Datganiad i'r wasg

Y SECTOR AWYROFOD YNG NGHYMRU YN FFYNNU, MEDDAI CHERYL GILLAN YM MHENCADLYS AIRBUS YN FFRAINC

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Yn ystod ymweliad a phencadlys Airbus yn Ffrainc, bu Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, yn canu clodydd am waith y cwmni. Roedd yr …

placeholder

Yn ystod ymweliad a phencadlys Airbus yn Ffrainc, bu Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, yn canu clodydd am waith y cwmni.

Roedd yr Ysgrifennydd Gwladol yn ymweld a phencadlys y cwmni yn Toulouse wrth iddynt ddathlu’r flwyddyn orau erioed o ran archebion a chyflenwi awyrennau.  Llwyddodd Airbus i gael y nifer fwyaf erioed o archebion gros ar gyfer gwneuthurwr awyrennau ac roedd cynhyrchedd y cwmni wedi cynyddu am y 10fed ­blwyddyn.

Estynnwyd croeso i’r Ysgrifennydd Gwladol yn y pencadlys yn Toulouse gan Tom Williams, Is-Lywydd Gweithredol (Rhaglenni) a Katherine Bennett, Is-Lywydd Pennaeth Materion Gwleidyddol, cyn cael ei thywys o amgylch Llinell Gynhyrchu Derfynol yr A380 gan Paul Mackenzie, Rheolwr Tramor A380. Talodd deyrnged i weithwyr Cymru am eu cyfraniad at lwyddiant y cwmni gan danlinellu pwysigrwydd gweithlu medrus a chymwys er mwyn rhoi hwb i’r potensial ar gyfer twf ac arloesedd yng Nghymru. 

Roedd Ysgrifennydd Cymru yn bresennol fis Hydref diwethaf pan oedd Prif Weinidog y DU wedi agor ffatri adenydd Airbus, gwerth £400m, yn Safle Brychdyn y cwmni yng Ngogledd Cymru. Maent eisoes wedi cael 567 o archebion ar gyfer yr awyrennau arbenigol eco-effeithlon.  Ar y pryd, dywedodd y Prif Weinidog fod Airbus yn cyfrannu at economi fwy cytbwys, gyda buddsoddiad preifat, gweithgynhyrchu ac allforio cryfach.  Roedd Cyllideb y Canghellor ym mis Mawrth hefyd yn tanlinellu’r cyllid ychwanegol a fyddai’n cael ei ddarparu ar gyfer ymchwil a datblygu ym maes aerodynameg.  Mae Airbus yn dal i fod yn un o fewnfuddsoddwyr mwyaf y DU ym maes ymchwil a datblygu, gan wario cyfanswm o £417 miliwn yn 2011.

Wrth siarad ym Mhencadlys Airbus yn Ffrainc, dywedodd Mrs Gillan:

“Mae fy ymweliad heddiw a Toulouse unwaith eto yn tynnu sylw at bwysigrwydd gweithlu Cymru i weithgareddau byd-eang Airbus.  Mae’r cwmni’n cefnogi ac yn cynnal miloedd o swyddi yng Nghymru ac yng ngweddill y DU ac mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i sicrhau bod gan Gymru y seilwaith cywir i alluogi busnesau i weithredu a thyfu. 

“Nid yn unig bod Airbus yn parhau i fuddsoddi’n drwm yn y DU, gyda chontract gwerth $2.3bn am 11 A330s ar gyfer Garuda a lofnodwyd yn Indonesia gan y Prif Weinidog fis diwethaf, ond roeddwn wrth fy modd yn clywed am ymdrechion Airbus i ymestyn ei raglenni ar gyfer graddedigion, prentisiaid ac interniaid.  Mae’n hollbwysig ein bod yn parhau i gynnig cyfleoedd go-iawn i bobl ifanc er mwyn meithrin sgiliau sy’n ddeniadol i gyflogwyr yn y sector preifat.

“Mae’r buddsoddiad a gynigir gan gwmniau fel Airbus yn hanfodol i dwf economaidd y DU. Mae enw da cynyddol Cymru fel gwlad arloesol o’r radd flaenaf, a’r cyllid a ryddhawyd yn ddiweddar ar gyfer ymchwil a datblygu, yn cefnogi diwydiant awyrofod sy’n ffynnu. Mae cyfran y DU yn y diwydiant hwn yn 17% o’r holl ddiwydiant yn fyd-eang, ac mae cyfraniad parhaus Cymru at lwyddiant Awyrofod yn destun balchder.”

Dywedodd Tom Williams, Is-Lywydd Gweithredol (Rhaglenni):  

“Rydym yn falch iawn o groesawu Ysgrifennydd Gwladol Cymru i weld y llinellau cynhyrchu terfynol yn Airbus yn Toulouse heddiw.

“Mae’r tim o 6,000 o weithwyr ym Mrychdyn yn chwarae rol allweddol yn cynhyrchu adenydd ar gyfer rhai o awyrennau gorau’r byd ac mae Cymru wedi profi ei bod yn gyfrannwr pwysig at y sector awyrofod llwyddiannus iawn yn Ewrop.”

Diwedd

Nodiadau i olygyddion:**

  • Mae Airbus yn cyflogi tua 6,600 o bobl ym Mrychdyn a bron 4,000 yn Filton. Mae’r cwmni’n cefnogi tua 100,000 o swyddi eraill ledled y sector awyrofod yn y DU.
  •  Mae Airbus yn y DU a’i gadwyn gyflenwi yn cyfrannu cyflenwadau a gwasanaethau gwerth bron £2 biliwn yn flynyddol at economi’r DU
  •  Mae Airbus yn buddsoddi tua £3 miliwn y flwyddyn mewn hyfforddiant a sgiliau yn y DU.
Published 4 Mai 2012