Datganiad i'r wasg

‘Rhaid i economi Cymru sefyll ar ei draed ei hun’

Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru’n trafod cronfa’r Undeb Ewropeaidd a’i heffaith ar Gymru, i BBC Wales Politics.   Gweler yr holl erthyglau…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru’n trafod cronfa’r Undeb Ewropeaidd a’i heffaith ar Gymru, i BBC Wales Politics.   Gweler yr holl erthyglau yma

‘Rhaid i economi Cymru sefyll ar ei draed ei hun’

Gan Cheryl Gillan **Ysgrifennydd Gwladol Cymru **

Caiff y penderfyniadau sydd i’w gwneud gan yr Undeb Ewropeaidd yn y misoedd nesaf effaith uniongyrchol arnom i gyd yng Nghymru.

Ar hyn o bryd, mae’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) a Chronfeydd Strwythurol a Chydlyniant yn cyfrif am oddeutu tri chwarter o gyllideb gyflawn yr UE.

Mae Cymru, ers tro byd, wedi bod yn derbyn arian o’r Cronfeydd Strwythurol a chyllid Datblygu Gwledig ac maent wedi bod yn gefn i fusnesau, cymunedau ac i unigolion ledled y wlad.

Fel Ysgrifennydd Gwladol, fy ngweledigaeth tymor hir i Gymru yw am economi egniol a chynaliadwy sy’n sefyll ar ei draed ei hun, ac yn edrych at ein hentrepreneuriaid a’n cwmniau egniol ifanc am dwf, yn hytrach na mynd at y sector gyhoeddus (pa un ai yng Nghaerdydd, Llundain neu Brwsel) am gefnogaeth.

Dyna pam ein bod fel llywodraeth yn gwneud popeth y gallwn i ddarparu’r cyflyrau gorau am dwf yn y sector preifat, ac mae masnachu a buddsoddi’n ganolog i’r hyn rydym am ei gyflawni wrth inni ail adeiladu’n economi.

Os yw busnesau yng Nghymru am dyfu, mae’n hanfodol bod Busnesau Bach a Chanolig yn cael y gefnogaeth a’r anogaeth sydd ei angen arnynt er mwyn gallu masnachu’n rhyngwladol a chystadlu’n fwy effeithiol am gyfleoedd allforio - a chreu swyddi.

Ein rol fel llywodraeth yw bod yn gefn i’r sector preifat.

Rwy’n falch fod rowndiau mwyaf diweddar y Cronfeydd Strwythurol yng Nghymru wedi bod ynghylch gwneud hynny - cefnogi busnes a gwella’r rhwydwaith mewnol (fel band llydan) y dibynnir arnynt gan fusnesau.

Fodd bynnag, mae’n rhaid inni sicrhau cyllid UE gyflawn sy’n cynrychioli gwerth am arian i drethdalwr y DU - ac sy’n adlewyrchu’r ffaith bod pyrsiau gwledydd ledled yr UE yn dynnach.

Roedd cynnig agoriadol y comisiwn ym mis Mehefin yn hynod o siomedig, yn codi gwariant yr UE dros 100 biliwn ewro mewn termau real dros y cyfnod i 2020 o lefel gwirioneddol y gwariant yn 2011.

Mae hyn yn awgrymu cyfraniadau ychwanegol i’r DU o £1.5biliwn y flwyddyn o’i gymharu a gwir rewi’r gyllideb ar y lefelau cyfredol.

Ym mis Rhagfyr, roedd y Prif Weinidog yn berffaith glir na ddylai taliadau’r UE gynyddu ddim mwy na chwyddiant - ac mae cynnig y comisiwn yn aflwyddo’r prawf hwn.

Mewn rhywbeth oedd yn arddangos fel cyfrifo anarferol, roedd y comisiwn yn cynnig cuddio 18biliwn ewro ychwanegol o’r gyllideb o’i gymharu a’r cwmpas gwariant cyfredol (2007-13), yn ogystal a gofyn am drethi newydd annerbyniol i ariannu cyllideb yr UE.

Wrth gwrs, dim ond cychwyn ar gyfnod hir o drafod yw hyn.

Felly, tra byddwn yn disgwyl tan yn ddiweddarach eleni i weld manylion yr hyn mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn ei gynnig, rhaid inni edrych yn ofalus iawn ar ein holl opsiynau.

Bydd y rhain yn drafodaethau hir, ac nid oes unrhyw benderfyniadau wedi ei gwneud hyd yma.  Ond gallaf eich sicrhau y byddaf yn ymladd dros yr hyn fydd o les pennaf i Gymru.

Published 11 August 2011