewn diweithdra, diweithdra ymysg pobl ifanc a diweithdra tymor hir ymysg pobl ifanc. Rwyf hefyd yn falch bod cyflogaeth wedi codi 17,000 yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf. 

“Rwyf yn credu y gallwn barhau i adeiladu ar hyn gyda’r estyniad i gynllun Contract Ieuenctid Llywodraeth y DU - sy’n darparu cyfleoedd prentisiaeth a lleoliadau profiad gwaith gwirfoddol newydd ar gyfer pobl ifanc rhwng 18 a 24 oed - i Gymru gyfan. Mae hyn yn golygu y cynigir cymhelliant cyflog o hyd at £2,275 i gyflogwyr pan fyddant yn rhoi gwaith i unigolyn ifanc sydd wedi bod ar fudd-daliadau am o leiaf chwe mis. 

“Ar ol gweld arwyddion calonogol ar gyfer ffigurau cyflogaeth Cymru dros y misoedd diwethaf, mae ystadegau heddiw yn ein hatgoffa bod llawer iawn o waith eto i’w wneud i gadw Cymru ar y trywydd iawn ar gyfer adferiad economaidd, felly mae’n siomedig gweld bod nifer y bobl mewn cyflogaeth yng Nghymru wedi disgyn dros y chwarter diwethaf.  

“Fodd bynnag, mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i weithio ochr yn ochr a Gweinidogion Llywodraeth Cymru. Rwyf yn falch iawn y bydd Prif Weinidog Cymru yn siarad yn yr Uwchgynhadledd Swyddi y bydd Swyddfa Cymru yn ei chynnal fis nesaf.”  

 

Nodyn i Olygyddion: 

I gael rhagor o fanylion am ffigurau heddiw http://www.ons.gov.uk/ons/publications/re-reference-tables.html?edition=tcm%3A77-253064   
 
Astudiaeth achos Contract Ieuenctid:  

Mae DAU o bobl a oedd yn ddi-waith bellach yn ol yn gweithio ar ol cael lle mewn canolfan ceffylau sydd ag enw da ym mhedwar ban byd.  

Mae’r ddau wedi cael eu cyflogi gan y David Broome Event Centre yng Nghil-y-coed, Sir Fynwy, gan weithio ar y nifer o ddigwyddiadau a gynhelir yn iard y stablau.  

Roedd Kim Sealey, 20, a Stephen Reynolds, 24, yn cael eu helpu yn eu hymdrech i gael gwaith gan Working Links, sy’n darparu Rhaglen Waith Llywodraeth y DU ledled Cymru. Roedd tim gwasanaethau cyflogwyr arbennig Working Links wedi sicrhau’r swyddi gwag drwy’r fenter Contract Ieuenctid newydd, sy’n rhoi hyd at £2,275 i gyflogwyr ar gyfer pob unigolyn 18-24 oed maent yn rhoi gwaith iddynt o’r Rhaglen Waith.  

Cafodd y ddau help ar eu taith hefyd gan fudiad partner Working Links sef Hyfforddiant Torfaen. 

Dywedodd Rita Read, ysgrifennydd yn Broome & Company ac sy’n gyfrifol am recriwtio personel yn y David Broome Event Centre: “Roeddem yn gobeithio cyflogi cwpl o bobl i helpu ar y maes arddangos ac un arall i weithio ar yr iard, felly pan glywon ni am y Contract Ieuenctid roedd yn rhaid i ni gael gwybod mwy.  

“Mae hi’n gret helpu pobl ddi-waith i ddod o hyd i waith - yn enwedig pobl ifanc sydd a diddordeb mewn ceffylau, a dyna gawson ni gan Working Links. Mae gennym ni nifer o ddigwyddiadau ar hyn o bryd felly rydym ni’n eu cadw’n

brysur iawn ond maen nhw’n ymdopi’n dda iawn. Os byddwn yn recriwtio eto, byddwn yn troi at Working Links yn y lle cyntaf yn bendant.” 

Dywedodd Jennie Lawton, rheolwr partneriaeth Working Links: “Mae’r recriwtiaid newydd yn gwneud nifer o bethau gwahanol yn y ganolfan ac maen nhw wedi ennill nifer o sgiliau newydd.” 

 I gael gwybod rhagor am Working Links neu sut gall y Contract Ieuenctid helpu busnesau, ffoniwch 0800 917 9262 neu ewch i www.workinglinks.co.uk