Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn ymateb i Ddatganiad yr Hydref

“Bydd mesurau’r Canghellor yn ysgogi twf yng Nghymru” Heddiw (5 Rhagfyr 2012), croesawodd David Jones, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y mesurau…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

“Bydd mesurau’r Canghellor yn ysgogi twf yng Nghymru”

Heddiw (5 Rhagfyr 2012), croesawodd David Jones, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y mesurau a gyhoeddwyd yn Natganiad yr Hydref, a fydd yn hybu cyfleoedd twf ac yn helpu i adfer cydbwysedd yn economi Cymru.

Bydd busnesau ac unigolion yng Nghymru yn elwa o ganslo’r cynnydd arfaethedig yn y dreth tanwydd ym mis Ionawr 2013, ac o ohirio’r cynnydd mewn chwyddiant, a oedd wedi’i fwriadu ar gyfer mis Ebrill, tan fis Medi. Bydd y gyrrwr cyffredin yn arbed £40 y flwyddyn, a chludwyr yn arbed £1,200 y flwyddyn.

Bydd y 193,000 o fusnesau bach a chanolig yng Nghymru yn elwa o gynnydd dros dro yn y Lwfans Buddsoddi Blynyddol, o £25,000 i £250,000 am ddwy flynedd.  Bydd hyn, ynghyd a lleihad ychwanegol o un y cant ym mhrif gyfradd y dreth gorfforaeth i 21% o 2014 ymlaen, yn parhau i wella cystadleurwydd y wlad.

Bydd y cynnydd yn y Lwfans Personol i £9,440, sy’n fwy na’r cynnydd o £1,100 a gyhoeddwyd yn y Gyllideb yn gynharach eleni, yn golygu na fydd yn rhaid i 13,000 o bobl yng Nghymru dalu treth o gwbl. Bydd hyn o fudd i 1.1 miliwn o bobl yng Nghymru.

Bydd safleoedd yn Ardaloedd Menter Glynebwy a Dyfrffordd y Ddau Gleddau yn cael 100 y cant o lwfansau cyfalaf uwch ar gyfer ffatrioedd a pheiriannau i gefnogi twf a buddsoddiad.

O ganlyniad i’r mesurau a gyhoeddwyd gan Ganghellor y Trysorlys heddiw,

bydd Cymru’n elwa o £277 miliwn yn ychwanegol o gyllid cyfalaf. Bydd cyfanswm o £674 miliwn o arian ychwanegol, felly, wedi’i roi i Lywodraeth Cymru yn ystod cyfnod yr Adolygiad o Wariant hwn.   

Ac yntau’n croesawu’r cyhoeddiadau, dywedodd Mr Jones:

“Yn Natganiad yr Hydref heddiw, mae’r Canghellor wedi pwysleisio ymrwymiad y Llywodraeth hon i sefydlogi’r economi ac ysgogi twf ledled y DU.

“Bydd y cyhoeddiadau a wnaed heddiw yn cael effaith sylweddol yng Nghymru. O fusnesau i unigolion, mae Datganiad yr Hydref yn dangos bod y llywodraeth hon yn hybu buddsoddiad ac yn gwobrwyo gwaith caled.

“Rwy’n gwybod y bydd y penderfyniad i ganslo’r cynnydd arfaethedig yn y dreth tanwydd yn cael ei groesawu ledled Cymru, nid dim ond yn rhannau mwyaf gwledig ein gwlad lle mae car yn angenrheidiol. Mae pris litr o betrol ar gyfartaledd 10 ceiniog yn rhatach nawr na phe baem wedi parhau a’r cynnydd yn y dreth a oedd wedi’i fwriadu gan y Llywodraeth flaenorol.  Bydd y penderfyniad hwn yn helpu cryn dipyn ar deuluoedd a busnesau, yn yr un modd a’r cynnydd ym mhensiwn y wladwriaeth, a’r gefnogaeth a roddir i fusnesau bach a chanolig drwy’r cynnydd yn y Lwfans Buddsoddi Blynyddol.

“Rydym yn dal i fod wedi ymrwymo i weithio gyda Llywodraeth Cymru ar opsiynau cyllido i wella’r M4 yn Ne Cymru. Mae’r rhain yn cael eu hystyried ochr yn ochr a thrafodaethau ar argymhellion Comisiwn Silk a chyhoeddiadau diweddar ynghylch cyllid Cymru. Bydd y Llywodraeth yn ymateb yn ffurfiol i Ran 1 adroddiad Comisiwn Silk yn y gwanwyn.

“Mae’r Llywodraeth hon yn parhau i flaenoriaethu busnesau a thwf ac rwy’n falch y bydd y safleoedd yn Ardaloedd Menter Glynebwy a Dyfrffordd y Ddau Gleddau yn cael 100 y cant o lwfansau cyfalaf.  

“Rydym yn rhoi mesurau ar waith ar gyfer twf, a bydd Llywodraeth Cymru yn cael £277 miliwn yn ychwanegol o gyllid cyfalaf o ganlyniad i Ddatganiad yr Hydref eleni. Dylai fanteisio ar y cyfle hwn i fuddsoddi mewn seilwaith o ansawdd uchel a’n helpu i ysgogi twf yn economi Cymru.

“Mae’r ffigurau diweddaraf a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (14 Tachwedd 2012) yn dangos bod lefel cyflogaeth Cymru wedi codi 13,000 dros y chwarter diwethaf.  Roedd y cynnydd yng nghyfradd cyflogaeth Cymru ddwywaith yn fwy na’r cynnydd ar gyfartaledd ar draws y DU gyfan. Mae cyfanswm diweithdra yng Nghymru wedi cwympo 5,000 dros y chwarter diwethaf, a 14,000 dros y flwyddyn ddiwethaf.

“Bydd y Llywodraeth hon yn parhau i roi’r amodau ar waith i gefnogi teuluoedd a busnesau, wrth sefydlogi’r economi a chefnogi twf economaidd hirdymor ar draws Cymru a’r DU ar yr un pryd.”

Mesurau eraill a gyhoeddwyd heddiw yw y bydd Casnewydd yn dod yn ddinas cysylltiad cyflym a fydd yn elwa o gyfran o bot cyllid o £50 miliwn i wella ei seilwaith digidol.   Bydd Prifysgol Abertawe hefyd yn elwa o bartneriaeth £38 miliwn i adeiladu Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2012).

Nodiadau i Olygyddion**

I gael rhagor o wybodaeth am gyhoeddiad y Canghellor, ewch i:

http://www.hm-treasury.gov.uk/

Published 5 December 2012