Datganiad i'r wasg

Neges Dydd Gŵyl Dewi gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Mae Dydd Gŵyl Dewi bob amser wedi bod yn ddathliad lliwgar yng Nghymru wrth i’r wlad baratoi i nodi’r achlysur. Roedd arnaf eisiau anfon fy …

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae Dydd Gŵyl Dewi bob amser wedi bod yn ddathliad lliwgar yng Nghymru wrth i’r wlad baratoi i nodi’r achlysur. Roedd arnaf eisiau anfon fy nymuniadau gorau i bobl Cymru, sydd naill ai’n byw yma neu’n gweithio i ffwrdd, ac yn enwedig y rheini sy’n gwasanaethu ar ymgyrchoedd milwrol o amgylch y byd.

A minnau’n Gymraes, bydd gan Ddydd Gŵyl Dewi bob amser le arbennig yn fy nghalon gan ei fod yn gyfle i ni fyfyrio ynghylch pa mor bell rydym wedi dod. Yr adeg hon llynedd, roeddem yn cyhoeddi trydaneiddio Prif Reilffordd y Great Western i Gaerdydd. Mae’r achos busnes dros drydaneiddio’r Cymoedd yn parhau ac yn rhywbeth rwyf yn frwd o’i blaid.

Mae buddiannau Cymru wrth galon y Llywodraeth hon ac rwyf yn falch o gynrychioli’r buddiannau hynny yn y Cabinet, yn y DU ac yn rhyngwladol.  Roeddwn wrth fy modd bod y Prif Weinidog wedi cynnal derbyniad yn Stryd Downing i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi a bod nifer o westeion arbennig o Gymru yn gallu bod yno.

Mae datganoli yn bwysig i bob un ohonom ac roedd refferendwm y llynedd wedi rhoi dewis i Gymru ynghylch dyfodol datganoli.  Nawr rydym yn edrych ar ffyrdd o wneud y Cynulliad a Llywodraeth Cymru yn fwy atebol yn ariannol wrth i Gomisiwn Silk bwyso a mesur y materion hyn.

Wrth i 2012 fynd rhagddo, bydd gan Gymru hyd yn oed mwy o gyfleoedd i ddisgleirio.  Gydag wythnos dwristiaeth gyntaf Cymru yn mynd rhagddi, rwyf wedi cael y cyfle i weld a’m llygad fy hun rai o’r atyniadau sydd gennym ar garreg ein drws. Byddaf yn cefnogi unrhyw gais gan ddinas yng Nghymru i geisio bod yn Ddinas Diwylliant nesaf y DU yn 2017.

A gyda dathliadau Jiwbili Diemwnt Ei Mawrhydi y Frenhines a Gemau Olympaidd a Pharalympaidd 2012 Llundain eleni, rydym am wneud yn siŵr bod y diwydiant twristiaeth yng Nghymru, yn ogystal a’r economi ehangach yng Nghymru, yn manteisio i’r eithaf ar y ffocws a fydd ar Gymru’n rhyngwladol fel na welwyd o’r blaen.

Er bod digon i edrych ymlaen ato, mae gennym nifer o sialensiau o’n blaenau hefyd - ac mae’n bwysig nodi bod ‘dau ben yn well nag un’.

Oes mae gan Gymru ddwy Lywodraeth, ond un nod sydd ganddynt - sicrhau’r gorau i Gymru.

Yn yr un modd ag erioed, ein nod yw torchi ein llewys a pharhau i gydweithio i gael Cymru yn ol i waith.

Mae’r ddwy set ddiweddaraf o ffigurau wedi dangos bod diweithdra yn disgyn a bod cyflogaeth yn codi. Ond rhaid i ni beidio a gorffwys ar ein rhwyfau, mae arnom eisiau helpu i wella’r dirwedd a’r amodau ar gyfer busnesau a sefydliadau yng Nghymru. Er mwyn gwneud hynny, byddwn yn parhau i annog Llywodraeth Cymru i weithio gyda ni i sicrhau bod Cymru’n ffynnu.

Mae Cymru’n dal yn ddewis cystadleuol a deniadol ar gyfer buddsoddwyr domestig a rhyngwladol.

Mae Llywodraeth Cymru newydd gyhoeddi ardaloedd menter ac mae Llywodraeth y DU yn darparu £57 miliwn o gyllid er mwyn gwella band eang ledled Cymru.  Rydym yn tyfu ac yn datblygu economi fodern.

Gadewch i ni feddwl am y Dydd Gŵyl Dewi hwn fel carreg filltir i edrych ymlaen at 2012 gydag egni ac optimistiaeth newydd.

Gadewch i ni roi ein gwahaniaethau gwleidyddol o’r neilltu pryd bynnag y bo hynny’n bosibl ac achub ar bob cyfle i gydweithio er mwyn sicrhau dyfodol mwy ffyniannus i Gymru.

Dydd Gŵyl Dewi hapus i chi gyd.

Published 29 February 2012