Datganiad i'r wasg

Bydd Diwygio Lles yn sicrhau bod gweithio yn rhywbeth sy’n talu yng Nghymru meddai David Jones

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Bydd cyflwyno un Credyd Cyffredinol syml yn rhoi hwb i filoedd o deuluoedd tlotaf Cymru allan o’r sefyllfa druenus o fod yn ddibynnol ar fudd…

Bydd cyflwyno un Credyd Cyffredinol syml yn rhoi hwb i filoedd o deuluoedd tlotaf Cymru allan o’r sefyllfa druenus o fod yn ddibynnol ar fudd-daliadau ac yn eu hannog yn ol i fyd gwaith meddai David Jones, Gweinidog yn Swyddfa Cymru, heddiw. 

Mae’r Papur Gwyn ar Ddiwygio Lles - Credyd Cyffredinol:  Lles sy’n Gweithio - a gyhoeddwyd heddiw gan Iain Duncan Smith, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau, yn nodi sut y bydd y Llywodraeth yn symleiddio budd-daliadau diweithdra, Budd-daliadau Tai a Chredydau Treth drwy eu cyfuno’n un taliad lles a fydd yn gwobrwyo pobl am fynd i weithio.    

Wrth groesawu’r diwygiadau, dywedodd David Jones: “Bydd y Credyd Cyffredinol yn sicrhau bod gwaith bob amser yn rhywbeth sy’n talu ac yn helpu miloedd o’n teuluoedd tlotaf yma yng Nghymru allan o dlodi drwy dorri’r cylch o ddibyniaeth ar fudd-daliadau.

“Mae dros hanner miliwn o bobl economaidd anweithgar yng Nghymru ar hyn o bryd ac mae astudiaeth ddiweddar yn awgrymu bod cynifer ag un o bob pum plentyn yng Nghymru’n cael ei fagu mewn teulu lle nad yw’r un o’r ddau riant yn gweithio.  Heb sgiliau, hyder na modelau rol cadarnhaol, bydd y bobl ifanc hyn yn cael eu dal mewn diwylliant o gylch budd-daliadau a fydd yn  melltithio bywydau yng Nghymru am genedlaethau i ddod.

“Gyda 226,000 o deuluoedd yng  Nghymru heb waith ac yn ddibynnol ar fudd-daliadau, yma y ceir y gyfradd ddiweithdra uchaf ond un yn y DU.  Mae’n rhaid inni sicrhau bod y trasiedi hwn yn dod i ben er mwyn atal teuluoedd Cymru yn y dyfodol rhag cael eu dal mewn diwylliant o ddiweithdra ac anobaith.”

Ychwanegodd Mr Jones: “Drwy ailwampio’r system budd-daliadau fel hyn, byddwn hefyd yn sicrhau bod pobl yng Nghymru bob amser yn llawer mwy cyfforddus eu byd wrth weithio.  Bydd y Credyd Cyffredinol yn dod a thegwch a symlrwydd unwaith eto i system budd-daliadau gymhleth, hen ffasiwn a drud sy’n aml yn rhwystro pobl rhag symud yn ol i fyd gwaith.

“Bydd y taliad unigol newydd yn taro’r cydbwysedd cywir rhwng y wladwriaeth les fel rhwyd ddiogelwch a system budd-daliadau sy’n cyfleu’r neges iawn - os ydych chi’n gallu gweithio, fe ddylech chi weithio - a bydd y newidiadau a gyhoeddwyd heddiw yn sicrhau bod gweithio yn rhywbeth sy’n talu, hyd yn oed yng nghyswllt y rhai tlotaf weithio.  Mae hyn yn newyddion da a bydd yn newid agweddau tuag at waith am genedlaethau i ddod.”