Datganiad i'r wasg

Llywodraeth yn annog cwmnïau Cymru i roi pwyslais ar dwf, meddai Cheryl Gillan

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae’r Llywodraeth yn gwneud popeth yn ei gallu i gefnogi ac annog cwmniau sector preifat yng Nghymru i gyrraedd y brig - fel clwb pel-droed …

Mae’r Llywodraeth yn gwneud popeth yn ei gallu i gefnogi ac annog cwmniau sector preifat yng Nghymru i gyrraedd y brig - fel clwb pel-droed Abertawe, sydd bellach yn yr Uwch Gynghrair, meddai Ysgrifennydd Cymru Cheryl Gillan wrth arweinwyr busnes yn y ddinas heddiw.

Roedd Ysgrifennydd Cymru yn Abertawe er mwyn ymweld a chlwb pel-droed y ddinas, sydd newydd gael dyrchafiad i’r Uwch Gynghrair, ac er mwyn annerch arweinwyr busnes lleol.

Yng nghyfarfod Clwb Busnes Abertawe yng Ngwesty’r Village, dywedodd Mrs Gillan: “Rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau y bydd y Llywodraeth hon yn aros mewn cof fel y Llywodraeth fwyaf cefnogol i dwf. Byddwn yn bwrw ymlaen a rhaglen sydd ag un pwrpas - creu swyddi. Byddwn yn dangos ein bod yn cefnogi busnesau mentrus a phobl fentrus - ac nad oes ‘ardaloedd yn cael eu hanghofio’ yng Nghymru o safbwynt twf.”

Dywedodd Mrs Gillan fod y Llywodraeth yn sicrhau bod gan Gymru y seilwaith priodol i alluogi busnesau i weithredu a thyfu a denu buddsoddiad newydd ledled y wlad.

Dywedodd: “Rydw i am i fuddsoddiad a thwf economaidd ymledu ar draws Cymru gyfan, a pheidio a bod yn gyfyngedig i Dde-ddwyrain y wlad.  Dyma pam ein bod yn buddsoddi miliynau mewn band eang cyflym iawn - y priffyrdd newydd ar gyfer twf busnes yn yr unfed ganrif ar hugain.

“Dyma pam ein bod yn cadw’r cais i drydaneiddio’r rheilffordd i Abertawe ar agor hefyd. Hyd yn oed ar sail y cyhoeddiad a wnaethom ym mis Mawrth, bydd amserau teithio o Lundain i Abertawe yn gostwng 20 munud. Bydd teithwyr i’r gorllewin o Gaerdydd hefyd yn mwynhau’r un buddion a’r rheini ar y rheilffordd fydd wedi’i thrydaneiddio - trenau newydd, cyflymach, mwy gwyrdd a mwy cyfforddus. Ac yn bwysig i fusnesau - amserau teithio byrrach yn ol ac ymlaen i Lundain.

“Mae angen i ni siarad o blaid y cyfleoedd a ddaw yn sgil trydaneiddio a moderneiddio’r brif reilffordd i Dde Cymru. Mae angen i ni ganolbwyntio ar bwyntiau cadarnhaol y cyhoeddiad hwn, a pheidio a gorbwysleisio’r pethau negyddol. Ac mae angen i bawb weithio gyda’i gilydd i gryfhau’r achos busnes ar gyfer trydaneiddio’r rheilffordd i Abertawe. Mae hyn yn fusnes anorffenedig yn fy marn i.”

Yn gynharach, roedd Ysgrifennydd Cymru wedi galw yn Stadiwm Liberty yng Nglandŵr i weld sut oedd y trefniadau yn dod yn eu blaenau i baratoi’r Stadiwm ar gyfer ei dymor cyntaf yn yr Uwch Gynghrair. Bu i Mrs Gillan gyfarfod a chadeirydd yr Elyrch, Huw Jenkins, a’i cyflwynodd i staff y stadiwm wrth iddi weld y gwaith a oedd yn cael ei wneud, gan gynnwys y gwaith o adnewyddu siop swyddogol y clwb.

Dywedodd Mrs Gillan: “Nid yw gweld pel-droed yr Uwch Gynghrair yn Stadiwm Liberty ddim ond yn llwyddiant ysgubol i glwb pel-droed Dinas Abertawe; bydd hefyd yn hwb enfawr i’r ddinas, a’i heconomi gyfan. Bydd yn werth miliynau o bunnoedd i Abertawe o ran twristiaeth a masnach, wrth i broffil y ddinas godi ar draws y DU a dramor.

“Rwy’n llongyfarch Huw Jenkins a gweddill bwrdd yr Elyrch am lywio’r clwb i’r gynghrair pel-droed mwyaf, a’r gorau, yn y byd. Hoffwn ddymuno pob lwc i’r Elyrch i’r tymor nesaf, a byddaf yn cefnogi Brendan Rodgers a’i dim wrth iddynt gystadlu yn erbyn yr enwau mwyaf o flaen cynulleidfa fyd-eang enfawr bob wythnos. Bydd Cymru’n falch iawn ohonynt.”

Anerchiad llawn Ysgrifennydd Cymru i Glwb Busnes Abertawe