Stori newyddion

Gostyngiad parhaus mewn diweithdra yng Nghymru yn cael ei groesawu gan Cheryl Gillan

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, wedi croesawu’r gostyngiad parhaus mewn diweithdra ac anweithgarwch economaidd yng Nghymru. …

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, wedi croesawu’r gostyngiad parhaus mewn diweithdra ac anweithgarwch economaidd yng Nghymru.

Dengys ffigyrau diweddaraf, a gyhoeddwyd heddiw, fod cyfradd diweithdra yng Nghymru o fis Mawrth i fis Mai wedi disgyn 0.6 y cant ers y chwarter diwethaf i 7.9 y cant.  Bu i’r lefel ddiweithdra hefyd ddisgyn 9,000 ers y chwarter diwethaf i 115,00.

Yn y cyfamser, roedd lefel anweithgarwch economaidd yng Nghymru yn 483,000, gostyngiad o 3,000 ers y chwarter diwethaf.  Cynyddodd y gyfradd cyflogaeth yng Nghymru 0.6 y cant i 68.5 y cant - yr un lefel a Llundain.

Wrth groesawu’r ystadegau, dywedodd Mrs Gillan: “Mae cyflogaeth yng Nghymru yn parhau ar y trywydd iawn. Dengys bod polisiau’r Llywodraeth i greu’r amodau iawn ar gyfer datblygu busnesau a chreu swyddi yn cael mwy o bobl yn ol i waith yng Nghymru, tra dengys ein diwygiadau lles fod gwaith yn talu. 

“Ond ni allwn laesu dwylo.  Dyna pam y daeth y Cabinet i Gymru’r wythnos hon, i wrando ar sut y gallwn ni roi mwy o gefnogaeth i fentrau a busnesau newydd yng Nghymru. 

” Y brif flaenoriaeth yw rhoi hwb i dwf economaidd yng Nghymru er mwyn creu mwy o swyddi yn y sector preifat. Byddwn yn parhau i weithio mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau dyfodol economaidd llewyrchus fel bo diweithdra ac anweithgarwch economaidd yng Nghymru yn parhau i ddisgyn.”

Ychwanegodd Mrs Gillan: “Bydd buddsoddiadau mewn seilwaith, megis y £57miliwn a gyhoeddwyd yr wythnos hon ar gyfer gwelliannau band eang yng Nghymru, a’r £1biliwn i drydaneiddio’r brif reilffordd rhwng Llundain a De Cymru, yn sicrhau bod gan Gymru’r offer a’r seilwaith angenrheidiol ar gyfer tyfu a llwyddo.”

Cyhoeddwyd ar 13 July 2011