Datganiad i'r wasg

Gweinidog Swyddfa Cymru “wedi ymrwymo i ddatblygu sector ynni Cymru”

Bydd Gweinidog Swyddfa Cymru, Stephen Crabb, yn tynnu sylw at rol bwysig y sector ynni o ran helpu i roi hwb i economi Cymru pan fydd yn traddodi…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Bydd Gweinidog Swyddfa Cymru, Stephen Crabb, yn tynnu sylw at rol bwysig y sector ynni o ran helpu i roi hwb i economi Cymru pan fydd yn traddodi araith yng Nghynhadledd Ynni Cymru 2012 heddiw (28 Medi 2012).
 
Bydd y digwyddiad, a gynhelir gan Wales Business Insider, yn dod a busnesau a chyflenwyr y diwydiant ynni at ei gilydd ac yn ystyried sut y gall Cymru fanteisio i’r eithaf ar botensial ei hadnoddau ynni.  Bydd hefyd yn edrych ar sut y gall cwmniau weithio gyda’r llywodraeth i adeiladu ar ddatblygiadau.

Wrth siarad yn y gynhadledd yng Ngwesty’r Celtic Manor heddiw, bydd Mr Crabb yn tanlinellu’r angen i adeiladu system ynni amrywiol a diogel - un a all ateb anghenion ynni’r DU yn y dyfodol a darparu cyfleoedd gwaith dibynadwy i gymunedau.

Bydd yn pwysleisio’r rol y gall ffynonellau adnewyddadwy ei chwarae yng nghymysgedd ynni’r DU a sut y mae ehangu’r diwydiant ynni adnewyddadwy yn hanfodol er mwyn cyflawni uchelgais ynni’r wlad.

Dywedodd Mr Crabb:
‪ 
‪”Mae Cymru wedi bod yn bresenoldeb unigryw yn y diwydiant ynni dros y can mlynedd diwethaf. Mae’n wlad sy’n arbennig o gyfoethog o safbwynt ynni a nawr mae’n bosib y gallwn ni adeiladu ar yr hanes hwn.”
  
‪”Rydyn ni wedi ymrwymo i symud ymlaen tuag at economi carbon isel ac mae’r sector ynni adnewyddadwy yn darparu peth wmbreth o gyfleoedd i ni.

‪”Mae’n amlwg bod creu cymysgedd amrywiol o ynni yn hanfodol er mwyn sicrhau diogelwch ynni’r DU yn y dyfodol, a lleihau ein dibyniaeth ar ffynonellau carbon uchel. Mae gan Gymru ddigonedd o adnoddau naturiol sy’n golygu ei bod ni mewn sefyllfa berffaith i gyfrannu’n llawn at fodloni’r her hon.”

Cynhelir y gynhadledd hon yn ystod yr wythnos ar ol i Mr Crabb fynd i agoriad swyddogol Gorsaf Bŵer Sir Benfro - cyfleuster £1 biliwn a fydd yn cynhyrchu digon o ynni ar gyfer oddeutu tair miliwn a hanner o gartrefi ac yn hyrwyddo datblygiad economaidd ehangach Sir Benfro a Chymru gyfan.

Aeth Mr Crabb yn ei flaen: 
“Mae chwyldro ynni ar y gweill yn y DU a fydd yn golygu y bydd biliynau o bunnau’n cael eu buddsoddi yn y diwydiant ac y bydd miloedd o swyddi’n cael eu creu. Rwy’n benderfynol y dylai Cymru fod ar y blaen gyda’r rhaglen fuddsoddi anferth hon, ac y dylai’r diwydiant ynni ysgogi twf net yng Nghymru yn y blynyddoedd i ddod.
“Mae gan ffynonellau ynni traddodiadol rol bwysig o hyd o ran symbylu’r twf hwn. 

“Bydd cyfleusterau modern fel Gorsaf Bŵer Sir Benfro yn chwarae rhan hanfodol o ran cynnal cyflenwadau ynni’r DU ar gyfer y dyfodol, a bydd yn cyfrannu at greu ffyniant economaidd i Gymru.
 
“Mae pŵer niwclear hefyd yn dal i chwarae rhan allweddol yng nghymysgedd ynni’r DU a byddai gorsaf newydd ar safle Wylfa ar Ynys Mon hefyd yn rhoi gwir hwb economaidd i Ogledd Cymru.

“Dros y deg i bymtheg mlynedd nesaf mae angen buddsoddiad o dros £200 biliwn ar y DU mewn cynhyrchu newydd, trosglwyddo a chynhyrchu.

Rydyn ni wedi ymrwymo i wneud yn siŵr bod y fframwaith iawn ar gael ar gyfer y buddsoddiad hwn yn y seilwaith ynni newydd ac i weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru i wneud yn siŵr y gwneir yn fawr o’r cyfleoedd i Gymru.”

Published 28 September 2012