Datganiad i'r wasg

David Jones yn cefnogi economi Gogledd Cymru

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw, rhoddodd David Jones, un o Weinidogion Swyddfa Cymru, sicrwydd i Aelodau Seneddol y byddai’r Llywodraeth Glymblaid yn gwneud popeth …

Heddiw, rhoddodd David Jones, un o Weinidogion Swyddfa Cymru, sicrwydd i Aelodau Seneddol y byddai’r Llywodraeth Glymblaid yn gwneud popeth yn ei gallu i gefnogi economi Gogledd Cymru ac y byddai Swyddfa Cymru yn parhau i ddadlau o blaid cael gorsaf niwclear newydd yn Wylfa. 

Yn ystod dadl yn Neuadd San Steffan ar economi Gogledd Cymru, cymeradwyodd Mr Jones AS Ynys Mon, Albert Owen, am ei ymdrechion i greu ‘ynys ynni’ ar Ynys Mon.  __

Dywedodd Mr Jones: “Mae’r dirwasgiad hwn wedi cael cryn effaith ar economi Gogledd Cymru, gyda nifer fawr o gwmniau’n cau neu’n diswyddo gweithwyr yn yr ardal. Yn wir, mae gormod o gwmniau mawr wedi gadael Gogledd Cymru yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf, gan fynd a swyddi a bywoliaeth gormod o bobl gyda nhw.  Fodd bynnag, nid Gogledd Cymru’n unig sydd wedi dioddef; mae hyn wedi digwydd drwy’r wlad.

“Fel yr ydym wedi’i ddweud dro ar ol tro, mae’r Llywodraeth hon wedi ymrwymo i adfywio economi’r DU, nid lleihau’r diffyg yn unig. Drwy annog twf yn y sector preifat, a mynd ati ar yr un pryd i fod yn llai dibynnol ar y sector cyhoeddus, gallwn sicrhau adferiad yn y tymor hir.

“Gallai hyrwyddo Ynys Mon fel ‘Ynys Ynni’ ddenu buddsoddiad disgwyliedig o £2.3 biliwn dros y bymtheg mlynedd nesaf. Byddai’r datblygiad posib yn Wylfa, a fyddai’n werth biliynau o bunnoedd, ynddo’i hun yn cynnig oddeutu 800 o swyddi parhaol ac oddeutu 5,000 yn ystod y gwaith adeiladu.”

Ychwanegodd Mr Jones: “Mae dirwasgiad y DU wedi gadael dros 120,000 o bobl yn ddi-waith yng Nghymru, gyda 72,500 yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith - cynnydd o dros 30,000 mewn dim ond dwy flynedd. Ond ni ellir gadael y bobl hynny sy’n iach i weithio ar fudd-daliadau. Ni fydd economi Gogledd Cymru yn dechrau dod ati’i hun os oes miloedd o weithwyr posib yn ddibynnol ar fudd-daliadau a heb ffordd o ddod oddi arnynt. 

“Mae’r Llywodraeth Glymblaid wedi ymrwymo i sicrhau bod y DU gyfan yn elwa o’r mesurau a gyhoeddwyd yn y Gyllideb yr wythnos diwethaf. Ni wnaethpwyd fawr ddim o gynnydd o ran gwella economi Gogledd Cymru dros y degawd diwethaf, ac ni ellir caniatau i hyn barhau. Rydym am annog mewnfuddsoddi a thwf y sector preifat er mwyn i Ogledd Cymru, a gweddill y DU, fwynhau dyfodol llewyrchus a llwyddiannus.”