Mr S Badhan v Glaxosmithkline Services Unlimited: 3303228/2015

Employment Tribunal decision.