Consultation outcome

Welsh Language Scheme consultation / Ymgynghoriad ar Gynllun Iaith Gymraeg

This consultation has concluded

Detail of outcome

The final version of the Welsh language scheme has now been published.

Original consultation

Summary

We’d like to invite the public to take part in this consultation on our new Welsh Language Scheme. / Hoffem wahodd y cyhoedd i gymryd rhan mewn ymgynghoriad ar ein Cynllun Iaith Gymraeg newydd sbon.

This consultation ran from
to

Consultation description

Welsh Language Scheme consultation

In order to respect of the language choices of our service users, the Competition and Markets Authority has adopted the principle that in the conduct of public business in Wales, it will treat the English and Welsh languages on a basis of equality. The scheme sets out how we’ll give effect to that principle when providing services to the public.

The voluntary scheme has been prepared in accordance with guidance from the Welsh Language Commissioner under the Welsh Language Act 1993, and it’s hoped it will be formally approved by the Welsh Language Commissioner following the consultation process.

If you have comments relating to a specific part of the document please include the page number and paragraph that you’re referring to.

Ymgynghoriad ar Gynllun Iaith Gymraeg

Er mwyn bod dewis iaith ein defnyddwyr yn cael ei barchu, mae y Competition and Markets Authority wedi mabwysiadu’r egwyddor o drin y Saesneg a’r Gymraeg ar sail ei bod yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru. Drwy’r cynllun yma dengys sut byddwn yn gweithredu’r egwyddor honno wrth ddarparu gwasanaeth i’r cyhoedd.

Paratowyd y cynllun gwirfoddol yma trwy ddilyn cyngor Comisiynydd y Gymraeg yn ôl Deddf yr Iaith Gymraeg 1993. Yn dilyn yr ymgynghoriad gobeithiwn dderbyn cymeradwyaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Os bydd eich sylwadau yn sôn am ran benodol o’r ddogfen, yna a fyddech chi mor garedig â nodi’r dudalen a rhif y paragraff.

Documents

Published 5 January 2015
Last updated 24 April 2015 + show all updates
  1. Final version of Welsh language scheme published.
  2. First published.