Datganiad i'r wasg

Busnesau yng Nghymru yn braenaru’r tir ar gyfer twf, medd Ysgrifennydd Cymru adeg rhyddhau ystadegau’r ILO

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw [14eg Medi], dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, fod busnesau yng Nghymru’n parhau i wneud yn dda er gwaethaf yr hinsawdd economaidd…

Heddiw [14eg Medi], dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, fod busnesau yng Nghymru’n parhau i wneud yn dda er gwaethaf yr hinsawdd economaidd anodd.  Daw ei geiriau wrth i baratoadau fynd rhagddynt ar gyfer Cinio’r 50 Fast Growth a gaiff ei gynnal nos Wener yma [16eg Medi] i wobrwyo’r 50 cwmni sy’n tyfu gyflymaf ac i ddathlu twf busnesau cynhenid o Gymru.

Dywedodd Cheryl Gillan er bod yr Ystadegau Marchnad Lafur a gyhoeddwyd heddiw yn siomedig, mae arwyddion bod twf yn rhoi hwb i’r sector busnes. Yn ei dro, bydd hyn yn arwain at fwy o gyfleoedd i weithwyr yng Nghymru.  Dywedodd ei bod yn “bryderus” am nad oes penderfyniad o hyd am y Parthau Menter yng Nghymru a heriodd Llywodraeth Cymru i sefydlu Parthau Menter er mwyn rhoi hwb i dwf.

Mae’r ystadegau diweddaraf yn dangos bod lefelau cyflogaeth yng Nghymru wedi gostwng, a bod lefelau diweithdra wedi cynyddu.  Mae’r arolygon ILO yn dangos bod y lefel cyflogaeth a’r gyfradd cyflogaeth, ill dau, wedi gostwng, tra bod y lefel a’r gyfradd diweithdra wedi codi.  Y gyfradd cyflogaeth yng Nghymru oedd 67.7%, sy’n ostyngiad o 1.0%. Y gyfradd diweithdra oedd 8.4%, sy’n gynnydd o 0.6% ar y chwarter diwethaf. Y gyfradd Anweithgarwch Economaidd oedd 26.0%, sy’n gynnydd o 0.7% ar y chwarter diwethaf.  Roedd yr arolwg ILO hefyd yn dangos bod cyfradd nifer y bobl sy’n hawlio budd-dal diweithdra yn 5.5% ym mis Awst, sydd 0.1% yn uwch na mis Gorffennaf 2011.

Dywedodd Mrs Gillan: “Er bod ffigurau heddiw yn cyfleu darlun siomedig ledled y Deyrnas Unedig, mae’r hinsawdd economaidd yn parhau i brofi nad yw adferiad gwirioneddol byth yn rhwydd.  Mae’n hanfodol bod Gweinidogion Cymru a Gweinidogion y DU yn gweithredu’n ddiymdroi i sicrhau bod busnesau Cymru yn cael yr un cyfleoedd a’r busnesau hynny dros y ffin. Rwy’n gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn cyflwyno Parthau Menter, er mwyn rhoi hwb i’r posibilrwydd o dwf mewn ardaloedd sydd wedi’u targedu. 

“Rydyn ni’n dal i ddisgwyl clywed cynlluniau Llywodraeth Cymru yn hyn o beth ac rwy’n bryderus am nad oes penderfyniad wedi’i wneud.  Credaf fod ffigurau heddiw yn dangos bod angen i ni dorchi llewys a gweithio gyda’n gilydd at un nod cyffredin: mwy o swyddi a mwy o fuddsoddiad yng Nghymru.  Rydyn ni eisoes yn cydweithio’n agos a busnesau a sefydliadau i ddarparu’r amodau cywir ar gyfer twf, er mwyn sicrhau bod eu llwyddiannau’n creu cyfleoedd gwirioneddol i bobl Cymru. Mae’n hanfodol nad yw Cymru ar ei hol hi o ran yr agenda twf.

“Mae’r 320 cwmni a enwebwyd ar gyfer y Fast Growth 50 yng Nghymru hefyd yn dangos bod busnesau Cymru yn chwarae rhan bwysig yn economiau Cymru a’r DU, gan gynhyrchu symiau sylweddol o refeniw - dros £5biliwn, a dros 18,000 o swyddi rhyngddynt.  Mae angen i ni adeiladu ar y llwyddiannau hyn a rhoi mwy fyth o gymorth i fusnesau i gynyddu nifer y swyddi yn y sector preifat yng Nghymru, yn enwedig gan ein bod mor ddibynnol ar y sector cyhoeddus ar hyn o bryd.

“Mae ystadegau heddiw’n dangos bod talcen caled o’n blaenau, ond rwy’n hyderus bod busnesau Cymru yn braenaru’r tir ar gyfer twf, a fydd yn arwain at economi cryfach a marchnad lafur mwy iachus.”

**Dywedodd y Gweinidog Cyflogaeth, Chris Grayling: **“Mae ffigurau heddiw yn tanlinellu graddfa’r her a wynebwn, yn enwedig yn wyneb twf arafach ledled Ewrop a Gogledd America. Mae diweithdra’n dal yn is nag ydoedd chwe mis yn ol ond mae’n amlwg bod rhaid i ni barhau i ganolbwyntio ein hymdrechion ar gefnogi twf busnesau a sicrhau bod y bobl hynny sydd yn colli’u swyddi yn cael y cymorth gorau posib i fynd yn ol i gyflogaeth.”

Nodiadau i Olygyddion:

1.)   Bydd Ysgrifennydd Cymru yn rhoi’r brif araith yn y cinio gala Fast Growth 50 nos Wener (16eg Medi) yng Ngwesty’r Holland House, Caerdydd, a fydd yn dechrau am 19.00.

2.)   Ceir rhagor o fanylion am y Gwobrau Busnes Fast Growth 50 yma

3.)   Ceir rhagor o wybodaeth am Ystadegau’r Farchnad Lafur ILO yma