Stori newyddion

Bydd y Gyllideb yn cynorthwyo i adfer cydbwysedd yn economi Cymru, meddai Cheryl Gillan wrth yr Uwch Bwyllgor Cymreig

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Bydd mesurau a gyhoeddwyd yn y Gyllideb yr wythnos ddiwethaf yn cynorthwyo i adfer cydbwysedd yn economi Cymru ac yn hyrwyddo twf cynaliadwy…

Bydd mesurau a gyhoeddwyd yn y Gyllideb yr wythnos ddiwethaf yn cynorthwyo i adfer cydbwysedd yn economi Cymru ac yn hyrwyddo twf cynaliadwy hirdymor, dyna a ddywedodd Ysgrifennydd Cymru wrth gyfarfod o’r Uwch Bwyllgor Cymreig i drafod y Gyllideb heddiw.

Ar y diwrnod y cyhoeddwyd adroddiad gan adain Sector Cyhoeddus Experian ar gyflwr economi Cymru, rhoddwyd cyfle i Aelodau Seneddol Cymru holi Prif Ysgrifennydd y Trysorlys, Danny Alexander ar sut y bydd y Gyllideb yn effeithio ar Gymru. Mae adroddiad Experian a gyflwynwyd i Grŵp Cynghori Busnes Swyddfa Cymru yn gynharach yr wythnos hon, yn darparu ystod o ddata ar gryfder economi Cymru a’r sialensiau y mae angen iddi roi sylw iddynt. Dangosodd hefyd fod llawer o’r materion economaidd sy’n wynebu Cymru yn rhai sy’n bodoli ers tro, o gyfnod cyn y dirwasgiad.

Dywedodd Mrs Gillan: “Mae’r adroddiad gan Experian yn nodi’n glir faint y problemau a etifeddwyd gennym a dyna paham, drwy’r Gyllideb a’n cynlluniau ar gyfer Twf, ein bod yn rhoi mesurau yn eu lle i fynd i’r afael a’r materion hyn drwy gefnogi busnesau a theuluoedd. Yr oedd felly’n braf iawn estyn croeso unwaith eto i Brif Ysgrifennydd y Trysorlys i’r Uwch Bwyllgor Cymreig i amlinellu ein cynlluniau i ostwng y diffyg ariannol ac adfer cydbwysedd yn economi Cymru a’r DU.

“Fy mlaenoriaeth gyntaf yw sicrhau bod Cymru’n dychwelyd i sefyllfa o dwf economaidd cytbwys a chynaliadwy. Mae’r her sy’n ein hwynebu mor fawr ag erioed, ond yr ydym yn barod am yr her. Dangosodd y Gyllideb sut y byddwn yn cyflawni’r twf angenrheidiol i adfywio’r economi a rhyddhau ein busnesau a chroesawyd hyn gan sefydliadau busnes yng Nghymru megis y CBI a Siambr Fasnach De Cymru.

“Bydd y Llywodraeth hon, gan weithio gyda Llywodraeth y Cynulliad, yn gwneud popeth o fewn ei gallu i gefnogi  twf ac anfon neges glir fod Cymru ar agor i fusnes. Mae’r Gyllideb yn un sydd o blaid twf ac yn un deg. Mae’n Gyllideb sy’n gweithio i fusnes, yn gweithio i deuluoedd ac yn gweithio i Gymru.”