Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn canmol gwaith ‘ysbrydoledig’ Canolfan Gefnogaeth Gogledd Cymru

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Fel rhan o’i chefnogaeth barhaus i Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched (Mawrth 8 2012), mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, heddiw wedi…

Fel rhan o’i chefnogaeth barhaus i Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched (Mawrth 8 2012), mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, heddiw wedi cadarnhau ymrwymiad Llywodraeth y DU i daclo trais yn erbyn menywod a merched wrth iddi ymweld a Chanolfan Trais ac Ymosodiad Rhyw Gogledd Cymru (RASA).

Mae’r ymweliad yn cyd-fynd a lansiad yr Ysgrifennydd Gwladol, Teresa May o’r cynllun gweithredu traws-lywodraethol, diwygiedig a fydd yn datblygu’r strategaeth ehangach ‘Galwad i Derfynu Trais yn erbyn Menywod a Merched’ a lansiwyd ym mis Tachwedd 2010.

Cyfarfu Ysgrifennydd Cymru gyda chyfarwyddwr RASA, Katherine Moseley yn eu canolfan yng Ngwynedd er mwyn clywed am y gwaith pwysig maen nhw’n ei wneud i gefnogi pobl ifanc, merched a dynion sydd wedi profi unrhyw fath o drais neu gamdrin rhywiol.

Dywedodd Mrs Gillan:

“Mae gan bawb yr hawl i fyw yn ddiogel a heb ofn ac mae cael gwared ar drais yn erbyn menywod a merched yn flaenoriaeth i’r llywodraeth hon.

“Roeddwn wrth fy modd yn cael y cyfle i ddod i’r ganolfan heddiw a chael cyfarfod a’r bobl sy’n darparu gwasanaeth mor werthfawr a chefnogaeth ddiwyro i bobl sydd wedi profi trais a chamdrin rhywiol ledled gogledd Cymru.

“Mae Diwrnod Rhyngwladol y Merched yn fodd o atgoffa pobl nad yw trais yn erbyn menywod a merched yn dderbyniol, na fydd yn cael ei oddef a bod help a chefnogaeth ar gael i’r rhai hynny sydd ei angen.

Ers sefydlu Llinell Argyfwng Trais Bangor ym 1983 a’i ail-lansio fel RASA yn 2004, mae’r ganolfan wedi dod yn ddarparwr cydnabyddedig o wasanaethau arbenigol o ansawdd ar gyfer rhai sydd wedi goroesi trais rhywiol.  

Dywedodd Katherine Moseley:

“Mae Diwrnod Rhyngwladol y Merched yn ddiwrnod perffaith i gynyddu ymwybyddiaeth o’r materion sy’n wynebu menywod a merched yn ddyddiol, a phwysigrwydd y gwasanaethau a gynigir gan Ganolfan Trais ac Ymosodiad Rhyw Gogledd Cymru er mwyn helpu rhai sydd wedi goroesi trais rhywiol i wella a thyfu ar ol y camdrin maen nhw wedi’i ddioddef. 

“Mae’n ddiwrnod arbennig, ac yn nodi’r cyfraniad anferthol a wneir ledled y byd gan yr unigolion ymwybodol a sensitif hynny sydd am weld ein cymdeithasau yn rhydd o gamdrin.  Llawer o ddiolch i bawb am eu cyfraniad i’r weledigaeth honno. Rydym yn ei werthfawrogi’n fawr.”

Nodiadau i olygyddion

  • Mae Canolfan Trais ac Ymosodiad Rhyw Gogledd Cymru yn darparu gwasanaeth llinell gymorth i bobl sydd wedi profi trais rhywiol ac i unrhyw un sydd yn cefnogi rhywun sydd wedi profi trais rhywiol.
  • Ym mis Tachwedd 2010, nododd Llywodraeth y DU ei gweledigaeth a’i hegwyddorion sylfaenol yn ‘Galwad i Derfynu Trais yn Erbyn Menywod a Merched’.  Ym mis Mawrth 2011, fe gyhoeddwyd amrediad manwl o 88 ffordd ymarferol o symud y strategaeth yn ei blaen.
  • Mae gan Lywodraeth Cymru ei Strategaeth Camdrin Domestig ei hun a gyhoeddwyd ym mis Medi 2011 ac sydd wedi’i datblygu yn unol ag agenda trais domestig y Swyddfa Gartref. Mae ‘_Yr Hawl i fod yn Ddiogel’ _ yn strategaeth integredig 6 mlynedd ar gyfer ymdrin a phob math o drais yn erbyn merched.