Stori newyddion

Ysgrifennydd Gwladol yn ‘falch’ o’r arwyddion o newid

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones, wedi rhoi croeso gofalus i’r ffigyrau cyflogaeth diweddaraf ar gyfer Cymru. Mae’r ffigyrau a gyhoeddwyd…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones, wedi rhoi croeso gofalus i’r ffigyrau cyflogaeth diweddaraf ar gyfer Cymru.

Mae’r ffigyrau a gyhoeddwyd y bore yma gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn dangos bod 1.357m o bobl yn gweithio yng Nghymru ar hyn o bryd, 33,000 yn fwy nag yn yr un chwarter y llynedd.  Mae’r ffigyrau hefyd yn dangos bod y gyfradd ddiweithdra wedi gostwng rhywfaint ers y chwarter diwethaf, yn ogystal a gostyngiad bychan, ond sydd i’w groesawu, yn nifer y bobl ifanc sy’n hawlio budd-dal diweithdra ers y mis diwethaf.

Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones:

“Rwy’n falch o weld bod y ffigyrau wedi gwella rhywfaint, er mae llawer i’w wneud eto. Mae lefelau diweithdra Cymru yn annerbyniol o uchel.

“Mae ffigyrau’r mis yma ar gyfer diweithdra hirdymor ymhlith pobl ifanc yn dangos bod angen i Lywodraethau’r DU a Chymru gydlynu eu hymdrechion economaidd yn well. Rhaid i ni weithio gyda’n gilydd i greu’r amgylchedd iawn i’r sector preifat allu tyfu a chreu swyddi. Rydw i bob amser wedi bod yn glir mai nid llywodraethau sy’n creu swyddi, ond busnesau.

“Mae yna rol i’r Llywodraeth, serch hynny, o ran sicrhau prosiectau seilwaith ar raddfa fawr, er enghraifft Wylfa, a dyna pam y mae hynny ar frig fy agenda i. Bydd adeiladu gorsaf bŵer newydd yn arwain at gyfleoedd hollbwysig - yn swyddi adeiladu dros dro yn ogystal a gwaith yn y tymor hwy sy’n gofyn am lawer o sgiliau - i un o’r ardaloedd sy’n wynebu’r her economaidd fwyaf yn y wlad.

“Mae yna lawer mwy i’w wneud yn gyffredinol wrth gwrs, a dyna pam y mae’r Llywodraeth yn gwneud popeth i wneud pethau’n haws i fusnesau; rydyn ni’n gwneud treth yn deg ac yn gystadleuol; rydyn ni’n cael gwared ar y fiwrocratiaeth ddiangen, y mae busnesau bychan wedi dweud wrthyn ni sy’n eu hatal rhag creu swyddi newydd; ac rydyn ni’n gwneud yn siŵr bod buddsoddiadau’n cael eu gwneud mewn seilwaith hanfodol drwy Gynllun Gwarantau’r DU. 

“Mae hyn i gyd yn helpu i wneud Cymru yn lle da i fuddsoddi a thyfu busnes.”

NODIADAU I OLYGYDDION: ****

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a thim cyfathrebu Swyddfa Cymru ar 020 7270 1362

I gael rhagor o wybodaeth am ddatganiad Trysorlys Ei Mawrhydi ynghylch Seilwaith: http://www.hmtreasury.gov.uk/press_77_12.htm 

I gael rhagor o wybodaeth am ddatganiad yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau ynghylch biwrocratiaeth - rheoliadau Iechyd a Diogelwch: http://news.bis.gov.uk/Press-Releases/Government-red-tape-blitz-to-boost-business-growth-67fc9.aspx

Published 12 September 2012