Stori newyddion

Cyfradd y di-waith yng Nghymru yn gostwng am y trydydd mis yn olynol

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Cymru, wedi croesawu’r ystadegau diweddaraf ynghylch cyflogaeth sy’n dangos gostyngiad yng nghyfradd diweithdra…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Cymru, wedi croesawu’r ystadegau diweddaraf ynghylch cyflogaeth sy’n dangos gostyngiad yng nghyfradd diweithdra Cymru am y trydydd mis yn olynol.

Yn y cyfnod rhwng mis Gorffennaf a mis Medi, gostyngodd lefel diweithdra yng Nghymru i 8.1%, 0.9% yn llai ers y chwarter diwethaf, a chododd lefel cyflogaeth yng Nghymru i 1.325miliwn sy’n 14,000 yn fwy ers y chwarter diwethaf.

Wrth groesawu Ystadegau’r Farchnad Lafur heddiw, dywedodd Cheryl Gillan: “Mae hyn yn newyddion da. Dros y tri mis diwethaf yng Nghymru rydym wedi gweld gostyngiad cyson a pharhaus yn y gyfradd ddiweithdra chwarterol. Ar hyn o bryd mae lefel cyflogaeth yng Nghymru yn 1.35miliwn, sy’n 22,000 o gynnydd o’i gymharu a’r un cyfnod y llynedd.

“Mae’r gostyngiad hwn mewn diweithdra yng Nghymru am y trydydd mis yn olynol yn cyd-daro a’r twf mwyaf ar gyfer y cyfnod rhwng mis Gorffennaf a mis Medi a welwyd yn economi’r DU er 1999 ac mae’n dangos gwir hyder ym mholisiau economaidd y Llywodraeth glymblaid. Mae’n dangos ei bod yn iawn i ni fod yn hyderus ei bod yn ymddangos bod adferiad economaidd sefydlog ar y gorwel, er bod y sefyllfa economaidd fyd-eang yn parhau’n ansicr.

“Mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i wneud popeth y gallwn i gefnogi cwmniau yn y sector preifat. Dim ond drwy dyfu a datblygu ein sector preifat yng Nghymru ac yng ngweddill y DU y gallwn adfer cydbwysedd ein heconomi, a gwyrdroi’r blynyddoedd o ddirywiad cymdeithasol ac economaidd ar yr un pryd.”

Dywedodd Mrs Gillan y byddai’r diwygiadau ym maes lles a gyhoeddwyd gan Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau Iain Duncan-Smith yr wythnos diwethaf hefyd yn helpu i fynd i’r afael a’r lefelau uchel o anweithgarwch economaidd mewn rhannau o Gymru drwy annog pobl i fynd yn ol i weithio.

Dywedodd: “Bydd y Credyd Cyffredinol yn sicrhau bod gwaith bob amser yn rhywbeth sy’n talu ac yn helpu miloedd o’n teuluoedd tlotaf yma yng Nghymru allan o dlodi drwy dorri’r cylch o ddibyniaeth ar fudd-daliadau.

“Mae 506,000 o bobl yn economaidd anweithgar yng Nghymru bellach, sy’n  gynnydd o 3,000 o’i gymharu a’r chwarter diwethaf.  Mae cyfradd Anweithgarwch Economaidd Cymru yn 26.7%, a dyma’r ail uchaf yn y DU ar ol Gogledd Iwerddon. Mae’n rhaid i ni roi diwedd ar y sefyllfa drychinebus hon cyn i deuluoedd y dyfodol yng Nghymru gael eu dal yn y diwylliant hwn o ddiweithdra ac anobaith.”

“Bydd diwygio’r system budd-daliadau yn sicrhau y bydd pobl yng Nghymru bob amser yn well eu byd wrth weithio.  Bydd y Credyd Cyffredinol yn adfer tegwch a symlrwydd i system fudd-daliadau sy’n gymhleth, yn hen ffasiwn ac yn ddrud ac sydd, yn aml iawn, yn rhwystro pobl rhag mynd yn ol i weithio. Gobeithio y bydd hyn newid agweddau at waith am genedlaethau i ddod.”

Cyhoeddwyd ar 17 November 2010